Group Celebrity Ascent 11-22 กรกฎาคม 67 :ทัวร์เรือสำราญหรู ล่องเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลี กรีซ ตุรกี

รหัสสินค้า : CTX-VC001-CELEBRITY ASCENT

ราคา

234,800.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 234,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Group Celebrity Ascent

กรุ๊ป ทัวร์เรือสำราญหรู ล่องเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลี กรีซ ตุรกี

ราคาท่านละ 234,800.- รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น

เส้นทางล่องเรือ :โรม •เนเปิ้ลส์ •ซานโตรินี่ •มิโครนอส •เอฟิซัส •เอเธนส์

**พิเศษ!! พักห้อง Celebrity Infinite Veranda ห้องระเบียงส่วนตัว

สายการบิน : เอมิเรตส์ Emirate Airlines EK

รวม : ที่พัก โรงแรม 2 คืน บนเรือ 8 คืน,ตั๋วเครื่องบินไปกลับตามเส้นทาง, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ, ทัวร์เที่ยวชายฝั่ง,ค่าทิปบนเรือ,ภาษีท่าเรือ, อาหารเครื่องดื่มบนเรือทุกมื้อ, กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ,Wi-Fi บนเรือ แพ็คเกจมาตรฐาน,**มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าเชงเก้น ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป, โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ: ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ, กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 11 - 22 กรกฎาคม 2567

**เรือ Celebrity ASCENT มีบริการอาหารแบบต่างๆ ในห้องอาหาร Main Dining มี 4 ห้อง บริการฟรี โปรดจองเวลา และเข้ารับบริการตรงเวลา ในห้องอาหาร Main Dining จะมี Dress Code ทุกคืน นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ Ocean View Café เปิดบริการตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 22:00 น. ทุกวัน นอกจากนี้บนเรือยังมีโชว์ระดับโลก ที่ห้อง Celebrity Theater เวลาประมาณ 19:00 น. และ 21:00 น. ทุกวัน โปรดดาวน์โหลด Celebrity App. ลงมือถือของท่าน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม กิจกรรม เวลา และสถานที่บริการอาหารในห้องต่างๆ อีกมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 (1)  : ประเทศไทย

22:00น.  คณะท่องเที่ยวเรือ Celebrity ASCENT พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 (2)  : ประเทศไทย - ดูไบ - กรุงโรม   

03:30 น. เครื่องบินออกเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) ประเทศอิตาลี
โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371/EK097
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบเวลาประมาณ 06:50-09:10 *.*.*.
13:25 น.  (เวลาท้องถิ่น) คณะฯ เดินทางถึงสนามบิน Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี กรุงโรมอยู่ในแคว้นลาซิโอ (Lazio) ที่มีทั้งความเก่าทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตรงช่วงกลางของกรุงโรม มีแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber) ไหลผ่าน กรุงโรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยสถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (Trastevere) เป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะสูง ปัจจุบันมีร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย
หลังจากที่คณะฯ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หัวหน้าคณะฯ นำท่าน ชมกรุงโรม (Rome) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี เป็นศูนย์รวมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และสถาปัตยกรรมที่เคยรุ่งเรือง สวยงามอลังการมากมาย ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของวรีเด็ด “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”
ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาเลี่ยน และเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนานาเชื้อชาติ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นในกรุงโรม
ที่พัก  Roma Domus Hotel หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 (3) : โรม (นครวาติกัน) - เรือสำราญ - เนเปิลส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเข้าสู่นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่านชมความงดงามของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้น รูปแกะสลัก เพียต้าผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของวาติกัน
เวลาประมาณ 10:30 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง Civitavecchia (ซิวิตาเว็คเคีย) เมืองท่าเราที่จะเริ่มทริปเรือ เรือสำราญ Celebrity ASCENT  ในครั้งนี้ เวลาประมาณ 11:30 น. ถึงท่าเรือ Civitavecchia Cruise Port จากนั้นเริ่มพิธีการเช็คอินขึ้นเรือ Celebrity ASCENT
เที่ยง  เมื่อขึ้นเรือ เชิญรับประทานอาหารนานาชาติ ที่ห้องอาหาร Ocean View Café จากนั้น หัวหน้าคณะฯ จะแนะนำท่านเชื่อมต่อ Wi-Fi และลงแอปฯ Celebrity App. ในมือถือ เป็นระบบที่เรือใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจองบริการต่างๆ บนเรือ และแนะนำให้ท่านชมการสาธิตซ้อม Muster Drill เพื่อเรียนรู้ระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ บนเรือ ตามกฎการเดินเรือสากล จากนั้นหัวหน้าคณะฯ พาท่านชมความงดงานการออกแบบ และสถานที่ต่าง ๆ บนเรือสำราญ
เวลาประมาณ 17:00 น. เรือสำราญ Celebrity ASCENT เริ่ม Set-Sail เริ่มการเดินทาง โดยเรือจะแล่นตลอดทั้งคืนมุ่งหน้าสู่เมือง Naples (เนเปิลส์)ประเทศอิตาลี เชิญชมเหตุการณ์การออกจากท่าเรือ ที่ชั้นดาดฟ้าโดยเฉพาะท้ายเรือ เป็นภาพที่น่าประทับใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหาร Main Dining Restaurants หนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วย Cyprus Restaurant, Tuscan Restaurant, Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าทัวร์ของท่านจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือ จากนั้นนำท่านเดินชมเรือชมการแสดงที่ห้องเธียเตอร์ และอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 (4)  :เนเปิลส์ - ปราสาทโอโว - ปิอัซซ่าเปลบีซีโต -  พระบรมมหาราชวัง

