ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน บิน VZ เดินทาง เม.ย.-ต.ค.66 : TAIWAN

รหัสสินค้า : CJN-F002-TAIWANVZTPE6

ราคา

15,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม :ไต้หวัน พาเพลิน 4วัน 3คืน

ราคา : 15,990.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : Vietjet Air ( VZ )

•สนามบินเถาหยวน(ไทเป)•เมืองไถจง •เฝิงเจีย ไนท์มาร์เก็ต•เมืองหนานโถว•ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่ •ชิมชาอูหลง •เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต•ร้านเครื่องสำอาง •ชิมพายสับปะรด •เจียงไคเชค •วัดหลงซาน•ซีเหมินติง•เลือกซื้อสร้อยสุขภาพGurmernium •อุทยานหินเหย๋หลิ่ว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน •ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

**เมนู ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2566

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

(อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม)

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง - เฝิงเจีย ไนท์มาร์เก็ต

07.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินVIET JET AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
09.55 น.  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวียทเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ562
14.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ ทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับทุกวัย
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม STAY HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอูหลง –เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซำจั๋ง) สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั้งท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากที่แห่งนี้ 
จากนั้นนำท่านชม วัดเหวินหวู่ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านแวะ ชิมชาอู่หลง ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ด้วยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนสายสำหรับขายอาหารเครื่องดื่มและอาหารยอดนิยมของตลาดกลางคืนไต้หวัน
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังอาหารนำท่าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองไทเป  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน  นำท่าน สู่ร้าน COSMETICS SHOPที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก เดินทางซื้อของฝากร้านขนมพายสับปะรด เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง
จากนั้น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Longshan Temple)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปี สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ด้านในมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก จากนั้นท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติงหรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พัก โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ Gurmernium - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) -  สนามบินเถาหยวน - สนามสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองไทเป  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน  นำท่าน สู่ร้าน Germanium ให้ท่านได้เลือกซื้อสร้อยสุขภาพ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเหย่หลิวจุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน ซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น เคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย*เสาร์-อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ*
จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไท101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่มีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
*** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียทเจท เที่ยวบินที่ VZ565
00.05 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****Travel Around The World by Chic Journey*****
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ที่นั่ง

18 – 21 เมษายน 2566

16,990

3,600

30

25 – 28 เมษายน 2566

16,990

3,600

30

26 - 29 เมษายน 2566

16,990

3,600

30

1 – 4 พฤษภาคม 2566

19,990

3,600

30

3 – 6 พฤษภาคม 2566

19,990

3,600

30

6 – 9 พฤษภาคม 2566

16,990

3,600

30

10 – 13 พฤษภาคม 2566

15,990

3,600

30

14 – 17 พฤษภาคม 2566

15,990

3,600

30

17 – 20 พฤษภาคม 2566

15,990

3,600

30

20 – 23 พฤษภาคม 2566

16,990

3,600

30

24 – 27 พฤษภาคม 2566

15,990

3,600

30

7 – 10 มิถุนายน 2566

15,990

3,600

30

10 – 13 มิถุนายน 2566

16,990

3,600

30

14 – 17 มิถุนายน 2566

15,990

3,600

30

21 – 24 มิถุนายน 2566

15,990

3,600

30

28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2566

15,990

3,600

30

1 – 4 กรกฎาคม 2566

16,990

3,600

30

5 – 8 กรกฎาคม 2566

15,990

3,600

30

8 – 11 กรกฎาคม 2566

16,990

3,600

30

12 – 15 กรกฎาคม 2566

14,990

3,600

30

19 – 22 กรกฎาคม 2566

15,990

3,600

30

26 – 29 กรกฎาคม 2566

15,990

3,600

30

9 – 12 สิงหาคม 2566

15,990

3,600

30

16 – 19 สิงหาคม 2566

15,990

3,600

30

20 – 23 สิงหาคม 2566

15,990

3,600

30

23 – 26 สิงหาคม 2566

15,990

3,600

30

13 – 16 กันยายน 2566

15,990

3,600

30

20 – 23 กันยายน 2566

15,990

3,600

30

24 – 27 กันยายน 2566

15,990

3,600

30

27 – 30 กันยายน 2566

15,990

3,600

30

1 – 4 ตุลาคม 2566

15,990

3,600

30

8 – 11 ตุลาคม 2566

15,990

3,600

30

18 – 21 ตุลาคม 2566

19,990

3,600

30

**ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง,
**ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ =Infant 5,000 บาท

Visitors: 87,482