ทัวร์กรุ๊ป 10-21 ต.ค.67 ICON of the Seas ล่องเรือแคริบเบี้ยน บินTK 12วัน8คืน ตุลาคม 2567 : CARIBBEAN ROYAL CARIBBEAN

รหัสสินค้า : CTX-H001-TK12D-ICON OF THE SEAS

ราคา

199,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 199,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : Icon of the Seas 12 วัน Caribbean Cruises

ทริปพิเศษ!!!ล่องเรือแคริบเบี้ยนกับเรือสำราญขนาดใหญ่ลำใหม่

Largest Cruise Ship in the World & Perfect day @Cococay

ราคา : เริ่มต้น 199,000.-บาท

เส้นทาง : ไมอามี่ • โรอาแทน (ฮอนดูรัส) •เปอร์โตคอสตา มายา (เม็กซิโก) •คอซูเมล (เม็กซิโก) •โคโคเบย์ (บาฮามาส) •ไมอามี่

สายการบิน : Turkish Airlines ( TK )

รวม : ที่พัก โรงแรม 1 คืน บนเรือ 7 คืน,ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-ไมอามี่, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ, ภาษีท่าเรือ, ค่าทิปบนเรือ,อาหารบนเรือทุกมื้อ, กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ, **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าอเมริกา

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป, โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ: ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ, กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 10-21 ตุลาคม 2567

10 ตุลาคม 2567: กรุงเทพมหานคร

20.00 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
22.50 น.   ออกเดินทางสู่อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบิน

11 ตุลาคม 2567:  อิสตันบูล – ไมอามี่

05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK77 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์สมีบริการ ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน สำหรับท่านที่รอต่อเครื่องบินนานกว่า 6 ชั่วโมง หรือ จะเลือกช้อปปิ้งสินค้า duty free ภายในสนามบินอิสตันบูลได้
14.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินไมอามี่ (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชั่วโมง)
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำบนเครื่องบิน
19.25.  เดินทางถึงสนามบินไมอามี่  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Raddison Miami Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า

12 ตุลาคม 2567 : ไมอามี่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือแอร์โบ๊ท (Air Boat) ล่องหนองน้ำทางตอนใต้ของไมอามี่ ภายในอุทยานแห่งชาติ Everglade ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้เห็นสัตว์พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนี่ ไม่ว่าจะเป็น อัลลิเกเตอร์ (ลักษณะคล้ายจระเข้), นกนานาชนิด, เต่า และ สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำกลาส (River of Gras)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
14.00 น. นำท่านเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Icon of the Seas เรือใหญ่ที่สุดในโลก
17.00น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเทียบเรือไมอามี่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือโรอาแทน (ฮอนดูรัส)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

13 ตุลาคม 2567 :Cruising

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room    : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities   : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness      : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

14 ตุลาคม 2567 : โรอาแทน, ฮอนดูรัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
นำท่านสัมผัสบรรยากาศใต้ท้องทะเลแคริบเบี้ยน โดยนั่งเรือดำน้ำท้องกระจก เพื่อชมสัตว์โลกใต้ท้องทะเลแคริบเบี้ยน ท่านจะได้ชมปลานานาชนิด และเต่าทะเล ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์อนุบาลสลอท (Sloth) ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีถิ่นที่อยู่ในแถบอเมริกาใต้ สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเชื่องช้าที่สุด รวมถึงนำท่านชมลิงต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ แห่งนี้ ซึ่งมีตั้งแต่ลิงขนาดเล็ก ที่สามารถซุกในกระเป๋าเสื้อได้ จนถึงลิงชนิดแปลกๆ ที่พบเห็นได้เฉพาะในแถบโซนอเมริกาใต้ เท่านั้น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธญาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ
บ่าย  นำท่านเที่ยวชมเมืองโรอาแทน (Roatan) ซึ่งเป็นเมืองในหมู่เกาะแห่งประเทศฮอนดูรัส นำท่านเที่ยวชมศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาะ รวมถึงบริเวณท่าเทียบเรือ ซึ่งจะมีของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
15.30 น.นำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ
17.00 น. เรือสำราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เปอร์โต คอสตา มายา (Puerto Costa Maya) ประเทศเม็กซิโก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

