ทัวร์กรุ๊ป MSC World Europa 22พ.ค.-1มิ.ย.67 ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน11วัน บิน QR เดินทางพฤษภาคม 2567: Mediteranean Cruise

รหัสสินค้า : CTX-TP001MSC WORLD EUROPA-GROUP-QR

ราคา

132,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 132,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายการท่องเที่ยวกับเรือสำราญระดับพรีเมี่ยมลำใหม่!!

เส้นทาง : เที่ยว 4 ประเทศ สเปน •ฝรั่งเศส• อิตาลี• มอลต้า

ราคา : เริ่มต้น 132,900.-บาท

สายการบิน : Qatar Airways ( QR )

รวม : ที่พักโรงแรม1คืน บนเรือ7คืน , ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-บาร์เซโลน่า,ค่าวีซ่าเชงเก้น ,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ ,ภาษีท่าเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,ค่าบริการเรือ (Service Fee) ,**พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 22 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – บาร์เซโลน่

17.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ (QR)ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์ 1-7 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับคณะ
20.00 น.  นำท่านออกเดินทาง สู่นครบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR835 / QR137 (2000-2300 / 0115-0725)
(ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง +7 ชั่วโมง 10 นาที โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง : บาร์เซโลน่า

07.25 น.  ถึงท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
“Welcome to Barcelona, Spain”
ขอต้อนรับท่านสู่ บาร์เซโลน่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นำท่านผ่านชม จตุรัสสเปน (The Placa D' Espana) ซึ่งในปี ค.ศ. 1929 รัฐบาลได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ ซึ่งจัดแสดงผลงานด้านศิลปะแบบกอธิคและแบบโรมาเนสก์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นศูนย์จัดงานนิทรรศการและการประชุม จากนั้น นำท่านชมโบสถ์ “The Sacrada Familia" เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งท่านจะทึ่งในความสามารถของสถาปนิกเอกแห่งยุคคือ เกาดี้ (Gaudi) ที่ได้รังสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ยิ่งใหญ่ให้กับบาร์เซโลน่าบ้านเกิดของท่าน จนกระทั่งในปี ค.ศ.1992 ซึ่งโบสถ์หลังนี้มีอายุครบ 100 ปี และประเทศสเปนก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 24 รัฐบาลจึงมีนโยบายกลับมาสนับสนุนการก่อสร้างอีกครั้ง เพื่อให้โบสถ์เสร็จทันการเปิดการแข่งขัน
12.00 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
13.30 น.   จากนั้น ขอนำท่านสดชื่นกับการชมสวนสาธารณะ ปาร์ค กูแอล (Parc Güell)  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนโดยศิลปินผู้สร้าง คือ อันโตนิโอ เกาดี้ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความยิ่งใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
***พักค้างแรมที่โรงแรม Leonardo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง : บาร์เซโลน่า – เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา

08.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น.  ขอนำท่านสู่ เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา ณ ท่าเรือใหญ่
ถึงท่าเรือ ขอให้ท่านเตรียมเอกสารต่าง ๆเพื่อลงทะเบียนสำหรับขั้นตอนการขึ้นสู่เรือและเข้าสู่ห้องพัก ได้แก่ พาสปอร์ต บัตรเครดิต พร้อมดาวน์โหลดและเปิดใช้ แอปพลิเคชั่น ‘MSC for Me’
***ประสบการณ์ใหม่บนเรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว***
เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา เป็นเรือสำราญหรูลำใหม่ล่าสุดของกองเรือ เอ็มเอสซี แห่งประเทศอิตาลี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเรือพลังงานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำแรก สร้างขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2022 ด้วยระวางขับน้ำ 205,700 ตัน ความจุผู้โดยสาร 6,762 คน เป็นเรือสำราญที่มีรูปลักษณ์สวยงามล้ำสมัย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครันมากมาย เมื่อเข้าห้องพัก จัดเก็บกระเป๋าสัมภาระส่วนตัวของท่านในห้องเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญพบกันที่จุดนัดพบ ใน เวิลด์แกเลอเรีย (World Galleria) ชั้น 6 กลางเรือ จากนั้นจะนำท่านเดินสำรวจส่วนต่าง ๆ ของเรือสำราญลำนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเรือสำราญนี้จะเป็นบ้านของท่านตลอดเส้นทางท่องเที่ยวของเรานับจากนี้เป็นต้นไป
18.00 น.  เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา ออกเดินทางจากท่าเรือบาร์เซโลน่าสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) ในประเทศฝรั่งเศส
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูโรปา ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่สี่ของการเดินทาง : มาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส

เรือจอดเทียบท่าเมืองมาร์แซย์เวลา 07.00 – 18.00 น.

07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองมาร์แซย์ ประเทศฝรั่งเศส
“Welcome to Marseille, France”
09.00 น.  ขอนำท่านขึ้นสู่ฝั่ง ออกเดินทางเที่ยวชมเมืองมาร์แซย์ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศฝรั่งเศส
นำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมือง และป้อมปราการเก่าแก่ที่ Fort Saint-Jean จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของมหาวิหาร Cathedrale de la Major โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการแบบไบแซนไทน์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 สมัยการปกครองของนโปเลียนที่ 3
แล้วนำท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บริเวณท่าเรือเก่า Vieux Port ศูนย์กลางเมืองที่คึกคัก และเปรียบเสมือนประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน
12.30 น. นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ช่วงบ่าย ขอแนะนำให้ท่านลองหาชิมกาแฟจากฝีมือเจ้าของคาเฟ่ท้องถิ่น ผู้สืบทอดศิลปะการชงกาแฟมาอย่างภาคภูมิใจนานนับศตวรรษ และเชิญท่านเลือกซื้อหาของเก่า ณ ย่านเมืองเก่า พร้อมซึมซับบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลอยู่ไม่น้อย
จนได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิร์ล ยูโรปา แล้วเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่าง ๆ บนเรือ หรือเลือกอร่อยกับอาหารว่าง ฟังเพลงไพเราะ หรือเลือกดูหนังสนุกสักเรื่อง อ่านหนังสือถูกใจสักเล่ม เป็นอีกบ่ายที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนลืมเวลาเลยทีเดียว
18.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา ออกจากท่าเมืองมาร์แซย์ มุ่งหน้าสู่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ ซึ่งจะเป็นคืนพิเศษที่กัปตันเรือจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับด้วย Welcome Dinner
และคืนนี้ ขอเชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือสำราญ ที่จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ที่โรงละครยูโรปา
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่ห้าของการเดินทาง : เจนัว ประเทศอิตาลี

เรือเทียบท่าเมืองเจนัวเวลา 08.00 – 16.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
08.00 น.  เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา เทียบท่าเมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
“Welcome to Genoa, Italy”
09.00 น.  ขอเชิญพบกันที่จุดนัดพบใน เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 เพื่อนำทุกท่านขึ้นฝั่งเที่ยวชมเมืองเจนัว เมืองหลักของแคว้นลิกูเรีย ประเทศอิตาลี เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกิดของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ที่ล่องเรือไปค้นพบทวีปอเมริกา ภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่า ๆ อายุกว่า 500 ปี
นำท่านเดินเล่นที่ Piazza de Ferrari แลนด์มาร์คสำคัญของเจนัว มีน้ำพุขนาดใหญ่อยู่กลางจัตุรัส และโดยรอบก็จะเป็นอาคารสำคัญต่าง ๆ ของเมือง เช่น ธนาคาร, สำนักงานของรัฐบาล, Palazzo Ducale วังเก่าที่ปัจจุบันทำเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะ และ Theatre Carlo Felice โรงโอเปร่าที่มีรูปปั้นของคีตกวีและนักไวโอลินระดับโลก
จากนั้นเดินช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า ได้แก่ Via XX Settembre, Via Roma and Galleria Mazzini และ Via San Luca and Via Orefici ให้ท่านได้เลือกซื้อของแบรนด์เนม และของฝากโดยดีไซเนอร์ท้องถิ่น รวมไปถึงร้านขนมปัง ร้านไอศกรีมที่มีอยู่หลายร้าน ทั้ง Grom ไอศกรีมร้านดังของอิตาลี และร้านไอศกรีมที่เป็น artisan เป็นต้น
ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิร์ล ยูโรปา
16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเจนัว มุ่งหน้าสู่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คืนนี้ เชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือที่โรงละครใหญ่ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่หกของการเดินทาง : เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

