ทัวร์กรุ๊ป ล่องเรือ Albatros Expeditions สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ บิน TG เดินทาง 29 มิ.ย. -12 ก.ค.66 : ทัวร์เรือสำราญ

รหัสสินค้า : CJN-HTC-14D-SVALBARD

ราคา

299,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 299,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : 14 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ - กับเรือ ALBATROS EXPEDITIONS 

เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole…สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว

ราคา : เริ่มต้น 299,900.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

เส้นทาง : ออสโล •ลองเยียร์เบียน •กองซ์ฟอร์เด้น•ไน ออลิซุนด์ •ลิเลียนฮุก• สเมียร์เรนเบิร์ก• นอร์ทสเกียร์ยา โมนาโค กลาเซียร์ • Ice pack @ 80 degree •อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส)•ฮินโลเพน•ฟรีแมนซันเดท • อันโดเยน •ฮอนน์ซุนด์ •อิสบอนแฮมนา เบลล์ซุนด์ •วาซอลล์บุคต้า •คาลิปโซเบียนน์ อิสฟยอร์เดน• ลองเยียร์เบียน 

สายการบิน : Thai Airways (TG) 

รวม : ที่พักบนเรือ,โรงแรม ตลอดการเดินทาง / ตั๋วเครื่องบินตามเส้นทาง/ วีซ่าเชงเก้น / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ /ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย)ดูแล

ไม่รวม : ค่า Gratuities fee คิดวันละ 14 USD ต่อวันx 10 วัน=USD 140-150 ต่อท่าน(หากค่า Gratuity มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยวของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 

29 มิถุนายน 2566  กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น

22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

30 มิถุนายน 2566โคเปนเฮเก้น  

01.20 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ประเทศเดนมาร์ก โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน(ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชม.)
07.40 น.เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงย่านริมน้ำของเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นย่านค้าขายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะมีทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ทอดตัวยาวสองฝั่งแม่น้ำ สถาปัตยกรรมบ้านเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทัศนียภาพเมืองโคเปนเฮเก้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพื่อขึ้นเรือสำราญมุ่งหน้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
15.00 น.  เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ DFDS
พักภายในเรือสำราญ DFDS ห้อง Sea View

1 กรกฎาคม 2566  ลองเยียร์เบียน  – เชคอินลงเรือ Ocean Atlantic

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในเรือสำราญ
10.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือออสโล
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เนื่องด้วยเป็นเที่ยวบิน charter flight ของทางเรือ Albatross Expedition ดังนั้น เวลาบินจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง 
(โปรแกรมการเดินทางจากโคเปนเฮเก้น สู่กรุงออสโล อาจมีการเปลี่ยนแปลได้ ขึ้นกับตารางบิน charter flight ของทางเรือ Albatross Expedition)
นำท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยวจึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
**หมายเหตุ  : การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนำท่านลงเรือเล็กหรือ Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ)

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2566
(ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ้ำ)
ออสโล – ลองเยียร์เบียน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลิซุนด์ – ลิเลียนฮุก – สเมียร์เรนเบิร์ก - นอร์ทสเกียร์ยา –โมนาโค กลาเซียร์  Ice pack @ 80 degree – อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน –ฟรีแมนซันเดท – อันโดเยน -ฮอนน์ซุนด์ – อิสบอนแฮมนา - เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลิปโซเบียนน์ - อิสฟยอร์เดน  – ลองเยียร์เบียน

