ทัวร์กรุ๊ป MSC World Europa บิน EK เม.ย. - ต.ค.66 ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน11วัน : Mediteranean Cruise

รหัสสินค้า : CTX-W001-MSC WORLD EUROPA-EK

ราคา

115,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 115,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ MSC World Europa ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 11 วัน

เส้นทาง : สเปน (พัก โรงแรม 1คืน )•อิตาลี•ซิซิลี• มอลต้า

ราคา : เริ่มต้น 115,900.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

สายการบิน : Emirates Airlines ( EK )

รวม : ที่พักโรงแรม1คืน,บนเรือ7คืน / ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-บาร์เซโลน่า / ค่าวีซ่าเชงเก้น /รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ /ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท , ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละประมาณ 110 USD ซึ่งเรือจะชาร์ตเข้าครุยส์การ์ด

พิเศษ!! ราคานี้รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2566

#ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับเรือ #MSC World Europa #เรือสำราญสุดหรูระดับโลก จากอู่ต่อเรือ Chantiers de l'Atlantique ในแซงต์-นาแซร์ ประเทศฝรั่งเศส เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และได้ให้บริการเป็นเรือของโรงแรมในเมืองโดฮา ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 #MSC World Europa เรือระดับเวิลด์ คลาสลำแรกของฝูงและจะมีเรือพี่น้องอีก 3 ลำในปี 2024, 2025 และ 2027 ตามลำดับ ตัวเรือมีน้ำหนักประมาณ 200,000 ตันกรอส (GT) และมีห้องโดยสารมากกว่า 2,700 ห้องสำหรับรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 5,400 คน
การออกแบบและข้อมูลจำเพาะ : ตัวเรือจะมีความยาว 1,083 ฟุต (330 ม.) และกว้าง 154 ฟุต (47 ม.) และรวมการออกแบบตัวถังรูปทรงตัว "Y" เพื่อมุมมองที่กว้างไกล และการออกแบบคันธนูรูปทรง "G" เพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงและความมั่นคง
**เนื่องจาก MSC World Europa ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จึงมีรายงานว่าเรือลำนี้จะช่วยให้เรือแล่นได้โดยลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลง 99% การปล่อยก๊าซไนตริกออกไซด์ลดลง 85% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% เมื่อเทียบกับเรือลำอื่นๆ

อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม

วันแรกของการเดินทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอมิเรตส์ Emirates

วันที่สองของการเดินทาง(2)   บาร์เซโลน่า(สเปน) – ยอดเขา “มองต์จูอิค – ชมเมือง-เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ 

02.00  เหิรฟ้าสู่สนามบินกรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ Emirates เที่ยวบินที่ EK377
06.00  ถึงสนามบินกรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
08.15  เหิรฟ้าสู่กรุงบาร์เซโลน่า...โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK185
13.30   เดินทางถึงเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางชมความงามของ เมืองบาร์เซโลน่า แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juicจากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 เข้าชมภายในและบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ
(ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปชมในโบสถ์ได้ เนื่องจากปิดซ่อมแซม มีงานพิธีต่าง บริษัทฯ จะเปลี่ยนนำคณะเข้าไปชมที่สวน  GUELL PARK แทน)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: FIRA CONGRESS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง (3)  บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้งบย่าน ถนน ลา รัมบลา (La Rambla) - ลงเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE 

เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านนำท่านเก็บภาพบริเวณด้านหน้าตึกประหลาด คาซา มิลา (Casa Mila)(ชมภายนอก) อาคารอพาร์ทเม้นท์ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ Gaudi สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างเกาดิกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับผลงานทั้งหมดของเขาซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางบาร์เซโลนา สร้างมาตั้งแต่ปี 1906 – 1912 เป็นอพาร์ทเม้นท์หลังสุดท้ายที่ออกแบบโดยเกาดี จากนั้นเข้าสู่ ถนน ลา รัมบลา” La Rambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจ
11.00 นำท่านเชคอินลงเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรือสำราญ
18.00  เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมาร์เซย ประเทศฝรั่งเศส
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พัก: เรือสำราญ MSC WORLD EUROPA CRUISE 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ค่ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE (แต่งกายแบบสากล)
*** เรือออกเดินทางจากบาร์เซโลน่าเวลา 18:00 น ***
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)      บาร์เซโลน่า – มาร์เซย (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง

