ทัวร์ จอร์เจีย 6วัน 4คืน พักสกีรีสอร์ท ภูเขาหิมะ คอเคซัส บิน DC เดินทาง ก.พ.-มี.ค.2566 :GEORGIA

รหัสสินค้า : CJN-F001GEORGIA TBSDC06B

ราคา

39,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 39,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : จอร์เจีย 6วัน 4คืน ชมวิวแสนล้าน พักสกีรีสอร์ท ภูเขาหิมะ คอเคซัส

ราคา : เริ่มต้น 39,990.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : Air Georgia( DC )

 •ทบิลิซี่ •เมืองกอรี่ •พิพิธภัณฑ์สตาลิน •เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ •ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด •เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย•เมืองมิสเคต้า •วิหารสเวติสเคอเวรี •วิหารจวารี •ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์) •พระแม่แห่งจอร์เจีย •โบสถ์เมเตห์คี •สะพานแห่งสันติภาพ •โรงอาบน้ำแร่ (ภายนอก) •ย่านการค้า รุสทาเวลี•ป้อมอนานูรี •อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย•ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ (นั่งรถ 4WD) •สกีรีสอร์ทเมืองกูดาอูริ•ขึ้น Cable Car หรือ สกีลิฟท์ ชมวิวเทือกเขาหิมะ •มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี • ช้อปปิ้ง East Point• สนามบินทบิลิซี่

**ชมไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ลิ้มรสไวน์พื้นบ้าน 3 ชนิด 

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

(อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม)

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
*เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที 
*หากต้องการเลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

วันที่สอง   ทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

01.45 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจียโดย สายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia)เที่ยวบินที่ DC002 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 15 นาที บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชุด
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิดบุคคลสำคัญของอดีตผู้นำโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่มีบทบาทนําในสงครามรุกรบที่เอาชนะฝ่ายอักษะนาซี เยอรมัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum)ผู้นำคนสำคัญของพรรคบอลเชวิดพิพิธภัณฑ์ สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจนเติบโต จนนำไปสู่การขึ้นเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน จัดแสดงไว้กลางแจ้ง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน(ลัทธิท้องถิ่น)ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ ,700ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ไวน์มูคาร์นี่ (Chateau Mukhrani)เป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในจอร์เจียที่รวบรวมเอา ไร่องุ่น โรงกลั่นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตร์การผลิตไวน์มารวมไว้ที่เดียว ไร่ไวน์แห่งนี้ก่อตั้งโดย Ivane Mukhranbatoni สมาชิกของราชวงศ์และผู้มีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี 2003 กลุ่มผู้ประกอบการ ชาวจอร์เจียเริ่มฟื้นฟูกิจการ โดยมีความตั้งใจที่จะรื้อฟื้นอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที่ 19 กลับไปสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีตและสร้างฐานการผลิตขึ้นใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำวิธีดั้งเดิมให้เข้าด้วยกัน และในภายหลังจึงเริ่มมีการพัฒนาบริการ และเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และบริการไวน์ประเภทต่างๆ นำท่านเข้าเยี่ยมชมเรื่องราวประวัติศาสตร์การทำไวน์ที่มีอายุนับร้อยปี นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถซื้อไวน์จากแหล่งผลิตได้ในราคาย่อมเยาไปเป็นของฝากอีกด้วย พิเศษ… ทดลองชิมไวน์ 3 ชนิด
นำท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี่
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Biography Hotel หรือ เทียบ เท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซี่

วันที่สาม   เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์)– พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่ (ภายนอก) ย่านการค้า รุสทาเวลี

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 กม. เมื่ออดีตเมืองมิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery)ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)
จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchiสะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River)สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง
นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (เคเบิลคาร์) สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์ อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala)ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Dedaเป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill)ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็นมิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ
นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี(Tbilisi Old Town) สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียที่ยังคงอนุรักษ์ไว้บ้านบางหลังได้ปรับปรุงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิม นิกายชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่
จากนั้นนำท่านชมภายนอก โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจัตุรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม
**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  Biography Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซี่

วันที่สี่  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ (นั่งรถ 4WD)– สกีรีสอร์ทเมืองกูดาอูริ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางสำหรับเชื่อมต่อทางทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)
นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย(Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ200ปีของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี(Treaty of Georgievski)และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง Stepantsminda เปลี่ยนรถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน4ล้อ) นั่งคันละไม่เกิน6ท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 15นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ นำท่านเข้าเยี่ยมชม โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โบสถ์แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญและยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย
(ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมือง กูดาอูริ (สกีรีสอร์ท)
*ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองคาสเบกิหรือทบิลิซี่ในกรณีที่หิมะตกหนักถนนปิดไม่สามารถเดินทางสัญจรได้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก  Gudauri Inn หรือ ระดับเทียบเท่า, เมืองกูดาอูริ

วันที่ห้า  ขึ้น Cable Car หรือ สกีลิฟท์ ชมวิวเทือกเขาหิมะ– มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ช้อปปิ้ง East Point

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้า Cable car หรือ สกีลิฟท์* ชมบรรยากาศเทือกเขาคอเคซัสมุมสูงที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันกว้างใหญ่สุดอลังการ ลานสกี แบ่งออก 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับความสูง 1,998 จนถึงระดับ 3,267 เมตร ลานสกีแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักเล่นสกีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพจากทั่วโลกมาสัมผัสความท้าทายการเล่นสกีที่นี่ จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น เล่นสกี, ขับรถ Snow mobile
ไม่รวมค่าชุด, ค่าอุปกรณ์สกี หรือค่าบัตรกิจกรรมต่างๆ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี่
*ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย กระเช้า หรือ สกีลิฟท์ ไม่เปิดให้บริการหรือมีเหตุขัดข้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Samebaเป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าEAST POINT ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่รวมสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้รวมกันนอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำแล้ว ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถึงฟาสต์ฟู้ดจานด่วนที่คุ้นเคยรับรองได้เลยว่าท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามแบบที่ตัวเองชื่นชอบ
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก  Biography Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซี่

วันที่หก  โรงแรม – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
11.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน แอร์จอร์เจีย(Air Georgia)เที่ยวบินที่ DC001 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ท่านละ 1 ชุด
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

*****Travel Around The World by Chic Journey*****
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

บินตรง จอร์เจีย ชมวิวแสนล้าน พักสกีรีสอร์ท 6 วัน 4 คืน-DC

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2566

17 – 22 กุมภาพันธ์ 2566

39,990.-

6,990.-

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

39,990.-

6,990.-

24 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

เดินทางเดือน มีนาคม 2566

03 – 08 มีนาคม 2566

42,990.-

6,990.-

07 – 12 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

10 – 15 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

14 – 19 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

17 – 22 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

21 – 26 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

24 – 29 มีนาคม 2566

39,990.-

6,990.-

28 มีนาคม – 02 เมษายน 2566

39,990.-

6,990.-

31 มีนาคม – 05 เมษายน 2566

39,990.-

6,990.-

** หมายเหตุ เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก / Infant (ทารก) เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 9,000 บาท/ท่าน

Visitors: 87,475