ทัวร์กรุ๊ป ธ.ค.67 MSC Bellissima ล่องเรือสำราญเที่ยว ไต้หวัน (ไทเป) ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบิน ธันวาคม 2567: MSC ASIA CRUISE

รหัสสินค้า : CTX-TP001-GROUP BELLISSIMA-TAIWAN-JP

ราคา

59,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป :ล่องเรือสำราญ MSC Bellissima 

เส้นทาง ไทเป•เกาะมิยาโกะ•โอกินาว่า•เกาะอิชิงากิ 

ราคา : เริ่มต้น 59,900-บาท 

สายการบิน : Eva Air ( BR )

รวม : ที่พักบนเรือ5คืน , โรงแรม1คืน,ค่าบริการเรือ (Service Fee),ตั๋วเครื่องบินไปกลับตามเส้นทาง,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ,ซิตี้ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ,ภาษีท่าเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 02-08, 06-12, 10-16, 14-20 ธันวาคม 2567 

วันแรก : กรุงเทพฯ ประเทศไทย

23.00 น.   คณะพร้อมกันณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q โดยสายการบิน EVA Air(BR)
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน

วันที่สอง  : ไทเป ประเทศไต้หวัน

02.15 น. ออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA Air(BR) เที่ยวบินที่BR 206
<< ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 35 นาที >>
06.50 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เชิญท่านรับกระเป๋าสัมภาระ และผ่านพิธีการทางศุลกากร
Welcome to TAIPEI, the Republic of China (Taiwan)
เช้า  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมืองไทเป(Taipei) เมืองแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับไหลวัฒนธรรมที่กลมกลืนไปกับเทคโนโลยี ประทับใจกับสีสันและชีวิตชีวาของศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (National Palace Museum)สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1965 เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและผลงานศิลปะของจีนกว่า 700,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ขนย้ายมาจากพระราชวังต้องห้าม ด้านนอกมีสวน Zhishan Garden ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ให้ท่านได้นั่งเล่นและผ่อนคลาย จัดแต่งด้วยอาคารทรงจีน สระน้ำ น้ำพุ น้ำตก หลังจากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่  “วัดหลงซาน” (Longshan Temple) หรือ เหมงเจีย หลงซาน หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนผสมความเป็นไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย ในช่วงบ่าย นำท่านเดินทางไปยัง ตึกไทเป 101 (Taipei 101)ตึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ตัวแทนของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สื่อถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับวัฒนธรรมของไต้หวัน ชวนท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านค้าใต้ดิน เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ท่านรัก
เย็น  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร
ค่ำ  พาท่านชมตลาดกลางคืน ตลาดกลางคืนเหราเหอ (Raohe Night Market)Street food ย่านดังแห่งเมืองไทเปเป็นตลาดที่เปิดมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1987 ถือเป็นแหล่งรวบรวมอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยไว้มากมาย อีกทั้งยังเดินสะดวก เมื่อได้เวลาอันสมควร พาท่านกลับไปพักผ่อนที่โรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม....

วันที่สาม  : ไทเป ประเทศไต้หวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:00 น. นำท่านเดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)สัมผัสกับบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายดั้งเดิมท่ามกลางหุบเขา โดยถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หรือ ถนนโคมแดงมีลักษณะเป็นถนนแนวยาวขึ้นไปบนเขา สองข้างทางเดินและร้านรวงประดับไปด้วยโคมไฟสีแดง สินค้าที่ขายในร้านค้าท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก อาหาร และขนม เช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีใส่ไอศกรีมและถั่วตัด ท่านสามารถจิบน้ำชาที่โรงน้ำชาติดภูเขาเพื่อชมวิวอันแสนสวยงาม
เที่ยง  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคีลุง
ท่าเรือคีลุง  ขอทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนการเช็คอิน  (Cruise Check–In)  พร้อมดาวน์โหลดและเปิดใช้ แอปพลิเคชั่น ‘MSC for Me’

โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน ดังนี้

  1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเรือ และ  Mandatory Health Questionnaire จาก MSC Cruises

