ทัวร์กำแพงหิมะ สงกรานต์12-18เม.ย.67 บินJL JAPAN ALPS ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2567: ญี่ปุ่นสงกรานต์ JAPAN PREMIUM

รหัสสินค้า : CJN-B002-UNAZUKI0412-JAPAN ALPS

ราคา

85,900.00 ฿


87,900.00 ฿

 (-2%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 85,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

JAPAN ALPS ONSEN TOWN SAKURA [บินเช้า]

ราคา: 87,900.-บาท ( ลด 2,000 )

โดยสายการบิน Japan Airlines ( JL ) 

สนามบินาริตะ •เมืองเก่าคาวาโกเอะ •เมืองทาคาซากิ •เบียคุเอะ ไดคันนง •เมืองคุซัทซึออนเซน •ชมยูบาทาเกะ •เมืองนากาโนะ •วัดเซนโคจิ •เมืองนิงาตะ •ปราสาททาคาดะ •เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า •กำแพงหิมะ •เขื่อนคุโรเบะ •คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต •ล่องเรือนางาโทโระ •เมืองโตเกียว •อิสระช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมดีสนีย์แลนด์ •ย่านเมืองเก่าชิมาบาตะ •อิออน

พิเศษ พักออนเซน 3 คืน

เดินทาง : 12-18 เมษายน 2567

หมายเหตุ ; โปรแกรมหน้าเวปไซด์เป็นรายการที่จัดทำล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบและเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ

06.00 น.   นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู6 เคาร์เตอร์ P สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
จุดนัดพบ ป้ายบริษัททัวร์ เจ้าหน้าที่บริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
08.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ด้วยเที่ยวบิน JL 708 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เที่ยวบินขาไป    JL 708        BKK-NRT        08.05-16.15
เที่ยวบินขากลับ  JL 707        NRT-BKK        18.20-23.00
** การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางทัวร์ไม่สามารถจัดที่นั่งได้ **
** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโล**
16.15 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยปลอดภัย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย
ค่ำ  รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง: เมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองทาคาซากิ – เบียคุเอะ ไดคันนง – เมืองคุซัทสึ – ชมยูบาทาเกะ – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เมืองเก่าคาวาโกเอะ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Little Edo” เพราะที่นี่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะ จุดเด่นที่สำคัญคือ หอระฆังโบราณที่ทำหน้าที่บอกเวลามายาวนานกว่า 350 ปี และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นอกจากนั้นยังมีร้านรวงต่างๆ ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่น่ารักๆ และร้านขนม โดยเฉพาะขนมมันหวาน ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ กิจกรรมที่คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมทำก็คือ เดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงสวยๆ และแวะชิมขนมมันหวานกัน
จุดที่นิยมถ่ายรูปที่สุดคือ หอระฆังโบราณ
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมของเมืองทากาซากิ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีโชววะที่ 11 (ค.ศ.1936) และก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมมีบันได 146 ขั้น ที่จะนำเราขึ้นไปยังชั้น 9 (บริเวณบ่าขององค์เจ้าแม่กวนอิม) จากจุดนี้สามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองทากาซากิได้สุดลูกหูลูกตา
เมืองคุซัทสึ จังหวัดกุมมะ หนึ่งในแหล่งออนเซนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ทั้งปริมานน้ำแร่ในธรรมชาติที่มีปริมาณมากและคุณสมบัติรักษาโรคภัยต่างๆ บำรุงสุขภาพ ชม ยูบาทาเกะ เป็นสัญลักษณ์ใจกลางเมืองคุสัทซึ มีหมาย ความว่า “ทุ่งน้ำร้อน” ซึ่งมีการส่งออกน้ำประมาณ 5,000 ลิตรต่อนาที ควันไอน้ำที่ลอยขึ้นมาและกลิ่นอายเฉพาะตัวของบ่อน้ำร้อนจะช่วยทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย
ค่ำ  รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม KUSATSU ONSEN HOTELแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่สาม : นากาโนะ – วัดเซนโคจิ – เมืองนิงาตะ – ปราสาททาคาดะ – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
วัดเซนโคจิ เป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นวัดพุทธแห่งแรก และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญี่ปุ่น อาคารหลักของวัดเซนโคจินั้นได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติในปี 1953 (สมัยโชวะที่ 28) ส่วน ประตูทางเข้าวัดหลัก Sanmon Gate และอาคารเก็บพระคัมภีร์ Kyozo ก็กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญและที่นี่เป็นวัดที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสูง
สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาวัดเซนโคจิ: การเดินลอดอุโมงค์มืดใต้แท่นบูชา แล้วใช้มือสัมผัสกับกุญแจสวรรค์
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ปราสาททาคาดะ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน "สามปราสาทยามค่ำคืนยอดเยี่ยมแห่งญี่ปุ่น" มีชื่อเสียงทั่วประเทศจากดอกซากุระที่สวยงาม นอกจากนี้ ตามคำสั่ง เท็นกะบุชิน ของโทคุงาวะ อิเอยาสุ ทำให้ปราสาทกลายเป็นปราสาทแบบสมัยใหม่ในแคว้นเอจิโกะ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเวลาเพียงสี่เดือนเท่านั้น
**การบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี**
ค่ำ  รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม UNAZUKI ONSEN HOTELแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง**