#ไน ออลิซุนด์ กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden) : Kongsfjorden (Kongs Fjord หรือ Kings Bay) เป็นปากน้ำทางชายฝั่งตะวันตกของ Spitsbergen ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดในมหาสมุทรอาร์กติก ทางเข้ามีความยาว 26 กม. (16 ไมล์) และมีความกว้างตั้งแต่ 6 ถึง 14 กม. (4 ถึง 9 ไมล์) มีธารน้ำแข็ง2 แห่ง Kronebreen และ Kongsvegen ไนออลิซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งเป็นสถานีวิจัยในสวาลบาร์ด ตั้งอยู่บนแหลมบลอคเกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยประมาณ 30-35คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำหรับนักเดินทางที่ต้องการไปพิชิตขั้วโลกเหนืออีกด้วย
#ลิเลียนฮุก (Lilienhook) : เป็นบริเวณพื้นที่เหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)ซึ่งบริเวณแถบนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างในการทำเหมืองในสมัยก่อนให้ได้เห็น และยังเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สามารถพบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาว สุนัขจิ้งจอก หรือกวางเรนเดียร์
#สเมียร์เรนเบิร์ก (Smeerenburg)     และ นอร์ทสเกียร์ยา (Norskeoya): เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมัยก่อนและนักล่าปลาวาฬชาวดัชช์ เป็นชาติแรกที่ค้นพบเกาะแห่งนี้ในปี 1619 และเกาะแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกด้วย ซึ่งบนเกาะจะเห็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ในการล่าปลาวาฬที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้วโลก อย่าง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกด้วย
#Ice pack@80 degree : องศาที่ 80 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก้อนน้ำแข็ง (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ขั้วโลกอย่างหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ พร้อมชื่นชมทัศนียภาพของก้อนน้ำแข็งและ แผ่นน้ำแข็งบริเวณองศาที่ 80
#โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier):เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือ ธารน้ำแข็งที่ทอดตัวในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก
#อัลค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส)   : Alkefjellet เป็นหน้าผาใน Lomfjordhalvøya ใน Ny-Friesland ที่ Spitsbergen, Svalbard และเป็นหน้าผาอันเป็นที่อยู่อาศัยของนกท้องถิ่นหลากหลายสายพันธุ์
#ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อันโดเยน : เกาะอันโดเยน เป็นเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ในเขตสวาลบาร์ด นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของฝูงวอรัสอีกด้วย
#ฮอนน์ซุนด์ – อิสบอนแฮมนา: Hornsund เป็นฟยอร์ดทางด้านตะวันตกของปลายใต้สุดของเกาะ Spitsbergenปากของฟยอร์ดหันไปทางทิศตะวันตกสู่ทะเลกรีนแลนด์ และกว้าง 12 กิโลเมตร (7.5 ไมล์) ความยาว 30 กิโลเมตร (19 ไมล์) ความลึกเฉลี่ย 90 เมตร (300 ฟุต) และความลึกสูงสุดคือ 260 เมตร (850 ฟุต) แนวชายฝั่งของฮอร์นซุนด์มีความหลากหลาย โดยมีอ่าวหลายแห่งที่ปากหุบเขาน้ำแข็งบนภูเขา อ่าวเหล่านี้บางแห่งปรากฏขึ้นในช่วงปลายศตวรรษเนื่องจากการละลายของธารน้ำแข็ง
#เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) : เกาะที่มีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นเกาะที่แยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางเรนเดียร์ สุนัขจิ้งจอก แมวน้ำ นกนานาชนิด
#คาลิปโซเบียนน์ (Calypsobyen)   : บริเวณนี้เดิมเป็นเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแบบทุนดรา อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเบลล์ซุนด์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบริษัท Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park
#ปรินซ์ คาร์ลส ฟอร์แลนด์ : เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดสิ้นสุดของแหลมปรินศ์ คาร์ลส ซึ่งเกาะนี้มี     จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็น  ที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน้ำ หรือหมีขาวในบริเวณนี้เช่นกัน

10 กรกฎาคม 2566  ลองเยียร์เบียน – ออสโล - โคเปนเฮเก้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญเรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยียร์เบียน นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินลองเยียร์เบียน  สู่สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน….(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
(ทางเรือได้ทำการ Charter flight สำหรับเที่ยวบิน ลองเยียร์เบียน - ออสโล)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพื่อเชคอิน
15.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ออสโล มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ โคเปนเฮเก้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ DFDS
พักภายในเรือสำราญ DFDS ห้อง Sea View

11 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
10.00 น.   เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเก้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น นำท่านเชคอินการบินไทย
14.25 น.    ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเก้น สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG951
(ใช้เวลาบิน 10.35 ชั่วโมง)

12 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

 

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) พักคู่
Category D (Port hole)

299,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ (ห้อง CAT G Single room – Port hole)

75,000

อัพเกรดห้องเป็น Category E ห้องหน้าต่างบานใหญ่ เพิ่มเงินท่านละ (พักคู่)

19,000

อัพเกรดห้องเป็น Category C ห้องระเบียง Balcony เพิ่มเงินท่านละ (พักคู่)

37,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าตั๋วคืน

30,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น)

85,000 – 100,000

ค่าวีซ่า (หากมีวีซ่า Multiple Schengen visa) หักค่าใช้จ่ายคืนให้

3,500

Visitors: 65,025