 หลังจากผ่านขั้นตอน Check -In  และการตรวจสัมภาระ ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญ MSC Bellissimaที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ล้ำสมัย กลางเรือมีโดม LED ที่ยาวกว่า 80 เมตร ซึ่งเปลี่ยนลูกเล่นได้ในแต่ละวัน เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และเรือสำราญเข้าด้วยกัน
Welcome on board MSC Bellissima!
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญสุดหรู เอ็มเอสซี เบลลิสซิม่า ระวางขับน้ำ 171,598 ตัน / ความยาวของเรือ 315 เมตร ความกว้างของเรือ 43 เมตร / จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 5,686 ท่าน จำนวนห้องพัก 2,217 ห้อง / จำนวนลูกเรือ 1,564 คนจำนวนชั้นให้บริการ (Deck)19 (15 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร)เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2019
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบุฟเฟต์บนเรือ
เที่ยง  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ขอเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรม พร้อมรายการบันเทิงอันหลากหลาย ได้อย่างอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลิน อย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ และ เลานจ์ต่างๆ มากด้วยรูปแบบของแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะ การแสดงที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียง ที่สลับสับเปลี่ยน การแสดงหมุนเวียนกันไป (ดูโปรแกรมได้ใน Daily Program บนจอทีวีในห้องพัก หรือ ตู้อัจฉริยะตามชั้นบริการบนเรือ)
18:00 น. เรือออกจากท่า ไปยังเกาะมิยาโกะประเทศญี่ปุ่น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่สี่ : เกาะมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่า ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
08:00 น.  เรือจอดเทียบท่า ณ เกาะมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
welcome to MIYAKO, Japan
เกาะมิยาโกะ “Miyako Island” อันเงียบสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย ล้อมรอบไปด้วยหาดทรายสีขาว ปะการัง และทะเลสีมรกตที่มีปลาหลากสายพันธุ์และแนวปะการังแสนสวย ชายฝั่งตอนใต้เป็นหน้าผา ส่วนชายฝั่งทิศอื่นเป็นหาดทรายขาวสะอาด นอกจากการเดินเล่นและชมวิวบนชายหาดที่สวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น การดำน้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อชมปะการังและเต่าทะเล ตีกอล์ฟ ปั่นจักรยานหรือเดินเท้าเที่ยวรอบเกาะ และตกปลา อาหารขึ้นชื่อของเกาะนี้คือซาชิมิ ที่ต้องทานพร้อมกับพริกไทชิมะอันเผ็ดร้อน และซอสถั่วเหลือง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมบนเรือได้)
1.Cape Higashi-Hennazaki    แหลมฮิกาชิเฮ็นนะซากิ
2.Miyako Shrine  ศาลเจ้ามิยาโกะ
**รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
18:00 น. เรือออกจากเกาะมิยาโกะ ไปสู่เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น    
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่ห้า  : ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่า ตั้งแต่เวลา 07:00 – 19:00
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
07:00 น.เรือเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
welcome to OKINAWA, Japan
เมืองโอกินาว่า “Okinawa” จังหวัดทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่ประกอบด้วยเกาะโอกินาว่าและเกาะย่อย อีกกว่า 160 เกาะ วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเด่นเนื่องจากเป็นอาณาจักรอิสระ ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในฐานะสถานที่พักตากอากาศเขตร้อนหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมากเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเกาะ
เชิญท่านเที่ยวชม ช้อป ชิม ณ ถนนโคคุไซโดริ (Kokusai Dori Street) สัมผัสกับวัฒนธรรมโอกินาว่าผ่านถนนแห่งการค้าอันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของโอกินาว่าที่มีความยาวรวม 2 กิโลเมตร มีทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านค้าของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า ถนนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ของโอกินาว่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีจุดเริ่มต้นจากเต็นท์ขายของไม่กี่หลังข้างถนน นอกจากนั้นแล้ว สำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานซาชิมิ มีตลาดปลาสดให้ท่านเลือกซื้อทานได้
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมบนเรือได้)
1.Shikinaen Royal Garden    สวนชิกินะเอ็น             
2.Cape Manzamo               แหลมมันซาโมะ 
3.Churaumi Aquarium  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
**รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย

