ทัวร์กรุ๊ป MSC Divina 22 ก.ย.-5 ต.ค.67 ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน10วัน 8คืน บิน EK เดินทาง กันยายน 2567: Mediteranean Greece

รหัสสินค้า : CTX-TP001MSC DIVINA-GROUP

ราคา

139,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 139,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายการท่องเที่ยวกับเรือสำราญระดับพรีเมี่ยม!!

เส้นทาง : อิตาลี •กรีซ •ตุรกี

ราคา : เริ่มต้น 139,000.-บาท

สายการบิน : Emirates ( EK )

รวม : ที่พักโรงแรม1คืน บนเรือ7คืน , ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-โรม,ค่าวีซ่าเชงเก้น ,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ ,ภาษีท่าเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,ค่าบริการเรือ (Service Fee) ,**พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปหัวหน้าทีวร์,ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 22 กันยายน - 5 ตุลาคม 2567

วันแรกของการเดินทาง 26 ก.ย. 67 (พฤหัสบดี) : กรุงเทพฯ – โรม

00.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) ประตู 9 แถว T เคาน์เตอร์ 1-7 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับคณะ
03.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 / EK097(0330 - 0650 / 0910 - 1325)
(ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที +6 ชั่วโมง 15 นาที โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
13.25 น.  ถึงท่าอากาศยานฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
“Welcome to Rome, Italy”
ขอต้อนรับสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอน กลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมันสาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก และในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต่ ค.ศ. 1870
ขอนำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่ากรุงโรม เป็นมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวที่ทุกหัวมุมถนน เต็มไปด้วยโบสถ์ สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต และรูปปั้นโบราณ และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย นำท่าน เก็บภาพความยิ่งใหญ่บริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ผ่านชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ศูนย์รวมความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเมือง และศาสนาในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน
ค่ำ  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม

วันที่สองของการเดินทาง 27 ก.ย. 67 (ศุกร์): โรม - ท่าเรือซิวิต้าเวคเคีย

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางเดินทางสู่ท่าเรือ Civitavecchia เพื่อทำการเช็กอินขึ้นเรือสำราญ นำส่งกระเป๋าให้กับเจ้าหน้าที่ ขอให้ท่านเตรียมพาสปอร์ต ตั๋วเรือ และเอกสารเพื่อเช็คอินขึ้นเรือ
ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญ MSC Divina
บ่าย   เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือ
17.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ดิวิน่า ออกจากกรุงโรม มุ่งหน้าสู่เมืองมิโครนอส ประเทศกรีซ
ค่ำ   เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารใหญ่บนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ 
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่สามของการเดินทาง 28 ก.ย. 67 (เสาร์) : ล่องทะเล

เช้าวันนี้แนะนำให้ตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย ณ ห้องฟิตเนส Technogym แบรนด์ระดับโลก สถานดูแลสุขภาพที่มีเครื่องออกกำลังครบครัน หรือชวนเพื่อนรู้ใจมาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ หรือบริหารกล้ามเนื้อแขนกับสนามพัตกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
-เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ
อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ
-เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์
ท่านที่ชอบดื่มขอแนะนำซื้อแพ็คเกจ เครื่องดื่มบนเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่สี่ของการเดินทาง 29 ก.ย. 67 (อาทิตย์): เมืองมิโคนอส, ประเทศกรีซ

