ทัวร์ฮ่องกง 5-7 มี.ค.67 วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดดัง บิน CX :HONGKONG

รหัสสินค้า : CJN-D003HK1.4-HONGKONG

ราคา

21,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 21,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม:ฮ่องกง วัดซีซ้าน เจ้ากวนอิมฮ่องฮำ 3 วัน 2คืน

ราคา :21,999-บาท

โดยสายการบิน : Cathay Pacific (CX)

ฮ่องกง•พีคแทรม•วิคตอเรียพีค•เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ทำพิธีขอยืมเงินในวันเปิดท้องพระคลัง )•วัดหวังต้าเซียน•โรงงานจิวเวอร์รี่•วัดแชกงหมิว•พระใหญ่นองปิง นั่งกระเช้า•ช้อปปิ้งซิตี้เกท•วัดซีซ้าน

**พักโรงแรม 4 ดาว บนเหล่งช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง 5-7 มีนาคม 2567

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันแรก : กรุงเทพ ฯ – ฮ่องกง -พีคแทรม-วิคตอเรียพีค

08.40 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ Q
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์( CX )เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน
11.40 น.เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่CX750
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ( มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง )
15.30 ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้คณะท่านออก Exit B
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีคโดยกการนั่งรถรางพีคแทรมระหว่างทางท่านจะผ่านสะพานซิงหม่า (Tsing Ma Bridge)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวอันดับที่ 16 ของโลก และขณะสร้างเสร็จถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับสองของโลก สะพานนี้ตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือ เกาะซิงยีและเกาะหม่าวันสะพานมีสองชั้น  ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกงกับเกาะลันเตา เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงบนเกาะเช็คแลปก๊กแล้วนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร(1) เมนู ห่านย่าง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็คอินห้องพัก
คืนนี้พักที่ Prudential Hotel หรือ Eaton Hotel  (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
( ที่พักจะอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งบนถนนนาธาน ออกจากโรงแรมก็สามารถเดินช้อปปิ้งได้เลย )

วันที่สอง  : เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ทำพิธีขอยืมเงินในวันเปิดท้องพระคลัง )-วัดหวังต้าเซียน- โรงงานจิวเวอร์รี่- วัดแชกงหมิวพระใหญ่นองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท

นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom เพื่อทำพิธีขอยืมเงิน ซึ่ง 1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ของคนฮ่องกง ตรงกลางจะมีเจ้าแม่กวนอินทรงประดิษฐานอยู่บนเก้าอี้  เจ้าแม่กวนอิมปางนี้มีชื่อเสียงทางด้านการให้กู้เงินคะ  วิธีการ : (ความเชื่อส่วนบุคคล)เราก็จุดธูปอธิฐานขอพร  และขอกู้เงินจากท่านได้เลยจะเอาเท่าไรก็ว่าไป บางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่แจกซองเงินให้แต่ถ้าไม่มีเราก็เตรียมไปเอง แล้วนำไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ  9 รอบ  ก็แล้วแต่กำลังความตั้งใจ จากนั้นก็เก็บซองอังเปานั้นไว้เปรียบเสมือนว่าเราได้กู้เงินมาจากองค์เจ้าแม่แล้ว  เมื่อไรที่สำเสร็จผลตามที่อธิฐาน  ก็ค่อยกลับไปทำบุญใช้ท่าน ( ขอเสร็จสมหวังเรียบร้อยแล้ว  อย่าลืมมาคืนท่านนะคะ )ซึ่ง"วันเปิดทรัพย์" เป็นวันที่ 26 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน หรือให้นับจากวันตรุษจีนไป 26 วัน ดังนั้น วันเปิดทรัพย์ในแต่ละปีจึงมีวันที่ไม่ตรงกัน ให้อ้างอิงตามวันตรุษจีนจะทราบว่าเป็นวันใด โดยวันเปิดทรัพย์นี้เป็นความเชื้อของชาวเชื้อสายจีนในฝั่งฮ่องกงมาเก๊า เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรเจ้าแม่กวนอิม โดยจะมีพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมในวันนั้นนั่นเอง ซึ่งวัดที่เด่นในเรื่องการยืมเงิน
เช้า  อาหารเช้าแบบติ๋มซำต้นตำรับของฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (2) 
บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 
แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน เดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก็ตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก็ได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ  เมื่อครั้งชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้อัญเชิญกระถางธูปของท่านมาด้วย และได้วาดรูปของท่านโดยหมึกและพู่กันจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทั้งหมดได้ตั้งสถิตย์ไว้ทีวัดหวังต้าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทำให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก
จากนั้นเดินทางไปชมโรงงานโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนำโชค โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว มีความเชื่อกันว่าหากนำมาสวมใส่จะเป็นการเสริมดวงชะตา และยังเชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต อีกทั้งช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทำธุรกิจ  หากเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หากเป็นลูกน้องพนักงานบริษัทจะเป็นที่รักของเจ้านาย
แล้วนำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว(หรือวัดกังหัน) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุก ๆ ปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้หน้าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (3) เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิง(นั่งกระเช้าแบบสแตนดาส) ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งเกาะลันเตา Ngong Ping 360เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง  กับรถกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศของเกาะลันเตาจากตุงชุง(Tung Chung)สู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที  ทั้งอ่าวตุงชุง วนอุทยานลันเตาเหนือและสนามบินนานาชาติฮ่องกง  เมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์  สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างของหมู่บ้านนี้ทั้งร้านค้าและร้านอาหารจะทำให้คุณเพลิดเพลินอยู่ได้หลายชั่วโมง(ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ) ท่านสามารถมองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery ที่ระดับความสูง 22  เมตร  ประทับกลางแจ้ง  องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง  ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้น  สู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล  371  เมตร และชมทิวทัศอันงดงาม   โดยรอบที่จะทำให้คุณตื่นตะลึง (ในกรณีที่กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงทางบริษัทฯจะนำท่านเดินทางสู่พระใหญ่นองปิงโดยรถบัสท้องถิ่น)
แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างซิตี้เกทเอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Coach, Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายซึ่งลดราคามากถึง 70%ให้ท่านได้เลือกช๊อปได้อย่างอิสระ
( อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ) 
คืนนี้พักที่ Prudential Hotel หรือ Eaton Hotel  (4 ดาว) หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม  :วัดซีซ้าน–กรุงเทพ ฯ