เช้า เรือสำราญ Celebrity ASCENT นำท่านเดินทางถึงเมือง Naples (เนเปิลส์) เช้าตรู่
รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย สามารถดูรายละเอียดผ่าน Celebrity App. เซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่าน หัวหน้าคณะทัวร์ของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองNaples (เนเปิลส์ประเทศอิตาลีเมืองที่มีชีวิตชีวา และสีสันคึกคัก ที่มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัยจนเป็นเนื้อเดียวกัน โบสถ์เก่าๆ กับบ้านเรือนสมัยใหม่ อยู่ปะปนกัน …จากนั้นนำท่านถ่ายรูปปราสาทโอโว (Ovo Castle) (ด้านหน้า) อดีตป้อมปราการริมทะเลที่ มีความเก่าแก่ สร้างในช่วงศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นที่พำนักของกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 แห่งซิซิลี เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของปราสาทเป็นจุดพิชัยยุทธ์ชั้นยอดทางทะเล ซึ่งสามารถเห็นอ่าวและเมืองเนเปิลส์ได้จากยอดปราสาท จึงมีการช่วงชิงและผลัดเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของในหลายยุคหลายสมัย รวมถึงเคยถูกใช้เป็นคุกไว้คุมขังกษัตริย์และราชวงศ์ที่ตกเป็นเชลยสงครามในช่วงยุคสมัยหนึ่ง …
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่นในเนเปิ้ล
บ่าย  นำท่านสู่  Piazza del Plebiscito(ปิอัซซ่า เปลบีซีโต) คือ จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ซึ่งสามารถมองเห็นยอดโดมโบสถ์ซานฟรานเชสโก ดิเปาลา ตั้งโดดเด่นคล้ายวิหาร แพนทีออนในกรุงโรม โดยเสริมยอดคู่โดมคู่เล็ก เข้าไป ด้านหน้าเหนือหน้าจั่วมีเสาแบบโรมันรองรับหลังคายื่นโอบออกไปทั้งสองข้างคล้ายจัตุรัสเซ็นต์ปีเตอร์ของกรุงวาติกันด้วย มีพระบรมรูปทรงม้าสองกษัตริย์ตั้งอยู่ด้านหน้าทั้งสองฝั่ง คือพระเจ้าชาร์ลที่3 และพระเจ้าเฟอร์ดินานท์ที่ 1 อีกด้านคือ ปาลัซโซเรอาเล เคยเป็นพระราชวังเก่าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงโอเปร่าซานคาร์โล พิพิธภัณฑ์และหอสมุดแห่งชาติเนเปิลส์ นำท่าน ชม (ภายนอก) พระบรมมหาราชวัง Royal Palace of Naples เป็น 1 ใน 4 ของที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon) หนึ่งในราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรป บริเวณพระราชวังยังมี Bourbon Tunnel ซึ่งสร้างเอาไว้เพื่อหลบภัยและเคยใช้เป็นที่หลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เวลาประมาณ 16:00 น.เดินทางกลับสู่ เรือสำราญ Celebrity ASCENT เพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไป (โปรดกลับถึงเรือก่อนเวลาเรือกำหนดออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)Celebrity ASCENT ออกเดินทาง 18:00 น. โดยประมาณ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหาร Main Dining Restaurants
หนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วย Cyprus Restaurant, Tuscan Restaurant, Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าทัวร์ของท่านจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือส่วนใหญ่

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 (5)  : ล่องเรือในน่านน้ำสากล

