ทัวร์กรุ๊ป MSC EURIBIA 11-21 ต.ค.67 ล่องเรือสำราญเที่ยวสแกนดิเนเวีย 11วัน 8คืน บิน EK : North Europe Cruise

รหัสสินค้า : CTX- MSC-EURIBIA-GROUP-OCT24

ราคา

169,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 169,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญ MSC Euribia 11 วัน 8 คืน (โคเปนเฮเกน 1 คืน-เรือสำราญ 7คืน)

ราคา : เริ่มต้น 169,900.-บาท

เที่ยว 3 ประเทศ เดนมาร์ก•นอร์เวย์•เยอรมนี

สายการบิน : Emirates ( EK )

รวม : ที่พักโรงแรม1คืน บนเรือ7คืน , ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-โคเปนเฮเก้น ,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ,ภาษีท่าเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ ,ค่าบริการเรือ (Service Fee) ,ค่าทิปคนขับรถ,**พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 11- 21 ตุลาคม 2567

#ล่องเรือสำราญสแกนดิเนเวีย ระดับพรีเมี่ยม #ลำใหม่ #MSC #EURIBIA
เส้นทางเรือสำราญชมฟยอร์ดที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลก

วันแรกของการเดินทาง :กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

23.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) ประตู 9 แถว T เคาน์เตอร์ 1-7 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับคณะ

วันที่สองของการเดินทาง :โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

02.50 น.  นำท่านออกเดินทาง สู่นครโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377 / EK151 (0250 - 0600 / 0820 - 1315)  แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)   **อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง**
13.15 น.  ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
“Welcome to Copenhagen, Denmark”
ขอต้อนรับท่านสู่เมืองโคเปนเฮเกน  โดยนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่าง  ๆ บริเวณรอบตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ชมจตุรัส  Court House ศาลาเทศบาลเมือง ตลาดหลักทรัพย์สมัยศตวรรษที่ 187 "Kongens Nytorv" โรงละครโรยัลดรามาติก และพระราชวังอามาเลียนเบอร์ก (ด้านนอก) พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโคที่สวยงามยิ่ง 
นำท่านชมและถ่ายรูปกับลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมืองจากเทพนิยายเรื่องดัง “The Little Mermaid” ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าจอดเรียงราย เดินผ่านสวนสาธารณะ ท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตร ชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งเดินพักผ่อนในยามเย็นของ ท่าเรือเก่า NyhavenHarbourที่มีชีวิตชีวาที่ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมสถานที่สำคัญต่างๆ ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวางผังเมืองเก่าแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมที่ชวนฝันที่มีสาระและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง มีเวลาให้อิสระเดินเล่น ถ่ายรูป จนถึงเวลานัดหมาย
18.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
20.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม NH Collection Copenhagen (5ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง :โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. จากนั้น นำท่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) อายุกว่า800 ปี ตั้งอยู่บนเกาะ Slotsholmen พระราชวังนี้ใช้เป็นสถานที่รับรองแขกของราชวงศ์เดนมาร์ก ด้านใน จะประดับตกแต่งสวยงาม เช่น บริเวณห้องรับแขก Royal Reception Rooms ชมคอกม้าของราชวงศ์ ชมวิวพาโนราม่าด้านบน Tower ด้านล่างจัดแสดงซากโบราณของปราสาท Bishop Absalon’s Castle และ Copenhagen Castle บนเกาะนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Supreme Court of Denmark, สถานที่รัฐสภาเดนมาร์ก ด้วย
12.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสำราญ โคเปนเฮเกน เพื่อทำการเช็คอินเรือสำราญ
นำส่งกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่เรือ /ขอให้ท่านเตรียมพาสปอร์ต ตั๋วเรือ และเอกสารเพื่อเช็คอิน
ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญระดับพรีเมี่ยม MSC Euribia ลำใหม่ล่าสุด
หลังจาก ทุกท่านเข้าห้องพักและจัดการภารกิจส่วนตัวแล้ว หัวหน้าทัวร์นัดหมายเวลานำท่านชม และแนะนำสถานที่ต่าง ๆ บนเรือสำราญ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก และอิสระในการพักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาบนเรือสำราญ /ทุกท่านต้องทำการลงทะเบียน ระเบียบขั้นตอน ระบบความปลอดภัยบนเรือจากห้องพัก ให้เรียบร้อย และหรือ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งบนเรืออีกครั้ง
18.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย ออกเดินทางจากท่าเรือโคเปนเฮเกน สู่ เมืองเฮเลสีด (Hellesylt) ในประเทศนอร์เวย์
19.00 น. เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ชั้น 5 และ 6 หัวเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

