ทัวร์กวางเจาแฟร์ 16-19 ต.ค.67 ครั้งที่ 136 เฟส1 บินตรง CZ 4วัน3คืน:CANTON FAIR 136th PHASE1

รหัสสินค้า : CJN-ZZWTCANTON FAIR-PHASE1 16-19OCT24

ราคา

32,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 32,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม:ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน ครั้งที่ 136

**ไม่ลงร้านช้อป ,เข้าชมงาน 2 วัน**

ราคา:เริ่มต้น 32,900.-บาท

โดยสายการบิน :China Southern Airlines (CZ)

สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา • วัดต้าฝอ •อิสระช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่•เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136 •ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง•พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านกวางโจว•วัดหนานซา เทียนหัว•ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ (Yi De Lu)

พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ,เมนูเป็ดปักกิ่ง

เดินทางเฟส 1: วันที่ 16-19 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา – วัดต้าฝอ- อิสระช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่

08.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9  เคาท์เตอร์เช็คอินแถว U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
11.20 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ) เที่ยวบินที่  CZ 358   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.30 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติไป่หยุน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำทุกท่านเดินออกประตูทางออก  พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับคณะ
กวางโจว หรือ กวางเจาเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของจี ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีนคือ เซินเจิ้น จูไห่และซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย
เมืองกวางโจว ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมนครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนแต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่างๆ ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหารและการดำรงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยนำท่านทำ บัตรเข้างาน Canton Fair เพื่อรับบัตรแข็ง
จากนั้นนำท่านสู่Great Buddha Temple วัดต้าฝอเป็นวัดใจกลางเมืองกว่างโจว ตั้งอยู่บนถนนคนเดินเป่ยจิง วัดต้าฝอเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงฮั่นใต้  ราวปี ค.ศ 917-971 ได้รับการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเรื่อยมา จนในช่วงราชวงค์ชิงได้บูรณะวัดต้าฝอครั้งใหญ่ โดยตกแต่งและแกะสลักลวดลายสวยงามไว้อย่างประณีตซึ่งสะท้อนงานสถาปัตยกรรมจีนโบราณได้เป็นอย่างดี ภายในวัดต้าฝอประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ที่มีผู้ศรัทธาเข้ามากราบไหว้อย่างเนืองแน่น ในช่วงกลางคืนวัดต้าฝอจะประดับประดาไปไปด้วยปหลากสีสวยงามตระการตา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในกว่างโจว
นำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ถนน เป่ยจิงลู่คือถนนแห่งการช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งหนึ่งในกวางโจว มีลักษณะเป็นถนนเส้นยาว ซึ่งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยตึกแถวที่เป็นร้านค้าต่างๆ ที่ค่อนข้างทันสมัยกว่า อีกทั้งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าแบรนด์เนม นอกจากนั้นยังมีซอยเล็กซอยน้อยแยกย่อยออกไปอีกหลายซอย ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆ มากมายหลายร้าน ทั้งนี้ ในช่วงหัวถนนเป่ยจิงลู่ยังมีการจัดแสดงแผนผังเมืองเก่า และพื้นถนนกระจกที่สามารถมองเห็นซากถนนเก่าข้างใต้ได้ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN ระดับ 4 ดาว
NO. 11 Jihua Six-way,Chancheng Foshan City

วันที่สอง : เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136 ตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุพเฟต์ของโรงแรม)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาเพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรด แฟร์ครั้งที่ 136งานออกร้านระดับโลก เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านรับประทานอาหารเย็น
มื้อค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **** พิเศษ!!! บริการท่านด้วยบุพเฟต์นานาชาติ
พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN ระดับ 4 ดาว
NO. 11 Jihua Six-way,Chancheng Foshan City

วันที่สาม :เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 136 ตามอัธยาศัย – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุพเฟต์ของโรงแรม)
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจาเพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 136เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร          
นำท่านล่องเรือ แม่น้ำจูเจียง(Zhujiang River)เพลิดเพลินไปกับการนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำ ชมวิวยามค่ำคืนเมืองกวางโจว
พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN ระดับ 4 ดาว
NO. 11 Jihua Six-way,Chancheng Foshan City

วันที่สี่ :พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านกวางโจว - วัดหนานซา เทียนหัว - อีเต๋อลู่ (Yi De Lu) กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุพเฟต์ของโรงแรม)
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านกวางโจว หรือพิพิธภัณฑ์บ้านตระกูลเฉิน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสภาพบ้านเรือนและข้าวของเครื่องใช้ของชาวกวางโจวในอดีต ซึ่งมีทั้งเครื่องเรือนไม้โบราณ ฉากไม้ งานปั้นและงานกระเบื้องเคลือบสไตล์จีน งานเย็บปักถักร้อย รวมไปถึงวัตถุหายากต่างๆที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ตั้งอยู่ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน ในปี ค.ศ.1959 รัฐบาลจีน ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะครั้งใหญ่ และ ประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ และ กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเที่ยวชม วัดหนานซา เทียนหัวเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของม่าจ้อโป๋ หรือ เจ้าแม่หม่าโจ้ว เทพเจ้าสตรีที่ได้รับความเคารพในหมู่ของชาวฮกเกี้ยน ชาวแต้จิ๋ว และชาวจีนโพ้นทะเลในฐานะเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งตัววัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดเจ้าแม่หม่าโจ้วทีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในเขตหนานซา เมืองกวางโจว ประเทศจีน
นำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ถนน อีเต๋อลู่ (Yi De Lu)เป็นแหล่งขายส่ง สินค้าประเภทของเล่น ของใช้ในบ้าน กิฟต์ช้อป ของที่ระลึกต่างๆ พวกสินค้ากระจุกกระจิกมากมาย แต่ละชั้นจะแบ่งประเภทสินค้าขายชัดเจน แต่ถ้ายังไม่จุใจ ละแวกตึกในย่านนี้ก็จะมีตึกอื่นๆ ให้ช้อปปิ้งในสินค้าประเภทเดียวกันอีกด้วย ใครที่รักการตกแต่งบ้าน ชอบของกระจุกกระจิกไม่ควรพลาด
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไป่หยุน
เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย
20.15 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)  เที่ยวบินที่ CZ361 ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น  BOEING 777-300ER(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

16-19 ตุลาคม 2567

32,900.-

6,500.-

**อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 1,500  บาท/ท่าน
ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
                                                   

Visitors: 133,167