เช้า รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย
สามารถดูรายละเอียดผ่าน เซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่าน หัวหน้าคณะทัวร์ของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ในห้องอาหาร
พิเศษ Le Petit Chef®  (เลอ เปอติต์ เชฟ) ห้องอาหาร
พิเศษนี้ มีการใช้เทคนิคพิเศษฉายเรื่องราวการปรุงอาหารโดยเชฟตัวจิ๋ว บนโต๊ะอาหารของท่าน เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Skullmapping.
*.*.ล่องเรือในน่านน้ำสากล (Cruising at sea) วันนี้ เรือจะไม่ได้แวะจอดเมืองใด ๆ
บ่าย  ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเที่ยวชมเรือ Celebrity ASCENT ที่มีความงดงามด้วยดีไซน์ จากมัณฑนากรระดับโลกอย่าง Kelly Hoppen (เคลลี ฮ็อปเพ็น) และสถาปนิกชื่อดัง Tom Wright (ทอม ไร้ท์) ที่สรรสร้างงานวิศวกรรมระดับโลกเช่น Burj Al Arab มาก่อนที่จะมาออกแบบ Magic Capet บนเรือCelebrity ASCENT เหนื่อยก็พักจิบเครื่องดื่มที่ The Grand Plaza โคมไฟแชนเดอร์เรียที่สวยสะกดใจ เชิญพักผ่อนชั้นดาดฟ้า Rooftop Garden, Resort Deck รับอากาศเย็นๆ แสงแดดอ่อนๆ หรือจะย้ายมานั่งชมสวน Eden ภายในเรือ หรือจะเช็คดวงที่ Casino ก็น่าสนใจ (รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ต่างๆ มี รายละเอียดแนบแยกจากรายการทัวร์ และท่านยังสามารถดาวน์โหลด Celebrity App. มาไว้ในมือถือเพื่อเช็คอัพเดทต่างๆ มากมาย)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ หนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วย Cyprus Restaurant, Tuscan Restaurant, Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าคณะฯ ของท่านจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือ
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมการแสดงที่งดงามในห้องเธียเตอร์ หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 (6)  : เกาะมิโคนอส (กรีซ)

เกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในเกาะที่เป็นที่นิยมของประเทศกรีซ และยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวตั้งแต่นางแบบ ดาราฮอลลีวูด นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่ เป็นเกาะที่มีความงามเกินจะบรรยายสนคำคำเดียว นอกจากนี้ก็มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารักๆ มุมถ่ายรูปที่สวยตรึงใจ บ้านที่ทาด้วยสีชาวรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายก้อนน้ำตาล กังหันลมที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทาสีขาว ทรงบ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมไม่เหมือนที่ใด
เช้า   เชิญรับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย สามารถดูรายละเอียดผ่านเซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่าน หัวหน้าคณะทัวร์ของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
เรือเดินทางถึง เกาะมิโคนอส (Mykonos) ประเทศกรีซ ในเวลาประมาณ 09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะโดยเรือลำเรียงขนาดเล็ก เพื่อเข้าท่าเรือของเกาะ พาท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคนอส (Mykonos Windmills) สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกัน คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิต แป้งข้าวสาลี และได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mykonos Town(มิโคนอส ทาวน์) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Chora (โชรา) หรือ Hora (โฮรา) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเป็นวิวที่สวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่น และงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวย และโรแมนติกที่สุดบนเกาะ มิโคโนสอีกด้วย …
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันเบาๆ บนเกาะ
บ่าย   อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ บาร์ทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้ม กับเค้กวาฟเฟิลหอมกรุ่น ชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
…จากนั้นนำท่านกลับสู่ เรือสำราญ Celebrity ASCENT
เวลาประมาณ 18:00 น. นำท่านกลับเรือสำราญ Celebrity ASCENT ด้วยเรือลำเรียงขนาดเล็ก
(โปรดกลับถึงเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)Celebrity ASCENT จะออกเดินทาง เวลา 20:00 น. โดยประมาณ เพื่อออกเดินทางสู่ เมือง Ephesus(เอฟิซัส) ประเทศตุรเกีย ต่อไป
ค่ำ  ท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำหนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วยCyprus Restaurant, Tuscan Restaurant, Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าทัวร์ของท่านจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 (7) : เอฟิซัส (ตุรเคีย) - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย
สามารถดูรายละเอียดผ่าน เซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่าน หัวหน้าคณะทัวร์ของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
เวลาประมาณ 08:00 น. เรือเดินทางถึงเมือง Ephesus (เอฟิซัส) ประเทศตุรเคีย
เมืองท่าการค้าที่สำคัญของตุรเคีย การเดินทางลงเที่ยวเมืองนี้มีความสะดวกสบาย เรือจอดเทียบท่าเดินทางสะดวกสบาย บริเวณรอบ ๆ ท่าเรือมีบรรยากาศดี เหมาะแก่การตากอากาศและถ่ายรูป ใกล้ ๆ กันมีตลาดขายเครื่องหนัง พรม และงานที่ทำจากมือศิลปะยุคจักรวรรดิออตโตมัน  
บรรยากาศรอบ ๆ ของเมืองนี้ เป็นถนนหินอ่อนตัดผ่านใจกลางเมืองเก่าสองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างสมัย 2,000 ปีที่แล้ว มีทั้งโรงละครกลางแจ้งที่รองรับผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงตอนนี้ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ Roman Bath ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่และหอสมุดเซลซุส Libraryof Celsus สุดอลังการ และอาคารสำคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คือ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก นอกจากนั้นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยการสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้นสร้างสมัยกรีกโบราณ … ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรเคียเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดอีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace,Prada, Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
เวลาประมาณ 18:00 น. นำท่านกลับสู่ เรือสำราญ Celebrity ASCENT อิสระให้ท่านพักผ่อนตาม อัธยาศัย  (โปรดกลับถึงเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)Celebrity ASCENT จะออกเดินทางเวลา 20:00 น. โดยประมาณ เพื่อออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี (SANTORINI) ประเทศกรีซ
ค่ำ  ท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำหนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วยCyprus Restaurant, Tuscan Restaurant, Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าทัวร์ของท่านจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 (8)  :ล่องเรือในน่านน้ำสากล  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย
สามารถดูรายละเอียดผ่าน เซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่าน หัวหน้าคณะของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
**วันนี้เรือจะแล่นในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) ตลอดทั้งวันโดยไม่ได้แวะจอดที่ใด วันนี้ห้องอาหารต่าง ๆ ต่างเปิดให้บริการกันอย่างครบครัน กิจการรมที่น่าสนใจ ที่จะแนะนำวันนี้ มีให้เลือกมากมายใน Celebrity App. เช่น งานประมูลภาพศิลปะ, ไวน์เทสติ้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ,​ โยคะกลางแจ้ง, Cycling ในห้อง Gym นอกจากนี้ ตามร้าน Jewelry ก็จะมีการสอนให้ดูเพชร ดูนาฬิกาหรู เป็นต้น สำหรับน้อง ๆ หนูๆ ก็มีกิจกรรม เช่น แต่งหน้าคัพเค้ก, ตุ๊กตาและสัตว์ต่างๆ ชุบสี หรือท่านที่ชอบเช็คดวงก็เชิญที่ห้อง Casino และ กิจกรรม Bingo สำหรับท่านที่ไม่อยากทำอะไรเลย เชิญที่ Café al Bacio จิบชา-กาแฟ และขนมคุกกี้-เค้กแสนอร่อยหรือที่ Rooftop Garden ชมรายการถ่ายทอดสดมันๆ และจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสวนสวยๆ ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเที่ยวชมเรือ Celebrity ASCENT ที่มีความงดงามด้วยดีไซน์ จากมัณฑนากรระดับโลกอย่าง Kelly Hoppen (เคลลี ฮ็อปเพ็น) และสถาปนิกชื่อดัง Tom Wright (ทอม ไร้ท์) ที่สรรสร้างงานวิศวกรรมระดับโลกเช่น Burj Al Arab มาก่อนที่จะมาออกแบบ Magic Capet บนเรือ Celebrity ASCENT เหนื่อยก็นั่งพักจิบเครื่องดื่มที่ The Grand Plaza โคมไฟแชนเดอร์เรียที่สวยสะกดใจ สนทนากับเพี่อนร่วมคณะ และบาร์เทนเดอร์อัธยาศัยดี เชิญพักผ่อนชั้นดาดฟ้า Rooftop Garden, Resort Deck รับอากาศเย็นๆ แสงแดดอ่อนๆ หรือจะย้ายมานั่งชมสวน Eden ภายในเรือ หรือแม้แต่จะเช็คดวงที่ Casino ก็น่าสนใจ (รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ต่างๆ มีรายละเอียดแนบแยกจากรายการทัวร์ และท่านยังสามารถดาวน์โหลด Celebrity Appใ มาไว้ในมือถือเพื่อเช็คอัพเดทต่างๆ มากมาย)
ค่ำ  ชาวตะวันตกจะให้ความสำคัญกับอาหารมื้อค่ามากกว่ามื้ออื่น ๆ
ท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ หนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วย Cyprus Restaurant,Tuscan Restaurant, Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าคณะจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เช็ครอบการแสดงในห้องเธียเตอร์ หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 (9) :เกาะซานโตรินี (กรีซ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย
สามารถดูรายละเอียดผ่านเซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่าน หัวหน้าคณะของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
เวลา 07:00 น. เรือเดินทางถึง เกาะ Santorini(ซานโตรินี) ประเทศกรีซ เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส  (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคนเท่านั้น ความงดงาม และบรรยากาศแสนโรแมนติก ด้วยวิวบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมทาสีฟ้าสดรายล้อมรอบจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)
เรือ Celebrity ASCENT จะจอดทอดสมอในอ่าวและมีเรือลำเรียง
นำท่านเดินทางเข้าสู้สู่ เมืองฟิรา (Fira Town) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเดิมที่โดนทำลายเพราะแผ่นดินไหว มีบ้านที่เป็นสี ขาวและฟ้าน้ำทะเล
เมืองฟิรา อยู่บนยอดเขาสูงจากน้ำทะเลประมาณ 260 เมตร โดยเราสามารถขึ้นไปยังหมู่บ้านที่สร้างริมหน้าผาได้ 3 วิธี คือ เดินเท้าขึ้นบันได Karavolades Stairs588 ขั้น วิธีที่สองคือการนั่งลาขึ้นก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากพอสมควร และวิธีที่สามเป็นการขึ้นโดยรถกระเช้า
นำท่านเดินชมตรอกในเมืองฟิราที่มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย กับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ เรียงรายตามผาสูงวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิรา ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก Greek Evil Eye มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเบา ๆ ในร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย   เดินชมทิวทัศน์ และช้อปปิ้งในเมืองฟิรา ตามอัธยาศัย
เวลาประมาณ 18:00 น. นำท่านกลับสู่ เรือสำราญ Celebrity ASCENT อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (โปรดกลับถึงเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)Celebrity ASCENT จะออกเดินทางเวลา 20:00 น. โดยประมาณ เพื่อออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ประเทศกรีซ…
ค่ำ  วันนี้ชาวเรือ Celebrity ASCENT ไม่มีใครพลาดเที่ยวเกาะ Santorini แน่นอน มื้อค่ำวันนี้ท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ หนึ่งในสี่ห้องอาหารภายในเรือประกอบด้วย Cyprus Restaurant, Tuscan  Restaurant,Normandie Restaurant หรือ Cosmopolitan Restaurant ซึ่งหัวหน้าคณะจะดำเนินการจองและแจ้งให้ทราบขณะอยู่บนเรือ
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ

* ค่ำคืนนี้ ชาวเรือ Celebrity ASCENT จะเตรียมตัวเก็บกระเป๋า ตรวจสอบเคลียค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปขณะอยู่บนเรือ หัวหน้าคณะจะให้คำแนะนำ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 (10)  : เอเธนส์ (กรีซ)

05:00 น. โดยประมาณเรือ Celebrity ASCENT เดินทางถึง ท่าเรือไพรีอัส (Piraeus) กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ประเทศกรีซ
เช้า  วันนี้ห้องอาหารจะเปิดเร็วกว่าปรกติ 05:00 น. โดยประมาณ
เชิญรับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารภายในเรือสำราญที่มีให้เลือกมากมาย สามารถดูรายละเอียดผ่าน เซเลบบริตี้ แอปฯ ในมือถือของท่านหัวหน้าคณะของเราพร้อมให้คำแนะนำและบริการ
เวลาประมาณ 08:00 น. นำท่าน Disembarkation อำลาเรือสำราญ Celebrity ASCENT และลูกเรือที่น่ารัก ที่ให้การบริการที่ประทับใจตลอดการล่องเรือ ออกเดินทางสู่ Athens(กรุงเอเธนส์) จากนั้นนำท่าน ชมกรุงเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิระนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ...ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ผ่านชมประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ ...
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาอโครโปลิส(Acropolis) ที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน เข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี 447 – 432 ก่อนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพี อธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง12 เมตร ทำด้วยงาช้าง และแผ่นทอง ส่องแสงเรืองรอง วิหารแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิ (ยุคทองของกรีซ) ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิส เคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลเลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็ก ๆ ปลูกติดกัน มีระเบียง เหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วน ของประตู และกำแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการชอปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่น ๆ อีกมากมาย...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พัก Athens Panorama Project หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 (11) : เอเธนส์ (กรีซ) - ดูไบ - ประเทศไทย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง DESINGER OUTLET ATHENS ก่อนเดินทางกลับ
14:00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย          
18:05 น.  (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK210/EK384

.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2335-0250 *.*.*.

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 (12)   :ประเทศไทย

12:30 น.      (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-22 กรกฎาคม 2024

234,800.- บาท

182,000.- บาท

Visitors: 133,167