วันที่สี่ของการเดินทาง:ล่องทะเล At Sea Cruising

เริ่มต้นของวันพักผ่อน อิสระ เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส หรือ สนุกกับกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ กิจกรรมต่าง ๆ
**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ  เปิดให้บริการ 20 ชั่วโมง
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์ ท่านที่ชอบดื่มขอแนะนำซื้อแพ็คเกจ เครื่องดื่มบนเรือ
ค่ำคืนนี้จะเป็นคืนพิเศษที่กัปตันเรือจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับด้วย Welcome Dinner
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

วันที่ห้าของการเดินทาง : เฮเลสีด/ไกแรงเกอร์ ประเทศนอร์เวย์

เรือเทียบท่าเมืองเฮเลสีด 9.00 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย เทียบท่าเมืองเฮเลสีด/ไกแรงเกอร์ ประเทศนอร์เวย์
**“Welcome to Hellesylt/Geiranger, Norway”**
10.00 น.  ขอเชิญพบกันที่จุดนัดพบใน เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 เพื่อนำทุกท่านขึ้นฝั่ง เมืองเฮเลซีท์ (HELLYSYLt) นำท่านเที่ยวชมวิวความงามฟยอร์คที่สวยติดอันดับโลก และนั่งเรือเฟอร์รี่ชมความงดงามของฟยอร์ค เมืองท่องเที่ยวนี้ ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชื่นชมความงดงามอย่างมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่น สัมผัสความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ   ท่านจะได้ชื่นชมกับฟยอร์ดประกอบกับขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ  ซึมซับบรรยากาศอันแสนสดชื่น
แวะถ่ายรูปกับวิวมุมกว้าง Ornesvingen Viewpoint
**อิสระอาหารกลางวัน จนได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย
จากนั้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่าง ๆ บนเรือ หรือเลือกอร่อยกับอาหารว่าง ฟังเพลงไพเราะ หรือเลือกดูภาพยนตร์ อ่านหนังสือ พักผ่อนบันเทิงฯลฯ
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญและคืนนี้ ขอเชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือสำราญ ที่จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ที่โรงละครยูโรปา
21.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย ออกจากท่าเมืองเฮเลสีด/ไกแรงเกอร์ มุ่งหน้าสู่เมืองเอลซุนด์ ประเทศนอร์เวย์
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

วันที่หกของการเดินทาง:เอลซุนด์ ประเทศนอร์เวย์

เรือเทียบท่าเมืองเอลซุนด์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย เทียบท่าเมืองเอลซุนด์ ประเทศนอร์เวย์
**“Welcome to Alesund, Norway”**
09.00 น. ขอเชิญพบกันที่จุดนัดพบใน เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 เพื่อนำทุกท่านขึ้นฝั่ง อิสระเดินเที่ยวชมเมือง      เอลซุนด์ บ้านเกิดของรอลโล หรือ กาอาง รอล์ฟ ชาวไวกิ้งที่กลายเป็นดยุค ที่ 1 แห่งนอร์ม็องดี เมืองเอลซุนด์มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งฟยอร์ดที่สวยงามเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากอาคารบ้านเรือนกว่า 800  แห่ง เสียหายจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1904 อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นแหล่งส่งออกปลา Klippfisk หรือปลาคอดตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตากับสีสัน และความน่ารักของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า น่ารักที่สุด และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้
จนได้เวลาอันสมควรได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย
**รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระพักผ่อน บนเรือสำราญ
17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเอลซุนด์ มุ่งหน้าสู่เมืองแฟลม ประเทศนอร์เวย์
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คืนนี้ เชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือที่โรงละครใหญ่ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง : แฟลม ประเทศนอร์เวย์

เรือเทียบท่าเมืองแฟลมเวลา 07.00 – 18.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารใหญ่บนเรือ โดยเรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย
07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองแฟลม ประเทศนอร์เวย์
***“Welcome toFlaam, Norway”***
ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่ง เที่ยวชมเมืองแฟลม เมืองเล็กสวยสะกดใจในหุบเขาใจกลางดินแดนฟยอร์ดทางตะวันตกของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนในสุดของ “Sognefjord” ฟยอร์ดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก
นำท่านขึ้นรถไฟ Flam Railway หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดของโลก ชมความสวยงามของธรรมชาติ บ้านเรือนต่างๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขา พร้อมชมน้ำตก และลำธารที่ใสสะอาดซึ่งเกิดจากน้ำแข็งที่ละลายจากภูเขา หลังจากจบโปรแกรมนั่งรถไฟเรียบร้อยแล้ว อิสระเชิญท่านเดินเล่นแถวสถานี ให้ท่านได้ช้อปของที่ระลึก ใกล้ ๆ สถานีมีทั้งร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต คาเฟ่ รวมถึง Food Truck เบอร์เกอร์กวางที่ต้องลอง อิสระเดินเล่น
ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี เวิร์ล ยูรีเบีย ที่ท่าเรือเมืองแฟลม
**รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
18.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองแฟลม มุ่งหน้าสู่เมืองคีล ประเทศเยอรมนี
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูรีเบีย ชั้น 5 และ 6 หัวเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA  