เรือเทียบท่าเมืองมิโครนอส (Mykonos) เวลา 13.00 – 23.00 น.
เช้า เชิญรับประทานอาหารเช้าและกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
เช้าวันนี้เชิญทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ
13.00 น.  เรือสำราญ เอ็มเอสซี ดิวิน่า เทียบท่าเมืองมิโคนอส, ประเทศกรีซ
 “Welcome to   Mykonos, Greece”
วันนี้ธีมของเมืองนี้จะเป็นสีขาวฟ้า แนะนำให้แต่งสีสันสดใส จะได้ภาพที่เด่นและสดชื่นน่าประทับใจ ขอนำท่านสู่ มิโคนอส หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงามไม่แพ้ใคร พาท่านชม มิโคนอส ทาวน์(Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส ประทับใจกับอาคารบ้านเรือนสีขาว แต่งแต้มขอบหน้าต่างและหลังคา หลากสีสันสดใส ชมอาราม Panagia Tourliani ที่สร้างถวายแด่พระนางมารี ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก นำท่านสู่หาด Kalafatis ชมน้ำทะเลสีครามและหาดทรายสีทองระยับของทะเลเอเจี้ยน (Aegean sea)
จนได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ดิวิน่า
ช่วงเย็นเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจต่าง ๆ บนเรือ หรือเลือกอร่อยกับอาหารว่าง ฟังเพลงไพเราะ หรือเลือกดูหนังสนุกสักเรื่อง อ่านหนังสือถูกใจสักเล่ม เป็นอีกเย็นที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนลืมเวลาเลยทีเดียว
ค่ำ เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
คืนนี้ ขอเชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือสำราญ ที่จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ที่โรงละคร Pantheon
23.00 น.      เรือสำราญ เอ็มเอสซี ดิวิน่า ออกจากท่าเมืองมิโคนอส มุ่งหน้าสู่เมืองอิซมีร์ ประเทศตุรกี
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่ห้าของการเดินทาง 30 ก.ย. 67 (จันทร์) : เมืองอิซมีร์, ประเทศตุรกี

เรือเทียบท่าเมืองอิซมีร์ (Izmir) เวลา 09.00 – 17.00 น.
เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
09.00 น. เรือสำราญ เอ็มเอสซี ดิวิน่า เทียบท่าเมืองอิซมีร์, ประเทศตุรกี
“Welcome to Izmir, Turkey”
วันนี้ขอนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโบราณเอฟีซุส ชมความยิ่งใหญ่สมัยจักรวรรดิ์โรมันรุ่งเรืองแม้ความเจริญนั้นจะเป็นอดีต แต่สิ่งที่หลงเหลือนั้นแสนล้ำค่า นำท่านชมบ้านโรมันบนเนินเขา เดินตามเส้นทางหินอ่อน ชมซากปรักของวิหารแห่งเหล่าทวยเทพของกรีกและโรมัน ชมสนามกีฬา และโรงละครกลางแจ้ง ซึ่งสร้างแต่สมัยก่อนคริสตกาล ผ่านชมโบสถ์เซนต์จอห์น โบสถ์สำคัญในยุคไบแซนไทน์ ชม House of The Vergin Mary ที่มีหลักฐานว่าพระนางมารี พระมารดาของพระเยซูเจ้า พักอาศัยและสิ้นพระชนม์ที่นี่ หากมีเวลาขอนำท่านเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น อาทิ เครื่องหนังที่มีชื่อ สินค้าหัตถกรรม พรมที่มีสีสันสดใส
จนได้เวลาอันสมควรได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับสู่เรือสำราญ เอ็มเอสซี ดิวิน่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
17.00 น. เรือออกเดินทางจากเมืองอิซมีร์ มุ่งหน้าสู่เมืองซานโตรินี ประเทศกรีซ
ค่ำ   เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
คืนนี้ เชิญท่านชมการแสดงที่น่าตื่นตาของเรือที่โรงละครใหญ่ หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่หกของการเดินทาง 01 ต.ค. 67 (อังคาร) : เมืองซานโตรินี, ประเทศกรีซ

