ทัวร์กรุ๊ป19-22ม.ค.67,22-25ม.ค.67 Costa Serena บิน MH ล่องเรือ มาเลเซีย ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน:Costa Asia Cruise

ไม่พบสินค้า

วันแรก 19 ม.ค. 67 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์

02.30 น. หัวหน้าทัวร์รอต้อนรับที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 แถว M เคาน์เตอร์เช็กอินสายการบิน Malaysia Airlines(MH)
(ทางทัวร์จัดเตรียมอาหารว่างให้ท่านละ 1 ชุด )
05.40 น. บินสู่ สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) โดยเที่ยวบิน MH 797    
08.55น.  ถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเดินทางสู่ Port Klang

  • แวะชมเมือง ปุตราจายา (Putrajaya)*นครแห่งอนาคตเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี และบรรยากาศรอบๆ นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายรูปที่จัตุรัสปุตราที่มีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา แวะชม มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque)ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และผ่านชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ลักษณะคล้ายลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง  

เช็คอินขึ้นเรือสำราญ COSTASERENA
16.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปีนัง (มาเลเซีย)
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ที่พัก   COSTASERENA
สำหรับผู้เดินทางที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง:มีบริการรถรับส่ง* สนามบิน KLIA - พอร์ตคลัง โดยเดินทางออกจากสนามบิน เวลา 12.00 น. (ไม่แวะเที่ยว ปุตราจายา)(กรุณารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 11.45 น.)

วันที่สอง 20 ม.ค. 67 : ปีนัง (มาเลเซีย)

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ปีนัง (มาเลเซีย)ที่เที่ยวสุดวินเทจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

  • ชมStreet Art จอร์จทาวน์ ภาพวาดศิลป์ตามกำแพง (Street Art) ที่สามารถพบเจอได้ทั่วเสมือนกับเป็นแกเลอเรียแสดงผลงานกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะที่แสดงวิถีชีวิต, ศิลปะที่แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน หรือแม้กระทั่งเสียดสีสังคม ผลงานที่เด่นๆ เช่น ผลงานของ Ernest Zacharevic ศิลปินชาวลิทัวเนีย บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวปีนัง อย่างรูปเด็กขับจักรยาน ขี่มอเตอร์ไซด์ เด็กเอื้อมมือหยิบของ หรือ เด็กเล่นชิงช้า ประกอบกับบรรยากาศสไตล์ของตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ทำให้จอร์จทาวน์ได้ขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี พ.ศ. 2551
  • นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si)สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1890 เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย โดดเด่นด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ถึง 37 เมตร โดยใช้ริบบิ้นขอพร ภายในมีอีกหนึ่งจุดสำหรับสักการะองค์พระโพธิสัตว์และมีการจัดสวนประดับประดาด้วยรูปปั้นร่วมสมัยมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวของเมืองจอร์จทาวน์อีกด้วย

เดินทางกลับขึ้นเรือสำราญ
กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
บ่าย   อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในเรือ ทั้งช้อปปิ้งร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือหรือกิจกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศของเรือสำราญ
15.00 น.  ออกเดินทางสู่ ภูเก็ต (ไทย)
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ที่พัก COSTASERENA

วันที่สาม 21 ม.ค. 67 : ภูเก็ต (ไทย)

เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่า ภูเก็ต (ไทย)
***อิสระ ท่องเที่ยวภูเก็ตตามอัธยาศัย
กลางวัน  อิสระ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย หรือ สามารถกลับขึ้นมารับประทานอาหารบนเรือสำราญได้
12.00 น. กลับขึ้นเรือสำราญ
13.30 น. ออกเดินทางสู่ Port Klang (มาเลเซีย)
อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในเรือ ทั้งช้อปปิ้งร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือหรือกิจกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศของเรือสำราญ
ค่ำ    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ที่พัก   COSTASERENA
หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าใน เช้าวันถัดไป จะต้องดำเนินการเตรียมตัวเพื่อเช็กเอาต์ออกจากเรือดังนี้

  1. จัดกระเป๋า Overnight bag สำหรับเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวจำเป็นที่ต้องใช้ในช่วงกลางคืนและเช้าวันถัดไป
  2. จัดกระเป๋าใบใหญ่และวางไว้หน้าห้อง พร้อมผูกป้ายกระเป๋าสีต่างๆ ตามที่เรือกำหนด เจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ไปในช่วงกลางดึก (ป้ายกระเป๋าสีต่างๆ นี้จะเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ)
  3. ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายจะส่งให้ตรวจเช็กความถูกต้องก่อน (ชาร์จผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ตอนเช็กอินในวันแรกของการขึ้นเรือโดยอัตโนมัติ)

วันที่สี่ 22 ม.ค. 67 : กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในเรือ ทั้งช้อปปิ้งร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือหรือกิจกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศของเรือสำราญ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
15.00 น.เรือจอดเทียบท่า Port Klang (มาเลเซีย)
เช็กเอาต์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
22.00 น.  บินสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน MH 796
23.10 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สำหรับผู้เดินทางที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง :มีบริการรถรับส่ง พอร์ตคลัง - สนามบิน KUL โดยเดินทางออกจากพอร์ตคลังประมาณ 18.00 น.

รายละเอียดและค่าบริการ (บาท)

ห้องมีหน้าต่าง
(Ocean View)

ท่านที่ 1 และ 2 พักคู่

ท่านละ

21,999 บาท

ท่านที่ 3 และ 4

ท่านละ

19,999 บาท

พักห้องเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

8,000 บาท

ห้องมีระเบียง
(Balcony View)

ท่านที่ 1 และ 2 พักคู่

ท่านละ

26,999 บาท

ท่านที่ 3 และ 4

ท่านละ

24,999 บาท

พักห้องเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

18,000 บาท

ภาษีท่าเรือ และ Service Charge ของเรือผู้ให้บริการค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์

เพิ่มท่านละ

7,000 บาท
(เรียกเก็บพร้อมค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ)

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ
(MH: BKK-KUL-BKK)

ลดท่านละ

6,000 บาท

ภาษีน้ำมันจากสายการบิน
คำนวณ ณ วันที่ 16 พ.ย. 2566

 

อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตามประกาศของสายการบิน ณ ช่วงเวลาที่ออกตั๋วเครื่องบิน

Visitors: 128,690