ตั๋วเครื่องบิน+ตั๋วเรือ พ.ย.-ธ.ค.66 Genting Dream บิน SL สิงคโปร์ มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร์) พฤศจิกายน ธันวาคม 2566 :Resort World Cruise Singapore

รหัสสินค้า : CTX-SP001C3.1FLY+CRUISE GENTING DREAM

ราคา

19,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 19,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจล่องเรือสำราญหรู Genting Dream 

ตั๋วเครื่องบิน+ตั๋วเรือ

เส้นทาง:สิงคโปร์•มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร์)•สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ราคา:เริ่มต้น 19,999.-บาท

สายการบิน :Lion Air (SL)

รวม : ที่พักบนเรือ 2 คืน,ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-สิงคโปร์,ภาษีท่าเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ 

ไม่รวม : รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ,ค่าทิปพนักงานบนเรือ 44SGD,ค่าทัวร์บนฝั่ง ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. 66,13-15 ธันวาคม 66,27-29 ธันวาคม 66

วันแรก: กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ -เช็คอินที่ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTER

04.30 น. ลูกค้าเช็คอินด้วยตนเอง ที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW8 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR (SL)
07.35 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL100
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ้ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
***อิสระท่องเที่ยวและเช็คอินตามอัธยาศัย***
20.00 น. ลูกค้า REGISTER ณ. ท่าเรือ MARINA BAY CRUISE CENTERด้วยตนเอง
*** LASTBOARDING / GATE CLOSE TIME IS 22:15 PM ***

จากนั้นนำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE  สร้างขึ้น และนำลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 18 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 1,925 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว
*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่าขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากลโดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของท่าน***
23.00  น. เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย *****
***Casino จะเริ่มให้บริการหลัง 24.00 น. ของวันที่ทำการ CHECK IN  
คาสิโน บนเรือสำราญ ให้บริการหลังจากเรือออกเดินทาง และจะหยุดให้บริการเมื่อเรือจอด
*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้*

*  ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 16 ของเรือสำราญ

** ห้องอาหาร Dream Dining
(walk-in open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ

***  ชมการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันคือ 20.00 น. และ 22.00 น. ***

วันที่สอง : ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศ สิงคโปร์-ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย  (-)

.......... น.  รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ NAVIGATOR)
12.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลัง สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลัง จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Dream Daily ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
21.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลัง ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ณ ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร  Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.  เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น 
(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

วันที่สาม :ท่าเรือ พอร์ตคลัง – ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ - กรุงเทพฯ(-)

..........น.  รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
13.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***
22.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL105
00.25 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ

เด็กอายุ
6เดือน7วัน – 2ปี

พักเดี่ยว

วันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย. 66
พักห้อง Balcony (BSS)

12,999.-

5,500.-

+9,900

วันที่ 13-15 กันยายน 66
พักห้อง Balcony (BSS)

15,999.-

5,500.-

+8,900

วันที่ 27-29 กันยายน 66
พักห้อง Balcony (BSS)

16,999.-

5,500.-

+9,900

วันที่ 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. 66
พักห้อง Balcony (BSS)

19,999.-

5,500.-

+11,999

วันที่13-15 ธันวาคม 66

พักห้อง Balcony (BSS)

19,999.-

5,500.-

+11,999

วันที่ 27-29 ธันวาคม 66
พักห้อง Balcony (BSS)

19,999.-

5,500.-

+11,999

Visitors: 99,172