ทัวร์กรุ๊ป-สงกรานต์ล่องเรือสำราญ Genting Dream 14-17 เม.ย.66 บิน MH เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)–สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน: ล่องเรือ เอเชีย Singapore Malaysia เมษายน 2566

รหัสสินค้า : CTX-V001-GENTING DREAM4DMH

ราคา

25,995.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 25,995.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : ล่องเรือสำราญหรู Genting Dream ( Resorts World Cruises )

รวมตั๋วเครื่องบิน,เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์

เส้นทาง : กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)–สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน

ราคา : เริ่มต้น 25,995.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

สายการบิน : Malaysia Airlines (MH)

รวม : ที่พักบนเรือ 2 คืน+ โรงแรมมาเลเซีย 1 คืน /ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-สิงคโปร์ / รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ภาษีท่าเรือ / อาหารบนเรือทุกมื้อ / กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ / ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ /**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าทิปบนเรือ, คนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 2,000 บาท / ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : สงกรานต์ 14 - 17 เมษายน 2566

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ โปรแกรมล่องเรือสำราญ #Genting Dream #Resort World Cruises

14 เม.ย.66  กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)

11.00 . คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH789
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พัก TRANSIT HOTEL KUALA LUMPUR หรือระดับเทียบเท่า

15 เม.ย.66  กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย) - ท่าเรือ Port Klang - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Port Klang นำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream โดยเริ่มจากติดแท็กกระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ จากนั้นผ่านจุดสแกนสัมภาระ เจ้าหน้าที่เรือจะขอตรวจเช็คใบรับรองการฉีดวัคซีน จากนั้นนำตั๋วเรือพร้อมพาสปอร์ตเช็คอินเพื่อรับ Cruise Card ด้วยตัวท่านเอง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองก่อนขึ้นเรือสำราญ หลังจากขึ้นเรือสำราญแล้ว นำท่านเดินชมเรือและห้องอาหารต่างๆ ภายในเรือสำราญ
11.00 เรือล่องออกจากท่าเรือ Port Klangประเทศมาเลเซีย(ก่อนเรือออกเดินทาง 1 ชั่วโมง ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล)
กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้
-ห้องอาหาร The Lido (ชั้น 16 ) : ห้องอาหารแบบ Buffet นานาชาติ
-ห้องอาหาร Dream Dining Lower (ชั้น7): ห้องอาหารแบบ Ala Cart อาหารตะวันตก สามารถทานได้ไม่อั้น (Walk-in seating)
-ห้องอาหาร Dream Dining Upper (ชั้น8) : ห้องอาหารแบบ Ala Cart อาหารจีน สามารถทานได้ไม่อั้น (Walk-in seating)
ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริป โดยดูได้จาก RW Dailyหนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลัก หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์สามารถทำการจองได้ที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6)หรือจะเลือกฟังดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ

16 เม.ย.66  สิงคโปร์(ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre) – อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งได้จาก เคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือหรือเลือกท่องเที่ยวเอง หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือ

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
10.00 น. เรือสำราญเทียบท่าที่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
(สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือไว้ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ)
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง **ท่านสามารถเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟ MRT ซึ่งมีสถานีอยู่ใกล้ๆ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre** (ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)
**ก่อนลงจากเรือ ท่านต้องกรอกข้อมูลออนไลน์บัตรเข้าสิงคโปร์ SG Arrival Card (ICA) โดยแสกน QR CODE จากเอกสารที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ท่านในห้องพัก
**สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่สถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากมายไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Merlion, Gardens by the bay, ไชน่าทาวน์, วัดพระเขี้ยวแก้ว, ย่านออร์ชาร์ด, ตรอกฮาจิ,อ่าวมารีน่า,Jewel Changi เป็นต้น
**สำหรับ**ท่านที่ไม่ลงจากเรือ**
กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
และพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือจัดไว้ให้ตลอดทั้งวัน โดยสามารถดูได้จาก RW DAILY ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
20.00 .  เรือสำราญ Genting Dream ออกเดินทางจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์
ค่ำ  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดไว้ให้
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือฟังดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ
ช่วงค่ำ      ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องตามกำหนดเวลาที่ทางเรือแจ้งไว้ในห้องพัก เพื่อให้พนักงานลำเลียงนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน ให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าใบเล็ก)
**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก
**เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
**เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และกำหนดเวลาลงจากเรือวางไว้บนโต๊ะในห้องพักของท่าน**

17 เม.ย.66   มาเลเซีย (ท่าเรือ Port Klang) – พระราชวังอิสตานา เนการา - เมอร์เดก้า สแควร์ -ผ่านชมตึกแฝดปิโตรนัส – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้
08.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือPort Klangประเทศมาเลเซีย (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังลงจากเรือ ทุกท่านจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านที่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอิสตานา เนการา (Istana Negara Palace) เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซียที่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong จากนั้นนำท่านสู่จตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) หนึ่งในแลนด์มาร์กของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จัตุรัสเมอร์เดก้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และธงชาติของมาเลเซียก็ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาที่มีความสูงถึง 95 เมตร ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมตึกแฝดปิโตรนัส (Petronas Twin Towers) ซึ่งเป็น head quarter ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย โดยชื่อคำว่า Petronas มาจากคำว่า Petro และ Nasional นั่นเอง ซึ่งตึกนี้มีความสูงถึง 452 เมตร หรือ 88 ชั้น จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ สนามบิน***
16.00.  ออกเดินทางจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH774
17.20 น.   เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
หากท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามและตรวจสอบยอดจองก่อน 

อัตราค่าบริการ

ประเภทห้อง

ราคาผู้ใหญ่พักคู่ (2 ท่าน/ห้อง)
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

ผู้ใหญ่พักคู่ (2 ท่าน/ห้อง)
ราคาท่านละ

เด็กทารก
(ไม่เกิน 2 ขวบ)
ราคาท่านละ

ห้องพักมีระเบียง (Balcony)

25,995

-

12,000

ราคายังไม่รวมค่าทิปบนเรือ, คนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 2,000 บาท/ท่าน
(ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)

Visitors: 65,027