ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด 5วัน 3คืน บิน BX เดินทาง มี.ค.-เม.ย.2566 : KOREA

รหัสสินค้า : CJN-I001KBXJ19-SEOUL IN LOVE KOREA

ราคา

19,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 19,888.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : SEOUL IN LOVE KOREA 5 วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี....โซล เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด

ราคา : เริ่มต้น 19,888.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : บิน Air Busan ( BX ) 

•ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน•หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป•เมืองชุนชอน•เกาะนามิ•สะพานโซยางคัง•ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง•สวนสนุกเอเวอร์แลนด์•ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี•ย่านยอนนัมดง •ย่านฮงแด•ศูนย์โสมรัฐบาล•ร้านสมุนไพร•พระราชวังเคียงบกกุง•N Seoul Tower•แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี•ย่านเมียงดง•ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb•ร้านพลอยอเมทิสต์•สวนสาธารณะยออีโด•Hyundai Mall •Local Super Market •ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2566

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

( อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม )

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4เคาท์เตอร์สายการบิน AIR BUSAN (BX)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
21.10 น.   นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748

วันที่สอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง (อาหาร เที่ยง, เย็น)      

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป(Gimpo Art Villange) สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเป็นการออกแบบหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมสไตล์ฮัน บก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้ตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนที่มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย พาท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่านเดินชม เกาะนามิ (Nami island)เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่น ๆ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง (Soyanggang Skywalk)สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร โดยพื้นทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัวความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม จากนั้นพาทุกท่านไปชม ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)เป็นป้อมปราการหินซ้อนและอิฐของราชวงศ์โชซอนที่ล้อมรอบใจกลางเมืองซูวอน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ด้วย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กลางแจ้งที่จัดแสดงเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆในยุคโจศซอนที่มีข้าวของเครื่องใช้ของจริงวางให้เห็นอยู่ด้วย รวมถึงกระบวนการในการสร้างป้อมปราการแห่งนี้ด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซี่รี่ย์ ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่าเกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง
ที่พัก : SAMWON HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด (อาหาร เช้า,เย็น )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนำท่านเดินทางตะลุยเครื่องเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland theme park)ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ EuropeanAdventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น
(ค่าทัวร์รวมบัตรค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)
***อิสระอาหารเที่ยงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านไป อิสระช้อปปิ้ง ย่านยอนนัมดง (Yeonnam-dong) หรือ ยอนทรัลปาร์ค Yeontral Park แหล่งที่พักใจกลางย่านท่องเที่ยว มีพร้อมทั้งสวนสาธารณะ ร้านอาหาร คาเฟ่ ใกล้รถไฟใต้ดิน ตั้งอยู่ใจบริเวณ  ย่านฮงแด(Hongdae)เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย หรือหากมีเวลาแนะนำท่านเดินเล่นไปถ่ายภาพได้ด้วยตนเองที่934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์"ซึ่งตั้งอยู่ในย่านฮงแดเป็นคาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุง เวลาจะรับประทานต้องนำมาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ พอคำ รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้วจิ้มน้ำจิ้ม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่  ศูนย์โสมรัฐบาล-ร้านสมุนไพร-พระราชวังเคียงบกกุง - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง (อาหาร เช้า,เที่ยง )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center)ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝากและร้านสมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุงพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมักด้วยสาลี่และน้ำมันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน้ำจิ้ม
พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้าN Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์)จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี(ShinsegaeDuty Free)ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ และ ย่านเมียงดง (Myeongdong )เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
*** อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-ร้านพลอยอเมทิสต์-สวนสาธารณะยออีโด-Hyundai Mall – Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาหาร :เช้า,เที่ยง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)
พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herbรวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้นจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst)อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติจากนั้นนำท่านถ่ายภาพเช็คอินสวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park)เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮัน ผู้คนนิยมมาเก็บภาพและพักผ่อนนั่งเล่นปิกนิกที่นี่กันเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่นิยมของคนทุกวัย นอกจากนี้ยังมีของขายท้องถิ่นรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มตามเส้นทาง จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
จากนั้นพาท่านไปแหล่ง ช้อบปิ้งขนาดใหญ่ที่ชื่อ Hyundai Mallเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยก่อนเดินทางกลับนำท่าน แวะละลายเงินวอนที่Local Super Marketโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.15 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747
21.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****Travel Around The World by Chic Journey*****
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม รายการ
**ทัวร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ว่าจะไปเที่ยวเอง หรือหลบหนีเป็นแรงงาน ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวสิทธิขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มท่านละ 100 USD

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
 (บาท)

ราคาเด็ก  
(บาท)

พักเดี่ยว /
เดินทางท่านเดียว เพิ่ม  (บาท)

ที่นั่ง

23-27 มีนาคม 66

19,888

ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 4,500 บาท) 

4,500

25

24-28 มีนาคม 66

19,888

25

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66

19,888

25

31 มีนาคม – 04 เมษายน 66

19,888

25

01-05 เมษายน 66

20,888

25

06-10 เมษายน 66

21,888

25

07-11 เมษายน 66

21,888

25

08-12 เมษายน 66

21,888

25

13-17 เมษายน 66

26,888

25

Visitors: 128,689