ทัวร์กวางเจาแฟร์ 23-26 ต.ค.67 ครั้งที่ 136 เฟส2 บินตรง CZ :CANTON FAIR 136th

รหัสสินค้า : CJN-ZZWT-CANTON FAIR-PHASE2-CZ

ราคา

31,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 31,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

**ไม่ลงร้านช้อป ,เข้าชมงาน 3 วัน**

ราคา: 31,900.-บาท

โดยสายการบิน :China Southern Airlines (CZ)

สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา•วัดต้าฝอ •อิสระช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่•เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136( 3 วัน )•ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง

พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ,เมนูเป็ดปักกิ่ง

เดินทางเฟส 2: วันที่ 23-26 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ **รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา – วัดต้าฝอ –อิสระช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่

08.00 น.  คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาท์เตอร์เช็คอินแถวU สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
11.20 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ) เที่ยวบินที่  CZ 358 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติไป่หยุน
กวางโจว หรือ กวางเจาเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของจี ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีนคือ เซินเจิ้น จูไห่และซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย
เมืองกวางโจว ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมนครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนแต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่างๆ ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหารและการดำรงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย
**หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำทุกท่านเดินออกประตูทางออก  พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับคณะ
นำท่านทำ บัตรเข้างาน Canton Fairเพื่อรับบัตรแข็ง
จากนั้นนำท่านสู่Great Buddha Temple วัดต้าฝอเป็นวัดใจกลางเมืองกว่างโจว ตั้งอยู่บนถนนคนเดินเป่ยจิง วัดต้าฝอเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงฮั่นใต้  ราวปี ค.ศ 917-971 ได้รับการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเรื่อยมา จนในช่วงราชวงค์ชิงได้บูรณะวัดต้าฝอครั้งใหญ่ โดยตกแต่งและแกะสลักลวดลายสวยงามไว้อย่างประณีตซึ่งสะท้อนงานสถาปัตยกรรมจีนโบราณได้เป็นอย่างดี ภายในวัดต้าฝอประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ที่มีผู้ศรัทธาเข้ามากราบไหว้อย่างเนืองแน่น ในช่วงกลางคืนวัดต้าฝอจะประดับประดาไปไปด้วยปหลากสีสวยงามตระการตา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในกว่างโจว
นำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ถนน เป่ยจิงลู่คือถนนแห่งการช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งหนึ่งในกวางโจว มีลักษณะเป็นถนนเส้นยาว ซึ่งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยตึกแถวที่เป็นร้านค้าต่างๆ ที่ค่อนข้างทันสมัยกว่า อีกทั้งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าแบรนด์เนม นอกจากนั้นยังมีซอยเล็กซอยน้อยแยกย่อยออกไปอีกหลายซอย ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆ มากมายหลายร้าน ทั้งนี้ ในช่วงหัวถนนเป่ยจิงลู่ยังมีการจัดแสดงแผนผังเมืองเก่า และพื้นถนนกระจกที่สามารถมองเห็นซากถนนเก่าข้างใต้ได้ด้วย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN ระดับ 4 ดาว
NO. 11 Jihua Six-way,Chancheng Foshan City

วันที่สอง : เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136 ตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุพเฟต์ของโรงแรม)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาเพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรด แฟร์ครั้งที่ 136งานออกร้านระดับโลก เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านรับประทานอาหารเย็น
มื้อค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **** พิเศษ!!! บริการท่านด้วยบุพเฟต์นานาชาติ
พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN ระดับ 4 ดาว
NO. 11 Jihua Six-way,Chancheng Foshan City

วันที่สาม : เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136 ตามอัธยาศัย – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุพเฟต์ของโรงแรม)
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาเพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 136เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
**อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านล่องเรือ แม่น้ำจูเจียง(Zhujiang River)เพลิดเพลินไปกับการนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำ ชมวิวยามค่ำคืนเมืองกวางโจว
พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN ระดับ 4 ดาว
NO. 11 Jihua Six-way,Chancheng Foshan City

วันที่สี่ : เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136 ตามอัธยาศัย - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุพเฟต์ของโรงแรม)
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาเพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 136เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไป่หยุน
เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย
20.15 น.   เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)
เที่ยวบินที่ CZ361 ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น  BOEING 777-300ER
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

23-26 ตุลาคม 2567

31,900.-

6,500.-

**อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 1,500  บาท/ท่าน
ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
                                                   

Visitors: 133,167