เรือเทียบท่าเมืองซานโตรินี (Santorini) เวลา 08.00 – 18.00 น.
เช้า เชิญรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารใหญ่บนเรือสำราญ
08.00 น.เรือเทียบท่าเมืองซานโตรินี, ประเทศกรีซ
“Welcome toSantorini, Greece”
ขอต้อนรับท่านสู่ เกาะซานโตรีนี  เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาติส เกาะรูปพระจันทร์เสี้ยว ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในปี 1450 ก่อนคริสตกาล ได้ทำลายเกาะทั้งเกาะคงเหลือรูปร่างดังเช่นปัจจุบัน
วันนี้ใช้เรือ Tender นำท่านขึ้นสู่ฝั่ง จากนั้นนั่งรถโค้ชสู่หมู่บ้าน OIA VILLAGE ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมเมือง   บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตามหน้าผา หลังคาเป็นลักษณะโดมสีขาว ตัดกับท้องฟ้าใสด้านล่างที่งดงามเกินจะบรรยาย ณ จุดนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันกว้างไกล โดย เฉพาะภูเขาไฟที่อยู่เบื้องหน้า และเป็นจุดชมวิวในยามพระอาทิตย์ตกดินซึ่งให้ภาพที่งดงามตระการตา
กลางวัน  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน จัดให้ตามความเหมาะสม
ก่อนกลับนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟีร่า (Fila) เมืองหลวงของซานโตรินี ถือเป็นสถานที่ที่งดงามและดีที่สุดของหมู่บ้าน อยู่ตามขอบของหน้าผา สูงราว 400 เมตร สามารถมองเห็นวิวของชายฝั่งและทะเลอีเจียน โดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกดิน เมืองทั้งเมืองถูกอาบไปด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ อีกทั้งยังมีร้านค้าขายของมากมาย ก่อนกลับนำท่านนั่งเคเบิลคาร์จากเมืองฟีร่าเก็บเกี่ยวภาพแห่งความทรงจำอันงดงามของเมือง ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโดยเรือ Tender 
(หมายเหตุ : รายการอาจมีการปรับตามความเหมาะสม)
ค่ำ  เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
18.00 น.เรือออกจากท่าเรือเมืองซานโตรินี มุ่งหน้าสู่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ Pantheon ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่เจ็ดของการเดินทาง 02 ต.ค. 67 (พุธ ): ล่องทะเล

เช้าวันนี้เชิญท่านตื่นเช้าขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์ ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายที่ห้องฟิตเนส Technogym แบรนด์ระดับโลก สถานดูแลสุขภาพที่มีเครื่องออกกำลังครบครัน หรือชวนเพื่อนรู้ใจมาร่วมเล่นกีฬาบนลานสปอร์ตคลับ หรือบริหารกล้ามเนื้อแขนกับสนามพัตกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
-เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเช้า เที่ยง บ่าย สายและค่ำ อิ่มอร่อยกับห้องอาหารใหญ่, ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ
-เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มนานาชนิด บาร์เครื่องดื่มที่กระจายอยู่ทั่วเรือ โรงละคร, ห้องฟังเพลง, ห้องเลานจ์
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่แปดของการเดินทาง 03 ต.ค. 67 (พฤหัสบดี) : เมืองเนเปิลส์, ประเทศอิตาลี

