ทัวร์กรุ๊ป 25-29 พ.ย.67 MSC Bellissima ล่องเรือสำราญเที่ยว ไต้หวัน (ไทเป) ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบิน พฤศจิกายน 2567: MSC ASIA CRUISE

รหัสสินค้า : CTX-TP001-GRP-BELLISSIMA-TAIWAN-JP

ราคา

39,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 39,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสำราญ MSC Bellissima ไต้หวัน ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน 

ราคา เริ่มต้น 39,900-บาท 

เส้นทาง ไต้หวัน (ไทเป)•เกาะอิชิงากิ •โอกินาว่า

**เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ไทย **พาเที่ยวทุกเมืองบนฝั่ง**

สายการบิน : Eva Air ( BR )

รวม : ห้องพักบนเรือ3คืน ,ตั๋วเครื่องบินไปกลับตามเส้นทาง, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ,ซิตี้ทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ,ภาษีท่าเรือ,ค่าทิปบนเรือและทิปไกด์,อาหารบนเรือทุกมื้อ,กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,พร้อมหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 25 - 29 พฤศจิกายน 2567

วันแรก : กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (25/11/2567)

23.00 น. คณะพร้อมกันณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Qโดยสายการบิน EVA Air(BR)
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน

วันที่สอง   : ไทเป ประเทศไต้หวัน (26/11/2567)

02.15 น. ออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA Air(BR) เที่ยวบินที่BR 206
<< ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 35 นาที >>
06.50 น.  ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
เชิญท่านรับกระเป๋าสัมภาระ และผ่านพิธีการทางศุลกากร
เช้า หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ เมืองไทเป(Taipei) เมืองแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับไหลวัฒนธรรมที่กลมกลืนไปกับเทคโนโลยี ประทับใจกับสีสันและชีวิตชีวาของศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่  “วัดหลงซาน” (Longshan Temple)หรือ เหมงเจีย หลงซาน หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนผสมความเป็นไต้หวัน
หลังจากนั้น นำท่านเช็คอิน ตึกไทเป 101 (Taipei 101)ตึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ตัวแทนของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สื่อถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับวัฒนธรรมของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Taiwan Hot Pot
บ่าย เชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง “ย่านซีเหมินติง” (Ximending)แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป (Harujuku of Taipei) เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆ รวมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เดินเล่น และ ช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย  

15:00  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือคีลุง
ท่าเรือคีลุง  ขอทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนการเช็คอิน  (Cruise Check–In) 
โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน ดังนี้

  1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเรือ หรือ แอปพลิเคชั่น ‘MSC for Me’

หลังจากผ่านขั้นตอน Check -In  และการตรวจสัมภาระ ขอต้อนรับท่านสู่เรือสำราญ MSC Bellissimaที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ล้ำสมัย กลางเรือมีโดม LED ที่ยาวกว่า 80 เมตร ซึ่งเปลี่ยนลูกเล่นได้ในแต่ละวัน เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และเรือสำราญเข้าด้วยกัน
Welcome on board MSC Bellissima!
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญสุดหรู เอ็มเอสซี เบลลิสซิม่า
ระวางขับน้ำ 171,598 ตัน / ความยาวของเรือ 315 เมตร ความกว้างของเรือ 43 เมตร / จำนวนผู้โดยสารสูงสุด 5,686 ท่าน จำนวนห้องพัก 2,217 ห้อง / จำนวนลูกเรือ 1,564 คน จำนวนชั้นให้บริการ (Deck)19 (15 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2019
ค่ำ ประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
ขอเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรม พร้อมรายการบันเทิงอันหลากหลาย ได้อย่างอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลิน อย่างเต็มอิ่ม ทั้งฟังเพลงที่บาร์ และ เลานจ์ต่างๆ มากด้วยรูปแบบของแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะ การแสดงที่พรั่งพร้อมไปด้วยแสงสีเสียง ที่สลับสับเปลี่ยน การแสดงหมุนเวียนกันไป (ดูโปรแกรมได้ใน Daily Program บนจอทีวีในห้องพัก หรือ ตู้อัจฉริยะตามชั้นบริการบนเรือ)
20:00 น. เรือออกจากท่า ไปยังเกาะมิยาโกะประเทศญี่ปุ่น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่สาม  : เมืองอิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00– 17.00 น.
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ             
07:00 น.  เรือเทียบท่าที่ท่าเรืออิชิงากิ ประเทศญี่ปุ่น
welcome to Ishigaki Island, Japan
เรือจอดที่ท่าเรืออิชิงากิ เกาะอิชิงากิ (Ishigaki Island) ตั้งอยู่ห่างจากเกาะหลักไปทางทิศใต้ประมาณ 400 กม. เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ


08:30 พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บนเรือสำราญ เพื่อลงเที่ยวบนฝั่ง
นำท่านเที่ยวซิตี้ทัวร์ โดยรถโค้ชท้องถิ่น เดินชมบรรยากาศเมืองอิชิงากิ และ ตลาดชุมชน Ishigaki City Public Market ตัวเมืองเกาะอิชิงากิ ท่านสามารถซื้อสินค้าท้องถิ่นของเกาะอิชิงากิ  หรือชิมอาหาร ขนม มันม่วงที่ขึ้นชื่อของเกาะ
12:30  นำท่านกลับสู่ท่าเรือ เพื่อกลับขึ้นเรือสำราญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
บ่าย  อิสระ พักผ่อน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
19:00 น. เรือออกจากเกาะอิชิงากิ  ไปสู่ท่าเรือโอกินาว่า
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA

วันที่สี่  :โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่า ตั้งแต่เวลา 07:00 – 19:00
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
07:00 น.  เรือเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
welcome to OKINAWA, Japan
08:00   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บนเรือสำราญ เพื่อลงเที่ยวบนฝั่ง
เมืองโอกินาว่า “Okinawa” จังหวัดทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่ประกอบด้วยเกาะโอกินาว่าและเกาะย่อย อีกกว่า 160 เกาะ วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเด่นเนื่องจากเป็นอาณาจักรอิสระ ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในฐานะสถานที่พักตากอากาศเขตร้อนหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำน วนมากเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเกาะ
จุดแรก แวะเที่ยวชม ผามันซาโมะ Cape Manzamo  ลักษณะคล้ายช้างมีงวง เชิญท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และท่านสามารถลองชิมขนมโดนัทโอกินาวา ได้ที่ร้านค้าในศูนย์ท่องเที่ยว

ท่านเดินเล่น ย่านชอปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่า ถนนโคคุไซโดริ (Kokusai Dori Street) ความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร มีทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านค้าของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า ถนนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ของโอกินาว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ท่านสามารถหาร้านไอศครีมซอฟเสริฟ โฟรโมสต์ดั้งเดิม มีอยู่หลายสาขา หรือ สายชอปปิ้งเครื่องสำอางค์ ก็สามารถหาซื้อได้เช่นกัน
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใช้เวลาเดินเล่นชอปปิ้งได้เต็มที่
15:00  ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสูท่าเรือ กลับขึ้นเรือสำราญ
อิสระ พักผ่อน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
อิสระ พักผ่อน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ
19:00 น. เรือออกจากท่าเรือโอกินาว่า ไปสู่ท่าเรือกีลุง ประเทศไต้หวัน
พักค้างคืนบนเรือสำราญ MSC BELLISSIMA
คืนนี้  ขอให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือกำหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Daily Program”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปเก็บ และ นำลงจากเรือให้ท่านเพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง และเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Daily Program

วันที่ห้า  : ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
อิสระ พักผ่อน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
13:00  เรือเทียบท่าที่ท่าเรือกีลุง ประเทศไต้หวัน
13:00  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านกลับขึ้นฝั่ง เจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับ
หลังผ่านการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านแวะจุดท่องเที่ยว ถ่ายรูปกับบ้านหลากสี ณ บริเวณท่าเรือ Zhengbin Port Color houses

หากมีเวลา พาท่านชอปปิ้งของฝาก ขนมเปี๊ยะสัปปะรด  ขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
17:30  เช็คอินสายการบิน ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร  
20.45 น.นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน EVA Air(BR)เที่ยวบินที่BR 205
<< ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 55 นาที >> (อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ประเภทห้องพักบนเรือ

วันที่ 25-29 พย. 67

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

Inside ห้องด้านใน

          ราคาท่านละ

39,900.-

15,900.-

Ocean View ห้องมีหน้าต่าง

        ราคาท่านละ

45,900.-

16,900.-

Balcony ห้องมีระเบียง

         ราคาท่านละ

49,900.-

19,900.-

Visitors: 133,168