วีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1/B2
1. สร้างโปรไฟล์ ลอคอิน ขอวีซ่าอเมริกา
2. กรอกข้อมูลออนไลน์ แบบฟอร์ม DS-160
3. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา
4. จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา
5. คิวสัมภาษณ์ที่สถานฑูตอเมริกาประเทศไทย
6. ส่งคืนพาสปอร์ต (ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์)
 
 
 

แบบฟอร์มและเอกสารขอวีซ่าอเมริกา

การยื่นวีซ่าอเมริกาแบบธุรกิจ หรือวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (business/tourist visa) ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

 •        แบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกาออนไลน์ Nonimmigrant VisaApplication (DS-160) 
 •        พาสปอร์ตมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน  
 •        รูปถ่ายพาสปอร์ตหนึ่งใบ ขนาด 2”x 2” (5 cm x 5 cm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หากรูปถูกปฏิเสธ/ต้องถ่ายใหม่ที่สถานฑูต มีค่าใช้จ่าย
 •        ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา  
 •        จดหมายนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา (appointment letter) 
 •        เอกสารประกอบ: ผู้ยื่นขอวีซ่าอเมริกา สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลได้ หากเอกสารนั้นเป็นประโยชน์ และสนับสนุนการพิจารณา 

โปรดระวัง: อย่านำเสนอเอกสารเท็จ การปลอมแปลงเอกสาร หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจส่งผลให้ท่านไม่มีคุณสมบัติ ในการขอวีซ่าอเมริกาตลอดไป โดนขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ ห้ามเข้าอเมริกา โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านตอบทุกคำถามในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอเมริกาอย่างครบถ้วน และถูกต้อง ในวันสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล คำตอบของท่านต้องสอดคล้อง ตรงกันกับข้อมูลที่ได้กรอกลงในใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา

 • เอกสารนำติดตัวไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ควรใช้เอกสารตัวจริง (ถ้ามี) 

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่นำไปวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา : เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเสริมในการพิจารณา ทางสถานฑูตอาจไม่เรียกขอดู แต่ท่านสามารถยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติโดยหลัก ขึ้นกับการพิจารณาข้อมูลส่วนตัวที่กรอกออนไลน์  และข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้นเป็นสำคัญ

 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชี ธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6-12 เดือน บัญชีที่มียอดเงินมาก มีการหมุนเวียนที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
  *กรณีมีเงินในบัญชีไม่มาก ให้นำเสนอเอกสารอื่นๆ แสดงความแข็งแรงด้านอาชีพการงานหรือธุรกิจ (เช่น มีอาชีพที่มั่นคง มีแหล่งรายได้อื่น หรือมีผู้สนับสนุนด้านการเงินในการเดินทางครั้งนี้) หรือด้านสถานะสังคม (เช่น ขอจดหมายรับรองจากบุคคลสำคัญ ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ครู แพทย์ หรือนักการศาสนา) สิ่งเหล่านี้อาจสนับสนุนเคสให้แข็งแรงขึ้นได้ (แล้วแต่กรณี case-by-case) 
  *ผู้ทำวีซ่าอเมริกาควรมียอดเงินในบัญชีเท่าไหร่? มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดี แต่บางท่านอาจมีเงินในบัญชีไม่ถึงแสนบาท หากท่านมีอาชีพการงานที่ดี มีบ้านพักเป็นหลักแหล่ง มีครอบครัวอบอุ่น มีเงินเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเสร็จภาระกิจในอเมริกา วีซ่าอเมริกาผ่านการอนุมัติได้เช่นกัน
 • หลักฐานด้านภาษีหรือเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น สำเนาหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ใบทะเบียนพาณิชย์ (พ.ค. 0403) ใบทะเบียนการค้า (ท.ค. 0401) เป็นต้น
  *ผู้ทำวีซ่าอเมริกาอาจยื่นเอกสารประกอบอื่นๆเช่น โปรไฟล์ธุรกิจ (company profile) เว็บเพจ โบรชัวร์ แผ่นพับ รายงานประจำปี (annual report) ฯลฯ แล้วแต่ความเหมาะสม 
  **นักธุรกิจผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ผู้ทำอาชีพอิสระ (freelance) หรือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย มีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่กี่แสนบาท หากนำเสนอได้ว่า ตนเองทำธุรกิจอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ มีธุรกรรมหรือกิจกรรมการค้าที่แข็งแรงแข็งขันและต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญ และมีความผูกพันกับธุรกิจของตนเอง ที่จะดึงดูดให้เดินทางกลับไทยเมื่อเสร็จภาระกิจในอเมริกา วีซ่าอเมริกาผ่านการอนุมัติได้เช่นกัน
    
 • หลักฐานถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น สำเนาโฉนดบ้าน อาคาร ที่ดิน เอกสารราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดิน หรือรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างย่อ (Evaluation report) รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ (ใช้รูปถ่ายเป็นภาพประกอบไปด้วย)
  *ผู้ขอวีซ่าบางท่านอาจนำเสนอภาพถ่ายบ้านเรือน อาคาร หรือรถยนต์ ฯ ที่ตนเองเป็นเจ้าของไปด้วยก็ได้  
  **ผู้ขอวีซ่าที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าไม่สูง ตัวอย่างเช่น เป็นเจ้าของกิจการห้องเช่าขนาดเล็ก หากยื่นเอกสารพิสูจน์ได้ว่า มีความรับผิดชอบที่สำคัญต้องดูแลอาคารและผู้เช่า เมื่อเสร็จภาระกิจในอเมริกาแล้วต้องรีบกลับมาประเทศไทย วีซ่าอเมริกาผ่านการอนุมัติได้เช่นกัน สำคัญคือควรแนบหลักฐานการเงินที่ดีไปด้วย    
 • หลักฐานแสดงทรัพย์สินอื่นๆ เช่น จดหมายรับรองจากสถาบันการเงิน แสดงการถือหุ้น พันธบัตร หน่วยลงทุนประเภทต่างๆ หรือ มูลค่าทุนประกันชีวิต เป็นต้น
  *ผู้ทำวีซ่าอเมริกาควรแสดงทรัพย์สินและการลงทุนให้มาก เป็นผลดีต่อการทำเรื่องขอวีซ่าอเมริกา 
 • แผนการเดินทางไปอเมริกาโดยสังเขป เป็นภาษาอังกฤษ
  *ผู้ทำวีซ่าอเมริกาอาจจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักไว้ล่วงหน้า โดยจองแบบยังไม่ต้องชำระเงิน หรือแบบขอคืนเงินได้ โดยนำเอกสารไปด้วย 
 • จดหมายรับรองงานจากนายจ้าง ชี้แจงตำแหน่งงาน เงินเดือน ระยะเวลาทำงาน เหตุผลการลาไปท่องเที่ยว หรือ วัตถุประสงค์การไปติดต่อธุรกิจในอเมริกา แนบนามบัตรผู้เซ็นจดหมายรับรอง เป็นต้น
  *ผู้ทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง วีซ่าอาจได้รับอนุมัติโดยไม่ยุ่งยากนัก
  **ผู้ที่ทำงานกับบริษัทครอบครัวหรือองค์กรขนาดเล็ก นอกจากจดหมายรับรองมีรายละเอียดครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น ควรแนบโบรชัวร์-เว็บเพจ-สื่อสิ่งพิมพ์ใดๆที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของธุรกิจและงานสำคัญๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ซึ่งจะดึงดูดให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในอเมริกา 
  ***หากในอนาคตอันใกล้ มีนัดเรื่องงานประชุม อบรมสัมนา ต้องไปร่วมทริปท่องเที่ยวเดินทาง (ทั้งในหรือนอกประเทศ) ให้ยื่นหลักฐานไปด้วย เพื่อเน้นว่า เมื่อเสร็จภาระกิจในอเมริกาแล้ว จำเป็นต้องกลับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 • ประวัติอาชญากรรม / เอกสารบันทึกจากศาล (ถ้ามี) 
  *เฉพาะกรณีมีประวัติถูกจับกุมหรือถูกดำเนินคดีในที่ใดก็ตาม แม้อาจถูกลงโทษ หรือได้รับการอภัยโทษไปแล้วก็ตาม
 • เอกสารแสดงภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือธุรกรรมการค้า  
  *ในกรณีนักเรียนนักศึกษา ให้ใช้เอกสารการเงินของผู้ปกครอง 
  **ผู้เคยมีประวัติการหย่าร้าง (โดยเฉพาะสตรี) ควรยื่นขอวีซ่าด้วยความระมัดระวัง เตรียมเอกสารให้เห็นถึงความแข็งแรงด้านเศรษฐกิจ การเงิน และอื่นๆ เตรียมตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกากับเจ้าหน้าที่กงสุล ให้เชื่อมั่นว่าท่านจะเดินทางออกไปจากอเมริกาแน่นอนเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ หากมีผู้เชิญในอเมริกาที่เป็นญาติหรือเพื่อน ควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชิญให้พร้อม เพื่อนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่กงสุล
  เอกสารแสดงประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ การอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ เรียนหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว ฝึกงาน เยี่ยมญาติ ในต่างประเทศ (ใช้รูปภาพประกอบได้) 