เรือเทียบท่าเมืองเนเปิลส์ (Naples) เวลา 11.00 – 20.00 น.
**เชิญรับประทานอาหารเช้า , กลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
11.00 น. เรือเทียบท่าเมืองเนเปิลส์  ประเทศอิตาลี
“Welcome toNaples, Italy”
บ่าย วันนี้เรามีความยินดีขอนำท่านเที่ยว เมืองโบราณปอมเปอี เป็นเมืองเก่าที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในยุคก่อนคริสต์ศักราช เมืองปอมเปอีนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรีกเรื่อยมาจนกระทั่งราว 80 ปีก่อนคริสต์ศักราชจึงถูกยึดครองเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมัน เมืองโบราณปอมเปอี ถูกปกคลุมไว้ด้วยลาวาเมื่อครั้งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ วิสุเวียส (MT.VESUVIUS) ซึ่งลาวาที่ทับถมกันนั้นหนาถึง 6– 7 เมตร ทำให้เมืองนี้หายไปทั้งเมือง ปัจจุบันมีการขุดค้นพบ 3 ใน 4 ส่วนของเมืองทั้งหมด หลังจากการขุดสำรวจ ภาพชีวิตของชาวโรมันกว่าสองพันปีได้ปรากฏแก่สาธารณะชน ให้ท่านสัมผัสได้ถึงชีวิตที่หรูหราในปอมเปอี และพลังอำนาจของธรรมชาติ ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนีได้ทัน ด้วยความมหัศจรรย์ของปอมเปอีทำให้เมืองแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1977 หากมีเวลาขอนำท่านเดินเล่นต่อที่เมืองเนเปิลส์ จากนั้นนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
ค่ำ เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังมื้ออาหารเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ ขอแนะนำให้ท่านได้ชมโชว์อันตระการตาที่พรั่งพร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่โรงละครใหญ่ Pantheon ชั้น 6 และ 7 หัวเรือ แล้วร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ฟังเพลงจากนักร้องเสียงดีนักดนตรีมีฝีมือที่ห้องเลาจน์และบาร์ต่าง ๆ ได้ทั่วเรือ
20.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมืองเนเปิลส์ มุ่งหน้าสู่เมืองซิวิต้าเวคเคีย ประเทศอิตาลี
คืนนี้ทุกท่านจัดกระเป๋าให้เรียบร้อย และวางไว้หน้าห้องตามเวลานัด เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไปจัดเตรียมไว้พร้อมส่งให้คณะในวันรุ่งขึ้น
พักค้างแรมบนเรือสำราญMSC DIVINA

วันที่เก้าของการเดินทาง 04 ต.ค. 67 (ศุกร์) : ซิวิต้าเวคเคีย – กรุงเทพฯ

เรือสำราญเทียบท่าเมืองซิวิต้าเวคเคียตั้งแต่เวลา 07.00 น.
เช้า เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07.00 น.  เรือเทียบท่าเมืองซิวิต้าเวคเคีย ประเทศอิตาลี
หลังอาหารเช้า ขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบของเรา เพื่อรอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงจากเรือ  จากนั้น พากันลงไปรับกระเป๋าสัมภาระที่อาคารผู้โดยสาร
“Welcome Back to Civitavecchia, Italy”
ขอส่งท้ายรายการด้วยการนำท่านเดินทางสู่ กรุงวาติกัน หนึ่งในห้ารัฐอิสระของทวีปยุโรปที่ได้รับเอกราชจนตราบทุกวันนี้ และถือเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกและที่สำคัญคือเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปา ประมุขของศาสนา ผ่านชมความงามของ มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ (ST.PETER’S) ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งภายในตกแต่งไว้อย่างงดงามเป็นศิลปะ ที่ประเมินค่ามิได้
กลางวัน เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านถ่ายภาพกับน้ำพุเทรวี งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก ที่มาของบทเพลง “ทรีคอยน์ อิน เดอะ ฟาวน์เทน” ที่เชื่อกันว่า หากท่านโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้วท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) แหล่งนัดพบของชาวโรม ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ เป็นจตุรัสที่มีอาคารร้านค้าสวยงาม และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรมมีสินค้าหลากหลาย แบรนด์เนมดัง อาทิ กุชชี่, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซโซนี, เวอร์ซาเช่ อิสระให้เลือกชม เลือกซื้อ สินค้า ของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
17.30 น.นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟูมิชิโน่
22.10 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096/EK370 (2210-0550+1 / 0900+1-1825+1) อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
(ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง 40 นาที + 6 ชั่วโมง 25 นาที แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

วันที่สิบของการเดินทาง 05 ต.ค. 67 (เสาร์) : กรุงเทพฯ

18.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
เดินทาง 26 ก.ย. – 05 ต.ค. 2567

16 ท่านขึ้นไป

ห้องพักเดี่ยว

พักท่านที่ 3-4

ห้องพักด้านใน (Interior) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

139,000.-

181,000.-

124,000.-

ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) พัก 2 ท่าน

ราคาท่านละ

159,000.-

214,000.-

144,000.-

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class) 

สอบถามเพิ่มเติม

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักท่านละ

31,000.-

Visitors: 133,173