ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-เม.ย.67บิน EK นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2567 :HONGKONG

รหัสสินค้า : CJN-W005-HKG5-EK

ราคา

16,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 16,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน

ราคา:เริ่มต้น16,900.-บาท

โดยสายการบิน : Emirates Airline ( EK )

ฮ่องกง•อเวนิวออฟเดอะสตาร์ (Avenue of Star) •Symphony of lights•เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์•วัดหวังต้าเซียน•วัดแชกงหมิว•ร้านจิวเวอร์รี่•ร้านหยก•ช้อปปิ้งมงก๊ก•นั่งกระเช้านองปิง360•เกาะลันเตา•ไหว้พระใหญ่โป่หลิน•ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ทสนามบิน

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2567

**สงกรานต์ 14-16 เมษายน 1567

หมายเหตุ ; โปรแกรมหน้าเวปไซด์เป็นรายการที่จัดทำล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบและเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

วันแรก :กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-Avenue of Star-Symphony of lights

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินอิมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.45 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.40 น  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านนั่งรถปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่า สะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง เป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง เชื่อมเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน สร้างเสร็จในปี 1997 ตัวสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สูง 206 เมตร ช่วงกลางยาว 1,377 เมตร กว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะให้เห็นวิวอันสวยงาม ต้องมาทางรถยนต์เท่านั้น เป็นจุดชมวิวที่สองข้างทางสวยงามมาก สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกง กับเกาะลันเตา เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
นำท่านเที่ยวชมที่ถนนอเวนิวออฟเดอะสตาร์ Avenue of Starตั้งอยู่บนฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม ในบริเวณริมน้ำของท่าเรือวิคตอเรีย มีเส้นทางเดินเล่นยาวกว่า 440 เมตร ที่แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชม ซึ่งจะเห็นทั้งรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆ ทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” และยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศฮ่องกงซึ่งจะมีวิวพาโนรามาที่งดงามโดยรอบของท่าเรือวิคตอเรีย Victoria Harbor
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจากนั้นชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
พักที่ Dorsett Tsuen Wan Hotel / Cozi Harbour View Hotel 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง:เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-ช้อปปิ้งมงก๊ก

เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมหาดทรายรีพลัสเบย์ Repulse Bayหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการและขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
นำท่านสู่วัดหวังต้าเซียน(คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชคตั้งอยู่ที่ตำบลถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงก์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น
นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัล และนำท่านแวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนที่ร้านหยกซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว
นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้ากวนอิมฮองฮำเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านฮ่องฮำฮ่องกง ถูกสร้างขึ้นถูประมาณ 150 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ทุกท่านจะได้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา และขอพรด้านเงินทอง เงินก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต ซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในนามเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ซึ่งเป็นที่เชื่อรู้จักและนับถือกันมากสำหรับคนฮ่องกงและคนไทยและอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านมงก๊กซึ่งเหมาะสำหรับนักช้อปที่ต้องการจะหาเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และสินค้าต่างๆ มากมาย
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
พักที่ Dorsett Tsuen Wan Hotel / Cozi Harbour View Hotel 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม:นั่งกระเช้านองปิง360-เกาะลันเตา-ไหว้พระใหญ่โป่หลิน-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ทสนามบิน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้านองปิง Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก จะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะนั่งรถโค้ชขึ้นแทน) เดินทางถึงด้านบนแล้ว นำท่านสู่จุดขอพรที่ลานวงกลมหน้าองค์พระใหญ่หรือพระพุทธรูปเทียนถาน วัดโปหลิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่าง ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัวหากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมเดินขึ้นด้านบนองค์พระขึ้นบันได 268 ขั้น หรือเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง Ngong Ping Villageบริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
และอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ทCity gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เช่น Nike, Adidas, Puma, DKNY, CK, Kate Spade, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
21.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก
เสริมเตียง / ไม่เสริมเตียง
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

1-3 มี.ค. 67

17,900

17,900

5,500

8-10 มี.ค. 67

17,900

17,900

5,500

15-17 มี.ค. 67

16,900

16,900

5,500

14-16 เม.ย. 67 (สงกรานต์)

22,900

22,900

6,500

27-29 เม.ย. 67

17,900

17,900

6,000

Visitors: 118,491