  ข้อควรรู้เรื่องวีซ่า :
  *กรณีผู้ขอวีซ่าเคยมีประวัติทำผิดกฏหมายเช่น พำนักอยู่ในอเมริกาเกินกำหนดเวลาได้รับอนุญาต (Overstayed US visas) ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized employment) มีประวัติอาชญากรรม (Criminal history) ในอเมริกาหรือที่อื่นๆ เช่น คดีเมาแล้วขับ (Driving under the influence) ความผิดลหุโทษ (Misdemeanour) เป็นต้น การขอวีซ่าอเมริกาอาจไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธ
  **ผู้เคยไปเรียนในอเมริกาหรือต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี โดยเน้นโปรแกรมเรียนและทำงานไปด้วย (ตัวอย่างเช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร เรียนและทำงานในออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ เป็นต้น) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำงานหาเงินหาประสบการณ์ ไม่ได้เป็นนักศึกษาอย่างแท้จริงที่ตั้งใจไปเรียน วีซ่าอเมริกาอาจไม่ผ่านและถูกปฏิเสธได้เช่นกัน ควรยื่นขอวีซ่าด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าไปท่องเที่ยวอเมริกา 
  ***ผู้เคยไปเรียนหลักสูตรระยะยาวในอเมริกา เรียนจบและกลับมาประเทศไทยแล้ว อาจต้องการไปติดต่อขอรับเอกสารหรือไปติดต่องาน ไปเยี่ยมเพื่อน หรือไปท่องเที่ยวในอเมริกา ควรยื่นเอกสารขอวีซ่าอเมริกาให้แข็งแรงเช่นกัน เพราะเจ้าหน้าที่กงสุลอาจสอบถามว่า เพิ่งเรียนจบกลับมาแล้วทำไมต้องกลับไปอีก ปัจจุบันทำงานที่ไหน ตำแหน่งงานรับผิดชอบอย่างไร มีรายได้เท่าไหร่ เหล่านี้เป็นต้น ฯลฯ และหากเตรียมเคสไม่ดีพอ อาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้เช่นกัน

 

 • ******ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติวีซ่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางสถานฑูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการให้คำปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐาน และดำเนินการยื่นเรื่องให้สมบูรณ์เท่านั้น**********

CHIC JOURNEY by CHIC 2020 CO., LTD

 

Visitors: 128,686