07.00 เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือ เมืองมาร์เซย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 ชมเมือง ‘มาร์เซย์’ (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส มาร์เซย์เป็นที่รู้จักในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างแอฟริกาเหนือและยุโรป เป็นเมืองที่จะทำให้คุณหลงเสน่ห์ด้วยน้ำทะเลสีฟ้าสวยงามและเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชมย่าน ท่าเรือ Vieux ที่มีชีวิตชีวา ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่และเต็มไปด้วยเรือประมง ให้ความรู้สึกราวกับว่าหยุดนิ่งอยู่ในกาลเวลา และควรเป็น Old Port of Marseille มีอายุย้อนไปถึง 600 ปีก่อนคริสตกาล ที่มีป้อมปราการเก่าแก่ตั้งตระหง่านที่ริมน้ำ และมหาวิหารบนยอดเขา และคาเฟ่เรียบๆ ที่เรียงรายอยู่ตามถนน
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
17.00  นำท่านกลับสู่เรือสำราญ
18.00  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือMSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)     มาร์เซย – เจนัว – ชิงเกว แตเร่ (หมู่บ้านแสนสวย)     

08.00   เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารเดินทางสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้าที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่  ริโอมัจจอเร, มานาโรลา, คอร์นิเกลีย,  แวร์นาซซา และ มอนเตรอสโซ อัล มาเร แวะชมความงามของหมู่บ้าน ริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) หมู่บ้านที่มีเสน่ห์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีขั้นบันไดสูงเหนือชายฝั่งลิกูเรียน เป็นที่รู้จักจากบ้านหินสีสันสดใสที่เรียงซ้อนกัน และท่าเรือที่เต็มไปด้วยเรือประมงแบบดั้งเดิม จากนั้นนั่งรถไฟต่อสู่ หมู่บ้าน ‘แวร์นาซซา’ (Vernazza) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ แวร์นาซซาคือที่เดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งใน "หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอิตาลี" (I borghi piú belli d'Italia) สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ
15.00  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองเจนัว
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
16.00 เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่หกของการเดินทาง(6)    เมืองเนเปิ้ล (อิตาลี) – เมืองปอมเปอี