19:00 น.   เรือออกจากท่าเรือโอกินาว่า ไปสู่เกาะอิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่หก  : เมืองอิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09.00– 19.00 น.
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
09:00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรืออิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น
welcome to Ishigaki Island, Japan
เรือจอดที่ท่าเรืออิชิงากิ เกาะอิชิงากิ (Ishigaki Island) ตั้งอยู่ห่างจากเกาะหลักไปทางทิศใต้ประมาณ 400 กม. เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีจุดชมวิวหลายจุด ชายหาดเป็นน้ำสีมรกตใสและแนวปะการังสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือท้องกระจกล่องไปตามอ่าวคาบิระ เพื่อชมปลาเขตร้อนและปะการังสีสันสดใส ในส่วนของต้นไม้และดอกไม้เขตร้อนบนเกาะก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กัน บนเกาะมีแหล่งช้อปปิ้งสำหรับท่านที่เป็นสายช้อป และเกาะนี้ยังเป็นแหล่งขุมทรัพย์วัตถุดิบทางอาหารที่เติบโตในเขตร้อน
นำท่านเที่ยวชม Ishigaki City Public Market ตั้งอยู่ในห้างยูกลีนาในตัวเมืองเกาะอิชิงากิ ท่านสามารถซื้อสินค้าท้องถิ่นของเกาะอิชิงากิและยาเอะยามะได้ที่นี่ในราคาพิเศษ ชั้นที่ 1 ขายอาหารทั่วไปจำพวกเนื้อปลา วัว หมู ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศท้องถิ่น ชั้นที่ 2 มีของที่ระลึกมากมายให้ท่านซื้อกลับไปเป็นของฝาก และชั้นที่ 3 เป็นร้านอาหาร เชิญสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่น หรือจะให้ร้านทำอาหารจากวัตถุดิบที่ท่านเพิ่งซื้อมาก็ได้เช่นกัน
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมบนเรือได้)
1.Ishigaki Stalactite Cave    ถ้ำหินงอกหินย้อยอิชิงากิ
2.Kabira Bay อ่าวคาบิระ

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
*รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
19:00 น.  เรือออกจากเกาะมิยาโกะ ไปสู่ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน

คืนนี้  ขอให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือกำหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Daily Program”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปเก็บ และ นำลงจากเรือให้ท่านเพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง และเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Daily Program
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่เจ็ด   : ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

เรือจอดเทียบท่าตั้งแต่ 07:00 เป็นต้นไป
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ท่านได้รับแจ้งจาก Daily Program เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับ
07:00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน
09:00 น. หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าชม “อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก” (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก บุคคลสำคัญผู้พัฒนาไต้หวันให้รุ่งเรือง อีกไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง
กลาววัน   รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร Shin Yeh
บ่าย  เชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง “ย่านซีเหมินติง” (Ximending)แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป (Harujuku of Taipei) เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆ สินค้าในย่านนี้มีความหลากทั้ง ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้ท่านได้เดินเล่น และ ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลิน
16:30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เย็น   เช็คอินสายการบิน ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะคอยอำนวยความสะดวก
20.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน EVA Air(BR)เที่ยวบินที่BR 205
<< ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 55 นาที >> (อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
23.40 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ประเภทห้องพักบนเรือ

วันที่ 02-08, 10-16, 14-20  ธันวาคม 67

วันที่ 06 – 12 ธันวาคม 67

Inside ห้องด้านใน ( พัก 2 ท่าน)

ท่านละ

59,900.-

61,900.-

Inside PAX 3– 4 ผู้ใหญ่

ท่านละ

51,900.-

53,900.-

Inside PAX 3– 4 เด็กต่ำกว่า 12

ท่านละ

44,900.-

46,900.-

Inside พักเดี่ยว

ท่านละ

81,900.-

82,900.-

Outside ห้องมีหน้าต่าง ( พัก2ท่าน)

ท่านละ

67,900.-

69,900.-

Outside PAX 3– 4 ADT

ท่านละ

59,900.-

61,900.-

Outside PAX 3– 4 เด็กต่ำกว่า 12

ท่านละ

52,900.-

54,900.-

Outside พักเดี่ยว

ท่านละ

95,900.-

96,900.-

Visitors: 126,172