วันที่แปดของการเดินทาง: ล่องทะเล At Sea- Cruising

เริ่มต้นของวันพักผ่อน อิสระ เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส หรือ สนุกกับกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ กิจกรรมต่าง ๆ
**เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ  เปิดให้บริการ 20 ชั่วโมง
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์ ท่านที่ชอบดื่มขอแนะนำซื้อแพ็คเกจ เครื่องดื่มบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

วันที่เก้าของการเดินทาง : ท่าเรือ Kiel ประเทศเยอรมันี

เรือเทียบท่าเมืองคีล เวลา 09.00 – 19.00 น.
07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น. เรือเทียบท่าเมืองคีล  ประเทศเยอรมนี
“Welcome toKiel, Germany”
10.00 น.  ขอนัดพบท่านที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่ง
ท่องเที่ยวโดยรถ เดินทางสู่เมืองฮัมบวร์ก (HAMBURG) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเบอร์ลิน และเป็นเมืองท่าชายทะเลบอลติคที่สำคัญที่สุดของประเทศเยอรมันนี เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของนักเดินเรือสินค้าฮันซีติคลีค (Hanseatic League) ในราวศตวรรษที่ 13 ในอดีตนั้นร่ำรวยมากในยุโรปเพราะเป็นเมืองการค้า 
นำท่านชมตัวเมืองโดยรอบ หอคอยอันสง่างามของ Rathaus หรือ City Hall อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือและเป็นพยานแห่งอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองฮัมบวร์กมาโดยตลอด เมืองฮัมบวร์กมีศิลปและวัฒนธรรมที่น่าดึงดูดใจผู้ที่มาเยือน  
นำท่านเดินชมบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชื่อดังอย่าง International Maritime Museum สถานที่เป็นโกดังเก่าโดยปรับแต่งให้สวยงามเพื่อสะสมเรือจำลองมากมาย ชมอาคารมรดกโลก UNESCO World Heritage โกดังเก่าแก่ริมน้ำ Speicherstadt รวมถึง อาคารสวยงาม ElbePhilharmonic Hall
**อิสระอาหารกลางวัน  ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่ท่าเรือเมือง Kiel
จากนั้น พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
18.00 น.  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ สำหรับค่ำคืนนี้ บนเรือจะมีการแต่งกายแบบทางการสวยงามเพื่อร่วมงานเลี้ยงอำลา  ค่ำคืนสุดท้ายบนเรือสำราญหรูลำนี้
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ยูโรปา ชั้น 5 และ 6 หัวเรือ แล้วร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
19.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ยูรีเบีย ออกจากท่า มุ่งหน้าสู่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
คืนนี้ทุกท่านจัดกระเป๋าให้เรียบร้อย และวางไว้หน้าห้องตามเวลานัด ตรวจสอบเวลาจากเอกสารเรืออีกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปจัดเตรียมไว้พร้อมส่งให้คณะในวันรุ่งขึ้น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC EURIBIA

วันที่สิบของการเดินทาง : โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เรือสำราญเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเกนตั้งแต่เวลา 08.00 น.
07.00 น.  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
08.00 หลังอาหารเช้า ขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบของเราที่ เวิลด์ แกเลอเรีย ชั้น 6 กลางเรือ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงจากเรือ
จากนั้น พากันลงไปรับกระเป๋าสัมภาระที่อาคารผู้โดยสาร
“Welcome Back to Copenhagen, Denmark”
09.00 น.  นำท่านแวะเดินเล่นถนนชอปปิ้งทียาวที่สุดในโลก กว่า 1.8 กิโลเมตร “ถนนสตรอยก์ Stroget”ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Prada และสินค้าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า บนถนนชอปปิ้งนี้ พร้อมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และงานคราฟดี ๆ มากมายให้เลือกซื้อก่อนกลับบ้าน (กรุณารักษาเวลานัดหมาย)
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน เพื่อเช็คอินสายการบิน
15.35 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152 / EK384
(1535-2355 / 0250+1-1230+1) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง : กรุงเทพฯ

12.30 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
เดินทางวันที่ 11-21 ตุลาคม 2567

ราคาท่านละ

ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักด้านใน (Interior) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

169,900.- บาท

219,900.- บาท

ห้องพักแบบมีช่องหน้าต่าง(Ocean) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

179,900.- บาท

239,900.- บาท

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

192,900.- บาท

275,900.- บาท

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class)  เพิ่มประมาณท่านละ

ประมาณ 80000 บาท++
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

 

Visitors: 118,496