13.00 เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหาร ชมเมืองเนเปิลส์หรือนาโปลี ที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลี กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ ผ่านย่านท่าเรือ ปราสาทเดลโลโว สร้างในสมัยวิลเลียมที่ 1 แห่งอองจู และต่อเติมใหม่ในปีค.ศ.1532 ชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเนเปิลส์นั้นใหญ่ที่สุดในยุโรป ในปี 1995 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถนนแคบๆ โบสถ์โบราณ ภูมิทัศน์ใต้ดินอันเป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเนเปิลส์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในยุโรป 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 นำท่านขึ้นฝั่งเมืองเนเปิ้ล นำท่านเข้าชม “เมืองปอมเปอี” นำชมเมือง โบราณ 2,000 ปีที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662  ปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ซากเมืองแห่งความตาย”
18.00   นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
20.00 เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเบิ้ล ประเทศอิตาลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคาตาเนีย ประเทศอิตาลี
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)    เมืองเมสซิน่า (เกาะซิซิลี) – ทอร์มิน่า – ภูเขาไฟเอทน่า-นั่งรถโฟร์วิล – นั่งกระเช้าชมวิว – วัลเลตต้า (มอลต้า)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00   เรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมสสิน่า (Messina) เกาะซิซิลี / จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองทอร์มิน่า(Taormina) นำท่านชมเมืองทอร์มินา เมืองบนยอดเขาทางชายฝั่งตะวันออกของซิซิลี ตั้งอยู่ใกล้กับเมาท์เอทน่า (Mount Etna) ภูเขาไฟชื่อดังที่ยังคุกรุ่นอยู่ ในตัวเมือง, โรงละครกรีกโบราณที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน มีหาดทรายยาวเหยียดเชื่อมต่อกับ Isola Bella เกาะเล็ก ๆ และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ
นำท่านออกเดินทางสู่ที่ตั้งของภูเขาไฟเอ็ดน่าภูเขาไฟที่เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้ง และมีความสูงที่สุดของยุโรปอีกด้วยนั่นทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพยามควันไฟปะทุ ลอยสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างง่ายดาย นำท่านชมภูเขาไฟเอ็ดน่า (Mount Etna) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูงประมาณ  3,340 เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร เป็นที่รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ในหน้าหนาวท่านจะเห็นหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา ตามประวัติมีบันทึกไว้ว่าภูเขาเอ็ดน่าเกิดการปะทุขึ้นครั้งแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล ท่านจะได้เห็นซากลาวาและเถ้าถ่านของภูเขาไฟ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นรถกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ที่ท่านจะสามารถเห็นทิวทัศน์และบันทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถชมภาพเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟ ระเบิดเมื่อ ค.ศ.2006  สนุกสนานกับการนั่งรถจิ๊ปพิเศษ ขึ้นภูเขาเอ็ดน่า ที่ความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดทั้งปี ชมความมหัศจรรย์ของวิวทิวทัศน์หนึ่งเดียวในยุโรป ที่ Mt.Etna บนเกาะซิซิลี
17.00    นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเมืองเมสสิน่า, ประเทศอิตาลี
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
19.00   เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือวัลเลตต้า, ประเทศมอลต้า
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่แปดของการเดินทาง(8)   วัลเลตต้า (มอลต้า) – ชมเมือง – บาร์เซโลน่า(สเปน)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00   เรือสำราญเข้าเทียบท่าเรือ ณ ท่าเรือเมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลต้านำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลต้า อันได้แก่ เมืองคอสปิคัว, เมืองแซงเกลีย และเมืองวิททอริโอซา เมืองที่ได้มีสร้างกำแพงป้อมปราการโอบล้อมโดยรอบ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลาว่าการเมือง และท่าเรือเมืองเก่า
นำท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De La Valetta ผู้ซึ่งสามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลต้า จากอาณาจักรออตโตมานในปี ค.ศ.1565 เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 ชมสวนบารัคคา (Barracca Garden) ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชัดเจน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ
นำท่านเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น สร้างโดยอัศวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย  ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที่ 16 จากนั้น ชมปราสาทโอเบอร์ (Auberge de Castille) อาคารที่มีความสง่างามและใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองวัลเลตตา ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบให้เป็นสถานที่หรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า
นำท่านเข้าชมพระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ อดีตพระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 แรกเริ่มเดิมทีถูกใช้เป็นสถานที่บัญชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็จสิ้นสงคราม ได้ถูกต่อเติมเป็นพระราชวัง แต่แล้วถูกโอนย้ายเปลี่ยนมือเป็นสถานที่พำนักของผู้ปกครองจากประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 และกลับมาถือครองโดยประเทศมอลต้าภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบันถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลต้า สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีแห่งมอลต้า ภายในตัวอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค ชมเมืองราบัต (Rabat) เมืองสําคัญในอดีตของมอลต้าและเป็นแหล่งสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมอลต้าเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าโรมัน เมืองนี้เป็นฉากในการถ่ายภาพยนต์เรื่องมิวนิคและแบล็ค อีเกิล อีกด้วย
16.00   นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเมืองวัลเลตต้า, ประเทศมอลต้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
17.00    เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองวัลเลตต้า, ประเทศมอลต้า เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า,ประเทศสเปน
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)    ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
**ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
19.00   เรือสำราญล่องมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองบาร์เซโรน่า ประเทศสเปน
*** หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:00 น. ***
** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ MSC WORLD EUROPA CRUISE **

วันที่สิบของการเดดินทาง(10)  บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้ง Outlet La Roca Village – สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00   เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน/ นำท่านสู่ La RocaVillage Outlet
เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ
16.00  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
20.40  เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินกรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ Emirates เที่ยวบินที่ EK188

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

05.35 เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเนรสต์ รอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK372
18.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey
 ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ รวมวีซ่า รวมทิปพนักงานขับรถ

วันออกเดินทาง
ห้องพัก Inside Cabin

ผู้ใหญ่พัก
ห้องล่ะ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

26 เม.ย. – 07 พ.ค.66

115,900

115,900

110,900

38,900

10 – 20 พ.ค.66

115,900

115,900

110,900

38,900

31 พ.ค. – 10 มิ.ย.66

115,900

115,900

110,900

38,900

20 – 30 ก.ย.66

115,900

115,900

110,900

38,900

04 – 21 ต.ค.66

115,900

115,900

110,900

38,900

11 – 21 ต.ค.66

115,900

115,900

110,900

38,900

18 – 28 ต.ค.66

115,900

115,900

110,900

38,900

ห้องพักแบบมีระเบียงเพิ่มท่านล่ะ 22,000.- บาท
(หากท่านต้องการห้องพัก Suite & Junior Suite กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม) 

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

Visitors: 65,020