เรือเทียบท่าเมืองเนเปิลส์เวลา 13.00 – 20.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารใหญ่บนเรือ โดยเรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำหนึ่ง มีห้องอาหารมากมายให้เลือกอิ่มอร่อยแบบไม่มีจำกัด สำหรับอาหารเช้าขอแนะนำที่ห้อง ลูนาร์ปาร์ค พิซซ่าแอนด์เบอร์เกอร์ ที่เปิดบริการอาหารชั้นเลิศตลอด 24 ชั่วโมง เรือสำราญลำนี้ยังเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลอีกมากมาย โดยศึกษาตารางเวลาได้จากแอปพลิเคชั่น และสายรัดข้อมือ เอ็มเอสซี ฟอร์มี
12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารบนเรือ
13.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
“Welcome to Naples, Italy”
14.00 น. ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่ง และเดินทางท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ของชายฝั่งอมาลฟี (Amalfi Coast) อันเป็นแนวชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของอ่าวซาเลอร์โน โดยเมื่อปี 1997 ชายฝั่งอมาลฟีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย ชายฝั่งอมาลฟี เป็นหนึ่งในชายฝั่งที่งดงามที่สุดของทวีปยุโรป ถนนชายฝั่งที่คดเคี้ยวผ่านบ้านเมืองบนหน้าผาสูงชัน มีวิวทิวทัศน์อันสวยสดงดงาม และความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยุคกลาง เช่นที่เมืองโปสิตาโน และเมืองอมาลฟี
นำท่านชมเมืองอมาลฟี ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 และมีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น วิหารอมาลฟี (Duomo di Amalfi) หรือ Cathedral of Sant’ Andrea ศาสนสถานสำคัญ ภายในมีรูปหินอ่อนแกะสลัก สรรค์สร้างโดยศิลปินเอกแห่งยุคเรเนซองส์อย่าง มิเคลันเจโล (Michelangelo) และงานจิตรกรรมสุดวิจิตรบนเพดานวิหารที่ควรค่าแก่การไปชม
ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิร์ล ยูโรปา ที่ท่าเรือเมืองเนเปิลส์
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
20.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมืองเนเปิลส์ มุ่งหน้าสู่เมืองเมสซินา ประเทศอิตาลี
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูโรปา ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่เจ็ดของการเดินทาง : เมสซินา ประเทศอิตาลี

เรือเทียบท่าเมืองเมสซินา เวลา 09.00 – 19.00 น.
บรรยากาศยามเช้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี้สุดแสนสบาย จึงขอเรียนแนะนำท่านเดินออกกำลังกายเบา ๆ บนดาดฟ้าเรือทุก ๆ เช้า
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองเมสซินา ประเทศอิตาลี
“Welcome to Messina, Italy”
10.00 น.  ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่ง และขอต้อนรับท่านสู่เมืองเมสซินา (Messina) บนเกาะซิซิลี (Sicily) ทางใต้สุดของประเทศอิตาลี ที่มากไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ
นำท่านเดินทางสู่ ทาโอร์มินา (Taormina) ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคโรมัน ให้ท่านได้แวะชมบริเวณตัวเมือง ถ่ายภาพที่วิหารใหญ่ Duomo di Taormina และโบสถ์พระแม่บนหน้าผา (Chiesa Madonna della Rocca) และโรงละครโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 แต่โครงสร้างยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์
12.30 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
แล้วขอนำท่านกลับมาเดินเล่น ถ่ายรูป และช้อปปิ้งปิดท้ายที่เขตเมืองเก่าเมสซิน่า แวะชม วิหารอัสสัมชัญ และอนุสาวรีย์ ‘พระแม่มารีแห่งจดหมายศักดิ์สิทธิ์
17.00 น. ขอนำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารบนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูโรปา ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ
19.00 น.เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลตา
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่แปดของการเดินทาง : วัลเลตต้า ประเทศมอลตา