วันที่สี่ : เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
เดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระจากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร
ค่ำ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าพัก ณ โรงแรม KARUIZAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย ความเมื่อยล้ากับการแช่ออนเซนตามอัธยาศัย
** ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง **
**กรณีพักออนเซนรบกวนลูกค้าแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถนอนพื้นทาตามิได้ หรือต้องการรีเควสเตียง

วันที่ห้า : คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต – ล่องเรือนากะโทโระ – เมืองโตเกียว

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ตเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในนากาโนะ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปชมวิวความสวยงามของเทือกเขาและสวนอันกว้างใหญ่ใจกลางเอ้าท์เล็ต
กลางวัน  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ล่องเรือนางาโทโระ   กิจกรรมต้องห้ามพลาดในการเดินทางมาท่องเที่ยว ไซตามะ ล่องเรือในแม่น้ำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปีและชมธรรมชาติของหุบเขานางาโทโระ หินรูปทรงแปลกตาที่ก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติ และภูเขาที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม พิเศษกับการล่องเรือที่ไม่เหมือนที่อื่น เนื่องจากทักษะการใช้ไม้พายของฝีพายมากทักษะและไกด์นำเที่ยวที่สร้างความบันเทิงทำให้การนั่งเรือน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
เข้าพัก ณ โรงแรม GRANBELL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก :  อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
อิสระเต็มวันหรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ***(ไกด์บริการรับ-ส่ง) ต้องซื้อตั๋วดิสนีย์กับบริษัทเท่านั้น !!! *** เพิ่ม
ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สนุกเหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อน
สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ย่านสุดชิครวมพลชาวคอสเพล์ กับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ย่านการค้าชินจุกุ ย่านช้อปปิ้งที่ใครๆก็ต้องมา เมื่อพูดถึงที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จัก มีสินค้านานาชนิด เช่นสินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ MUJI, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, เครื่องสำอางค์ชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ และ ร้านอาหารและกินดื่มยามค่ำคืนอีกมากมาย ณ ย่านคาบุกิโจ
*** เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
เข้าพัก ณ โรงแรม GRANBELL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ ย่านเมืองเก่าสุดชิคใกล้โตเกียวชิบามาตะที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณตั้งเรียงราย และผู้คนในท้องถิ่นแสนเป็นมิตร เป็นสถานที่ที่ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างแท้จริง อาคารแบบโบราณได้เปลี่ยนโฉมไปเป็นที่พักและคาเฟ่เก๋ไก๋เรียบง่าย แหล่งอนเซ็นและโรงอาบน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมในพื้นที่ได้กลับมาดึงดูดผู้คนที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้จริงอีกครั้ง ที่ “ชิบามาตะ ไฮคาระ โยโกโจ” มีตรอกราวกับเขาวงกตเป็นที่ตั้งของร้านขายขนมพื้นบ้านแบบโบราณและขนมขบเคี้ยว ตลอดจนตู้เกมพินบอลที่ทำให้เราสามารถย้อนเวลากลับไปยังสถานที่ในอดีตได้จริงๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือ : ชิบามาตะยังเป็นที่รู้จักในฐานะเวทีของภาพยนตร์เรื่อง "It's Tough Being a Man" เมื่อเดินออกจากสถานีจะเห็น "รูปปั้น ฟูเท็น โนะ โทระ" ที่จำลองภาพของตัวละครหลัก "โทระซัง" ในภาพยนตร์
ช้อปปิ้งอิออน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งของฝาก ของใช้ ผลไม้ ขนม และสินค้านานาชนิดหรือเพลิดเพลินกับสินค้าราคาถูก ณ ร้าน 100 เยน
***อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน JL 707 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
23.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน
[อายุ 8-12 ปี]

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

JOINLAND

12-18 เมษายน 2567
(วันหยุดสงกรานต์)
ปรับลดราคา 06/02/24

85,900.-

85,900.-

77,900.-

9,900.-

50,900.-

Visitors: 128,679