15 ตุลาคม 2567: เปอร์โต คอสตา มายา (เม็กซิโก) - ปิระมิด ชัคชูเบน - ทะเลสาบเจ็ดสี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น.เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ปิระมิดชัคชูเบน (Chacchoben Ruin) เป็นปิระมิดอีกแห่งที่สร้างโดยชาวมายัน 200 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งปิระมิดแห่งนี้ เป็นอีกปิระมิดที่ชาวมายัน สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า โดยกลุ่มชาวมายันที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มทะเลสาบ นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีทะเลสาบ 7 สี (Seven color lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่คู่กับปิระมิดนี้มาอย่างยาวนาน นำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเจ็ดสี และปิระมิดของชนเผ่ามายัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคอสตามายา (Costa Maya) นำท่านเที่ยวชมเมืองริมทะเลอีกแห่งของเม็กซิโก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมวิถีการดำเนินชีวิตของชาวคอสตามายา หรือ จะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
15.30 น.นำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ
17.00 น. เรือสำราญออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ คอร์ซูเมล ประเทศเม็กซิโก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

16 ตุลาคม 2567: โคซูเมล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่เกาะโคซูเมล ประเทศเม็กซิโก
นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) หรือชื่อเดิมรู้จักกันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)”ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายา ช่วงศตวรรษที่ 13 -15 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต แต่ต้องล่มสลายลงภายหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน ระหว่างทางถึงเมืองตูลัม นำท่านสัมผัสกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติกับหลุมน้ำ ซิโนเต้ (Cenote) หลุมน้ำที่สวยงามและสามารถลงเล่นน้ำได้ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยหากท่านต้องการเล่นน้ำ)
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเข้าชมเมืองโบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้ผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน นับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณแห่งสุดท้ายก่อนที่อารายธรรมมายาจะสูญสิ้นลงในช่วง  ศตวรรษที่ 15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปัจจุบันคือ เปรู ชาวมายาใช้    อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และเครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง นำท่านชม Temple of        Frescoหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระ  อาทิตย์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้   ต่อสู้กับผู้รุกราน มีความสูงทั้งสิ้น 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างอีกแห่งของชาวมายาโบราณ
16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกาะโคซูเมล
18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเกาะโคซูเมลเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือโคโคเบย์ บาฮามาส
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

17 ตุลาคม 2567 : Cruising

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room    : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities   : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness  : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

18 ตุลาคม 2567: โคโคเบย์ บาฮามาส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ โคโคเบย์ บาฮามาส
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมใน Water Park บนเกาะ โคโคเบย์ ซึ่งถูกเนรมิตรขึ้นมาโดยบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่อย่าง Royal Caribbean International ที่สร้างเกาะร้างให้เป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริง ด้วยเครื่องเล่น สวนน้ำมากมาย เกาะนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของเรือ Royal Caribbean International เรือเกือบทุกลำของบริษัทนี้ จะต้องพานักท่องเที่ยวมาเทียบท่าลงสัมผัสกับบรรยากาศสุดฟินแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากไหนไม่ได้อย่างแน่นอน อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดบนเกาะโคโคเบย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเต็มอิ่มกับกิจกรรมบนเกาะโคโคเบย์ หรือ จะเลือกดำน้ำ พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
16.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือโคโคเบย์
17.00 น. เรือเดินทางออกจากมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือไมอามี่
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

19 ตุลาคม 2567 :ไมอามี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.   เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญโรยัล แคริบเบี้ยน
10.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ซอว์กลาสมิลเอ้าท์เลตเซ็นเตอร์ (Sawgrass Mill Outlet Center Miami) เอาท์เลตที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุด และ มีสินค้าถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย  อาทิ เช่น COACH, GUESS, GAP, NINE WEST, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย จัดเต็มกับการช้อปปิ้ง
***เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม.....อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารตามอัธยาศัย***
17.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินไมอามี่ เพื่อเช็คอิน
21.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

20 ตุลาคม 2567 :อิสตันบูล

16.25 น.    เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง
20.30 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK64 (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

21 ตุลาคม 2567 :  กรุงเทพมหานคร

10.20 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการ

10-21 ตุลาคม 2567

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ Inside) ท่านละ

199,900

อัพเกรด พักห้องระเบียง (พักคู่ 2 ท่าน) เพิ่มท่านละ

15,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

85,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

140,000 – 190,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่)  
(ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-MXP-IST-BKK)

45,000

Visitors: 128,686