เรือเทียบท่าเมืองวัลเลตต้า เวลา 08.00 – 17.00 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
08.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลตา
“Welcome to Valletta, Malta”
09.00 น.  ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่งท่องเที่ยวเมืองวัลเลตต้า เมืองหลวงของประเทศมอลตา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1980
เริ่มต้นเดินชมเมือง ผ่านชม มหาวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral)สร้างขึ้นโดยอัศวินเซนต์จอห์น เพื่อเป็นเกียรติแก่อัศวินทั้งหลาย ภายในห้องโถงประดับประดาด้วยศิลปะต่าง ๆ ซุ้มประตูที่วิจิตรงดงามเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินเล่นภายในเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเก่า และป้อมปราการโบราณขนาดใหญ่ มีเนินสูงต่ำ ตรอกซอกซอยสวยงามคลาสสิก โบสถ์สวย ๆ คาเฟ่ ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก
จนได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิลด์ ยูโรปา ออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ สำหรับค่ำคืนนี้จะเป็นงานเลี้ยงใหญ่ เพื่ออำลาทุกท่านจากเรือสำราญหรูลำนี้
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูโรปา ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ แล้วร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่เก้าของการเดินทาง : ล่องทะเล

เช้าวันนี้เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส หรือชวนเพื่อนรู้ใจมาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ หรือบริหารกล้ามเนื้อแขนกับสนามพัตกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ Mercato Buffet, La Brasserie Buffetเปิดให้บริการ 20 ชั่วโมง
**เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์
**เพลิดเพลินระหว่างวัน สนุกสนานกับสวนน้ำ Aurora Borealis Aquapark, สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ MSC Sports Plex, Bumper cars & rollerblades arena, Video arcadesMSC Formula Racer หรือจะลองใช้บริการสปา ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับกลิ่นอันสดชื่นของอโรมาเธอราพี, ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี, เล่นคาสิโน จนท่านลืมวันเวลาเลยทีเดียว
พักค้างแรมบนเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA

วันที่สิบของการเดินทาง : บาร์เซโลน่า – กรุงเทพฯ

เรือสำราญเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
หลังอาหารเช้า ขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบของเราที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงจากเรือ
จากนั้น พากันลงไปรับกระเป๋าสัมภาระที่อาคารผู้โดยสาร
“Welcome Back to Barcelona, Spain”
10.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ ลาโรคา วิลเลจ La Roca Villageby the Bicester Collection แหล่งรวมร้านค้ารูปแบบเอาท์เล็ตของแบรนด์เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงสินค้ากีฬา ในอาณาจักรสินค้าแบรนด์ต่างๆ มากมาย ที่นี่นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในบาร์เซโลนา จึงขอเชิญท่านใช้เวลาช้อปปิ้งปิดท้ายรายการกันให้จุใจ
13.00 น.  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า
16.20 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR146 / QR836 (1620-2330 / 0200-1310) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
(ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที + 7 ชั่วโมง 10 นาที แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา ประเทศกาตาร์)

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง : กรุงเทพฯ

13.10 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

22 พ.ค – 01 มิ.ย. 67

ห้องพักด้านใน (Interior) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

132,900.- บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

152,900.- บาท

ห้องพักด้านใน (Interior) พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม ท่านละ

35,000.- บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม ท่านละ

40,000.- บาท

Upgrade เป็นตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class)

สอบถามเพิ่มเติม

Visitors: 118,504