ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด บิน BX เดินทาง เม.ย.-พ.ค.2566 : KOREA

รหัสสินค้า : CJN-I001-KBX21KOREA SPRING5D3N-BX

ราคา

18,777.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18,777.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : KOREA SEOUL SPRING 5 วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี....โซล เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด

ราคา : เริ่มต้น 18,777.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : บิน Air Busan ( BX ) 

•ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน•หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป•เมืองชุนชอน•เกาะนามิ•สะพานโซยางคัง•ป้อมฮวาซ็อง•สวนสนุกเอเวอร์แลนด์•ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี•ย่านยอนนัมดง•ย่านฮงแด•ศูนย์โสมรัฐบาล•ร้านสมุนไพร•พระราชวังเคียงบกกุง•N Seoul Tower•แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี•ย่านเมียงดง•ศูนย์สมุนไพรHogaenamu Herb•ร้านพลอยอเมทิสต์•สวนสาธารณะยออีโด•Hyundai Mall•Local Super Market •ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

(อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม)

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบิน AIR BUSAN (BX)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
21.10 น.   นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748

วันที่สอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป -เมืองชุนชอน – เกาะนามิ –สะพานโซยางคัง - ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง(อาหาร: เที่ยง, เย็น) 

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป(Gimpo Art Villange)สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเป็นการออกแบบหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมสไตล์ฮันบก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้ตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย พาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่านเดินชม เกาะนามิ (Nami island) เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่น ๆ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง (Soyanggang Skywalk)สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร โดยพื้นทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัวความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม จากนั้นพาทุกท่านไปชม ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)เป็นป้อมปราการหินซ้อนและอิฐของราชวงศ์โชซอนที่ล้อมรอบใจกลางเมืองซูวอน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ด้วย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กลางแจ้งที่จัดแสดงเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆในยุคโจศซอนที่มีข้าวของเครื่องใช้ของจริงวางให้เห็นอยู่ด้วย รวมถึงกระบวนการในการสร้างป้อมปราการแห่งนี้ด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซี่รี่ย์ ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่าเกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง
ที่พัก : SAMWON HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด (อาหาร เช้า, เย็น )                     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนำท่านเดินทางตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland theme park)ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ EuropeanAdventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น(ค่าทัวร์รวมบัตรค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)
***อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านไป อิสระช้อปปิ้งย่านยอนนัมดง (Yeonnam-dong) หรือ ยอนทรัลปาร์ค Yeontral Park แหล่งที่พักใจกลางย่านท่องเที่ยว มีพร้อมทั้งสวนสาธารณะ ร้านอาหาร คาเฟ่ ใกล้รถไฟใต้ดิน ตั้งอยู่ใจบริเวณ  ย่านฮงแด (Hongdae)เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย หรือหากมีเวลาแนะนำท่านเดินเล่นไปถ่ายภาพได้ด้วยตนเองที่934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์"ซึ่งตั้งอยู่ในย่านฮงแดเป็นคาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุง เวลาจะรับประทานต้องนำมาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ พอคำ รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้วจิ้มน้ำจิ้ม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่    ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร - พระราชวังเคียงบกกุง - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง (อาหาร: เช้า, เที่ยง )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center)ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝากและร้านสมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุงพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมักด้วยสาลี่และน้ำมันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน้ำจิ้ม
พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้าN Seoul Towerให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์)จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี(ShinsegaeDuty Free) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ และ ย่านเมียงดง (Myeongdong )เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
***อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - ร้านพลอยอเมทิสต์ -สวนสาธารณะยออีโด - Hyundai Mall –Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (อาหาร :เช้า, เที่ยง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
พาทุกท่านช้อปปิ้งศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herbรวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้นจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst)อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติจากนั้นนำท่านถ่ายภาพเช็คอินสวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park)เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮัน ผู้คนนิยมมาเก็บภาพและพักผ่อนนั่งเล่นปิกนิกที่นี่กันเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่นิยมของคนทุกวัย นอกจากนี้ยังมีของขายท้องถิ่นรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มตามเส้นทาง จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
จากนั้นพาท่านไปแหล่ง ช้อบปิ้งขนาดใหญ่ที่ชื่อ Hyundai Mallเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยก่อนเดินทางกลับนำท่าน แวะละลายเงินวอนที่Local Super Marketโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747
21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****Travel Around The World by Chic Journey*****
หมายเหตุ :
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)

ราคาเด็ก
(บาท)

พักเดี่ยว /
เดินทางท่านเดียว
เพิ่ม  (บาท)

ที่นั่ง

14-18 เมษายน 66

23,777

ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 4,500 บาท)

 

4,500

25

15-19 เมษายน 66

21,777

25

20-24 เมษายน 66

20,777

25

21-25 เมษายน 66

20,777

25

22-26 เมษายน 66

20,777

25

27 เมษายน -01 พฤษภาคม 66

20,777

25

28 เมษายน -02 พฤษภาคม 66

21,777

25

29 เมษายน -03 พฤษภาคม 66

21,777

25

04-08 พฤษภาคม 66

21,777

25

05-09 พฤษภาคม 66

19,777

25

06-10 พฤษภาคม 66

19,777

25

11-15 พฤษภาคม 66

19,777

25

12-16 พฤษภาคม 66

19,777

25

13-17 พฤษภาคม 66

19,777

25

18-22 พฤษภาคม 66

19,777

25

19-23 พฤษภาคม 66

19,777

25

20-24 พฤษภาคม 66

19,777

25

25-29 พฤษภาคม 66

19,777

25

26-30 พฤษภาคม 66

18,777

25

27-31 พฤษภาคม 66

18,777

25

**รายการทัวร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ว่าจะไปเที่ยวเอง
หรือหลบหนีเป็นแรงงาน ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทฯ ขอสงวสิทธิขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 100 USD

Visitors: 128,689