ทัวร์กรุ๊ป 23-30 ม.ค.67 MSC Bellissima 8วัน6คืนเที่ยวไต้หวัน ญี่ปุ่น บิน BR มกราคม 2567: MSC TAIWAN CRUISE

รหัสสินค้า : CTX-TP001-GROUP BELLISSIMA-TWNJPN

ราคา

59,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป :ล่องเรือสำราญ MSC Bellissima เที่ยวไต้หวัน ญี่ปุ่น

เส้นทาง ไต้หวัน(ไทเป)•อิชิงากิ•โอกินาว่า•มิยาโกะ

ราคา : เริ่มต้น59,900-บาท 

สายการบิน : Eva Air ( BR )

รวม : ที่พักบนเรือ5คืน , โรงแรมไทเป1คืน,ค่าบริการเรือ (Service Fee),ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-ไทเป, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ,ซิตี้ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ,ภาษีท่าเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

พิเศษ...เที่ยวเต็มอิ่มที่ไต้หวันพร้อมอาหารมื้อพิเศษ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 23 - 30 มกราคม 2567

วันแรกของการเดินทาง: วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 :กรุงเทพฯ ประเทศไทย

23.00 น.  คณะพร้อมกันณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว QโดยสายการบินEVA Air(BR)
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน

วันที่สองของการเดินทาง วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 : ไทเป ประเทศไต้หวัน

02.15 น. ออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินEVA Air(BR)เที่ยวบินที่BR 206
<< ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 35 นาที>>
06.50 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เชิญท่านรับกระเป๋าสัมภาระ และผ่านพิธีการทางศุลกากร
Welcome to TAIPEI, the Republic of China (Taiwan)
เช้า ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมืองไทเป(Taipei)เมืองแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับไหลวัฒนธรรมที่กลมกลืนไปกับเทคโนโลยี ประทับใจกับสีสันและชีวิตชีวาของศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้านมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่  “วัดหลงซาน” (Longshan Temple) หรือ เหมงเจีย หลงซาน หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนผสมความเป็นไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติไต้หวัน (National Palace Museum)สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1965 เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและผลงานศิลปะของจีนกว่า 700,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ขนย้ายมาจากพระราชวังต้องห้าม ด้านนอกมีสวน Zhishan Garden ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ให้ท่านได้นั่งเล่นและผ่อนคลาย จัดแต่งด้วยอาคารทรงจีน สระน้ำ น้ำพุ น้ำตก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  ในช่วงบ่าย นำท่านเดินทางไปยัง ตึกไทเป 101 (Taipei 101)ตึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ตัวแทนของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สื่อถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับวัฒนธรรมของไต้หวัน ชวนท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านค้าใต้ดิน เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ท่านรัก
เย็น รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารท้องถิ่น
ค่ำ พาท่านชมตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดอย่าง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1899 ขึ้นชื่อเรื่องขนมและอาหารที่หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอย่างไข่เจียวหอยนางรม บะหมี่อาจง หรือของหวานอย่างแพนเค้ก นอกจากนี้ยังมีโซนเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ราคาสินค้าในตลาดมีราคาถูกกว่าปกติเนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงเรียนหลายแห่ง เมื่อได้เวลาอันสมควร พาท่านกลับไปพักผ่อนที่โรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม

วันที่สามของการเดินทาง วันพฤหัสที่ 25 มกราคม 2567 : ไทเป ประเทศไต้หวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:00  นำท่านเดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)สัมผัสกับบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายดั้งเดิมท่ามกลางหุบเขา โดยถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หรือ ถนนโคมแดงมีลักษณะเป็นถนนแนวยาวขึ้นไปบนเขา สองข้างทางเดินและร้านรวงประดับไปด้วยโคมไฟสีแดง สินค้าที่ขายในร้านค้าท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก อาหาร และขนม เช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีใส่ไอศกรีมและถั่วตัด ท่านสามารถจิบน้ำชาที่โรงน้ำชาติดภูเขาเพื่อชมวิวอันแสนสวยงาม
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคีลุง ท่าเรือคีลุง  ขอทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนการเช็คอิน (Cruise Check–In)  พร้อมดาวน์โหลดและเปิดใช้ แอปพลิเคชั่น ‘MSC for Me’

โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน ดังนี้

  1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเรือ และ  Mandatory Health Questionnaire จาก MSC Cruises

