ทัวร์กวางเจาแฟร์ เฟส3 2-5 พ.ค.67 บินตรง CZ :CANTON FAIR 135th

รหัสสินค้า : CJN-ZZWT-CANTON PHASE3-CZ

ราคา

33,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 33,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน ครั้งที่ 135

**ไม่ลงร้านช้อป,เข้าชมงาน 3 วัน**

ราคา : 33,999.-บาท

โดยสายการบิน : China Southern (CZ)

สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา •อิสระช้อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่•เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 ตามอัธยาศัย

เดินทาง : เฟส 3 วันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก -2 พฤษภาคม 2567 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติไป่หยุน กวางเจา - อิสระช็อปปิ้งถนนเป่ยจิงลู่

08.00 น.  คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4ประตูทางเข้าหมายเลข9  เคาท์เตอร์เช็คอินแถว Uสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
11.20 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)  เที่ยวบินที่  CZ 358 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป่หยุน
กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของจี ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีนคือ เซินเจิ้น จูไห่และซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของฮ่องกงและมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย
เมืองกวางโจว ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมนครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนแต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่างๆ ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหารและการดำรงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำทุกท่านเดินออกประตูทางออก  พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับคณะ
นำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ถนน เป่ยจิงลู่ คือถนนแห่งการช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งหนึ่งในกวางโจว มีลักษณะเป็นถนนเส้นยาว ซึ่งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยตึกแถวที่เป็นร้านค้าต่างๆ ที่ค่อนข้างทันสมัยกว่า อีกทั้งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าแบรนด์เนม นอกจากนั้นยังมีซอยเล็กซอยน้อยแยกย่อยออกไปอีกหลายซอย ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆ มากมายหลายร้าน ทั้งนี้ ในช่วงหัวถนนเป่ยจิงลู่ยังมีการจัดแสดงแผนผังเมืองเก่า และพื้นถนนกระจกที่สามารถมองเห็นซากถนนเก่าข้างใต้ได้ด้วย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง -3พฤษภาคม 2567 :เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 ตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา เพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 135งานออกร้านระดับโลก เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
มื้อค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **** พิเศษ!!! บริการท่านด้วยบุพเฟต์นานาชาติ
ที่พัก  STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม - 4พฤษภาคม 2567 : เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135ตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม)
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา เพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 135งานออกร้านระดับโลก เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชมวิวเมืองกวางเจายามค่ำคืนบนตึกCANTON TOWER แคนตันทาวเวอร์ตั้งอยู่ที่สี่แยกใจกลางเมืองแห่งใหม่ของกวางโจวและโซนทิวทัศน์แม่น้ำเพิร์ล
ที่พัก STARRY FOUR SEASONS HOTEL FOSHAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่-5พฤษภาคม 2567 : เข้าชมเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 135 -กวางเจา – กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

มื้อเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม)
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา เพื่อเข้า ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 135งานออกร้านระดับโลก เพื่อให้ท่านได้มองหาช่องทางทางธุรกิจจากผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย ที่มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
ไฮไลท์ : ให้ท่านเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าโชว์ ลดราคาพิเศษจากผู้ประกอบการที่เอาสินค้ามาโชว์ในการแสดงสินค้ากวางเจา เทรดแฟร์ ในครั้งนี้
***อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไป่หยุน
เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทย
19.55น. เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES(CZเที่ยวบินCZ 361  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

2-5พฤษภาคม 2567

 

33,999.-

6,500.-

Visitors: 118,499