เช้า อาหารเช้าแบบติ๋มซำต้นตำรับของฮ่องกง ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่"วัดเจ้าแม่กวนอิม"ชีซ้าน" (Tsz Shan Monastery) ..วัด "ชีซ้าน" หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า "ฉี่ซ้านจี๋" เป็นวัดที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ..ความน่าสนใจของวัดนี้ นอกจากบรรยากาศอันเขียวขจีแสนสงบบริเวณชานเมือง บนพื้นที่กว่า29 ไร่ และองค์ปฏิมากรรมของเจ้าแม่กวนอิมสีขาว สูงถึง 76 เมตรที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่เรียกเสียงฮือฮาในหมู่คนฮ่องกงเป็นอย่างมาก นั่นคือ ห้องรับรองแขกวีไอพี ที่ "บุกระจกกันกระสุน" ตั้งอยู่ในโซนกุฎิพระสงฆ์ โดยคาดเดากันว่า นี่คือห้องสำหรับรับรอง "ลีกาชิง" มหาเศรษฐีที่บริจาคทรัพย์สินราว 7,000 ล้านบาท (หรือ 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกง) เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาเนื่องจากวัดนี้ เป็นวัดของ "เอกชน" ที่มุ่งเน้นเผยแพร่และศึกษาธรรมะ จึงตั้งกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของตนเองขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องการเข้าชม ที่รับเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนล่วงหน้า 30 วันเท่านั้น ซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็น Unseen ของฮ่องกงเลยทีเดียวทางวัดห้ามใช้ธูป ห้ามคนนำเนื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารอื่น ๆ เข้าไปในวัดเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการแต่งกายให้ทุกท่านสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพ ห้ามใส่เสื้อที่ไม่มีแขน กางเกงก็ต้องเป็นกางแกงขายาวเท่านั้น
หมายเหตุ : เนื่องจากวัดซีซ้านเป็นวัดของเอกชน วัดซีซ้านต้องทำการจองคิวเข้าวัดล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ซึ่งการจองจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดเท่านั้น ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถที่จะยืนยันการเข้าชมได้ และหากการจองไม่สำเร็จขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเป็นเส้นอื่นตามที่ตกลง ณ วันที่ทราบผลแก่ลูกค้า
*** อิสระอาหารกลางวัน ***
ได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก
16.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์เที่ยวบินที่ CX701
กลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารบเครื่อง
18.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

Visitors: 118,498