หลังจากผ่านขั้นตอน Check -In  และการตรวจสัมภาระ ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญ MSC Bellissimaที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ล้ำสมัย กลางเรือมีโดม LED ที่ยาวกว่า 80 เมตร ซึ่งเปลี่ยนลูกเล่นได้ในแต่ละวัน เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และเรือสำราญเข้าด้วยกัน
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญสุดหรู เอ็มเอสซี เบลลิสซิม่า**ระวางขับน้ำ 171,598 ตัน / ความยาวของเรือ 315 เมตรความกว้างของเรือ 43 เมตร / จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 5,686 ท่าน จำนวนห้องพัก 2,217 ห้อง / จำนวนลูกเรือ 1,564 คน จำนวนชั้นให้บริการ (Deck) 19 (15 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2019
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องบุฟเฟต์บนเรือ
18:00  เรือออกจากท่า ไปยังเกาะอิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ขอเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรม พร้อมรายการบันเทิงอันหลากหลาย ได้อย่างอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลิน อย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ และ เลานจ์ต่างๆ มากด้วยรูปแบบของแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะ การแสดงที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียง ที่สลับสับเปลี่ยน การแสดงหมุนเวียนกันไป(ดูโปรแกรมได้ใน Daily Program บนจอทีวีในห้องพัก หรือ ตู้อัจฉริยะตามชั้นบริการบนเรือ)
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่สี่ของการเดินทาง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 : เกาะอิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่า ตั้งแต่เวลา 07:00 - 17:00
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07:00 เรือจอดเทียบท่า ณ เกาะอิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น
welcome to Ishigaki Island, Japan
เรือจอดที่ท่าเรืออิชิงากิ เกาะอิชิงากิ (Ishigaki Island) ตั้งอยู่ห่างจากเกาะหลักไปทางทิศใต้ประมาณ 400 กม. เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีจุดชมวิวหลายจุด ชายหาดเป็นน้ำสีมรกตใสและแนวปะการังสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือท้องกระจกล่องไปตามอ่าวคาบิระ เพื่อชมปลาเขตร้อนและปะการังสีสันสดใส ในส่วนของต้นไม้และดอกไม้เขตร้อนบนเกาะก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กัน บนเกาะมีแหล่งช้อปปิ้งสำหรับท่านที่เป็นสายช้อป และเกาะนี้ยังเป็นแหล่งขุมทรัพย์วัตถุดิบทางอาหารที่เติบโตในเขตร้อน
เช้า  นำท่านเที่ยวชม Ishigaki City Public Market ตั้งอยู่ในห้างยูกลีนาในตัวเมืองเกาะอิชิงากิ ท่านสามารถซื้อสินค้าท้องถิ่นของเกาะอิชิงากิและยาเอะยามะได้ที่นี่ในราคาพิเศษ ชั้นที่ 1 ขายอาหารทั่วไปจำพวกเนื้อปลา วัว หมู ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศท้องถิ่น ชั้นที่ 2 มีของที่ระลึกมากมายให้ท่านซื้อกลับไปเป็นของฝาก และชั้นที่ 3 เป็นร้านอาหาร เชิญสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่น หรือจะให้ร้านทำอาหารจากวัตถุดิบที่ท่านเพิ่งซื้อมาก็ได้เช่นกัน
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมบนเรือได้)
1.Ishigaki Stalactite Cave ถ้ำหินงอกหินย้อยอิชิงากิ
2.Kabira Bay  อ่าวคาบิระ
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
**รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
17:00  เรือออกจากเกาะอิชิงากิ ไปสู่เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปาร์ตี้ White Night บนเรือ โดยการแต่งการด้วยชุดธีมสีขาว
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่ห้าของการเดินทาง วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567  : โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่า ตั้งแต่เวลา 07:00
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
07:00 เรือเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
welcome to OKINAWA, Japan
เมืองโอกินาว่า Okinawa”จังหวัดทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่ประกอบด้วยเกาะโอกินาว่าและเกาะย่อยอีกกว่า 160 เกาะ วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเด่นเนื่องจากเป็นอาณาจักรอิสระ ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในฐานะสถานที่พักตากอากาศเขตร้อนหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมากเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเกาะ
เชิญท่านเที่ยวชม ช้อป ชิม ณถนนโคคุไซโดริ (Kokusai Dori Street) สัมผัสกับวัฒนธรรมโอกินาว่าผ่านถนนแห่งการค้าอันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของโอกินาว่าที่มีความยาวรวม 2 กิโลเมตร มีทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านค้าของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า ถนนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ของโอกินาว่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีจุดเริ่มต้นจากเต็นท์ขายของไม่กี่หลังข้างถนน นอกจากนั้นแล้ว สำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานซาชิมิ มีตลาดปลาสดให้ท่านเลือกซื้อทานได้
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมบนเรือได้)
1.Shikinaen Royal Garden    สวนชิกินะเอ็น             
2.Cape Manzamo แหลมมันซาโมะ            
3.Churaumi Aquarium  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
***รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่หกของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 : โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าถึง 20:00
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ หรือ สนุกกับกิจกรรมกับทางเรือ
กิจกรรมบนเรือที่น่าสนใจ (รูปภาพเรียงลำดับตามเข็มนาฬิกา)
1.London Theatre  : โรงละครและการแสดงชั้นนำ
2.Galleria Bellissima :ห้องโถงใจกลางเรือที่กว้างขวางและสวยงาม
3.Jean-Philippe Crêpes & Gelato  :ร้านเครปและไอศกรีมสไตล์ฝรั่งเศส
4.TV Studio and Bar :ฟังดนตรีบรรเลงสด ดูโชว์มุกตลกและร้องคาราโอเกะ
5.MSC Aurea Spa :ห้องทำสปาเพื่อความผ่อนคลาย
6.Atmosphere pool  :สระน้ำชั้นดาดฟ้าเรือพร้อมจอหนังขนาดยักษ์
** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
**รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
20:00  เรือออกจากท่าเรือโอกินาว่า ไปสู่เกาะมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่เจ็ดของการเดินทาง วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 :    เกาะมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00– 18.00 น.

