วีซ่าเชงเก้นยุโรป

ติดต่อแผนกวีซ่า : ยื่นวีซ่ายุโรป 084-0881847 : 085-9575222
ค่าธรรมเนียมสถานฑูต  
ค่าบริการยื่นวีซ่า     
update: Mar. 2023 (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ณ สถานการณ์ปัจจุบัน)
Visitors: 126,172