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เชิญท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
07:00  เรือเทียบท่าที่ท่าเรือเกาะมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
welcome to MIYAKO, Japan
เกาะมิยาโกะ “Miyako Island” อันเงียบสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย ล้อมรอบไปด้วยหาดทรายสีขาว ปะการังและทะเลสีมรกตที่มีปลาหลากสายพันธุ์และแนวปะการังแสนสวย ชายฝั่งตอนใต้เป็นหน้าผา ส่วนชายฝั่งทิศอื่นเป็นหาดทรายขาวสะอาด นอกจากการเดินเล่นและชมวิวบนชายหาดที่สวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น การดำน้ำตื้นและน้ำลึกเพื่อชมปะการังและเต่าทะเล ตีกอล์ฟ ปั่นจักรยานหรือเดินเท้าเที่ยวรอบเกาะ และตกปลา อาหารขึ้นชื่อของเกาะนี้คือซาชิมิ ที่ต้องทานพร้อมกับพริกไทชิมะอันเผ็ดร้อน และซอสถั่วเหลือง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมบนเรือได้)
1.Cape Higashi-Hennazaki    แหลมฮิกาชิเฮ็นนะซากิ
2.Miyako Shrine  ศาลเจ้ามิยาโกะ
***รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
18:00   เรือออกจากเกาะมิยาโกะ ไปสู่ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน
คืนนี้  ขอให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือกำหนด
(ตรวจสอบเวลาจาก “Daily Program”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปเก็บ และ นำลงจากเรือให้ท่านเพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง และเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Daily Program
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่แปดของการเดินทาง วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 : ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

รือจอดเทียบท่าตั้งแต่ 07:00 เป็นต้นไป
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ท่านได้รับแจ้งจาก Daily Program เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับ
07:00  เรือเทียบท่าที่ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน
09:00  หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าชม “อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก” (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก บุคคลสำคัญผู้พัฒนาไต้หวันให้รุ่งเรือง อีกไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร Shin Yeh
บ่าย  เชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง “ย่านซีเหมินติง” (Ximending)แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป (Harujuku of Taipei) เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆ สินค้าในย่านนี้มีความหลากทั้ง ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้ท่านได้เดินเล่น และ ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลิน
16:30 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เย็น เช็คอินสายการบิน ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะคอยอำนวยความสะดวก
20.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินEVA Air(BR)เที่ยวบินที่BR 205
<< ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 55 นาที>>  (อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
23.40 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

อัตราค่าบริการ

ห้องพัก2ท่าน
ท่านที่ 1-2

ห้องพัก 3 ,4
ท่าน 3 – 4 (ผู้ใหญ่)

ห้องพัก 3 ,4
ท่าน 3 – 4 (เด็ก)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ห้องพักด้านใน (Interior)

ราคาท่านละ

59,900.-

57,900.-

47,900.-

22,000.-

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony)

ราคาท่านละ

72,900.-

70,900.-

60,900.-

33,000.-

Upgrade เป็นตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class)   สอบถามเพิ่มเติม

Visitors: 99,181