ทัวร์กรุ๊ป พ.ค.,มิ.ย.,ก.ย.67 เที่ยวอลาสก้า ล่องเรือสำราญ Brillance of the Seas บิน BR พฤษภาคม มิถุนายน กันยายน 2567 : ALASKA ROYAL CARIBBEAN

รหัสสินค้า : CTX-H001-BR-11D-ALASKA-B-BRILLIANCE

ราคา

145,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 145,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์กรุ๊ป : Brillance of the Seas 11วัน 8คืน

สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือล่องเรือสำราญอลาสก้า

ราคา : เริ่มต้น 145,000.-บาท

**พิเศษ!!ล่องเรือชมปลาวาฬ และ ตามรอยหมีสีน้ำตาล ,รวมทัวร์พาเที่ยวแล้ว

เส้นทาง : แวนคูเวอร์(แคนาดา) •ซิตกา • จูโน่•ไฮน์ส•เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด•แวนคูเวอร์ (แคนาดา)

สายการบิน : Eva Air ( BR )

รวม : ที่พัก โรงแรม 1 คืน บนเรือ 7 คืน,ตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพ-แวนคูเวอร์, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ, ภาษีท่าเรือ, อาหารบนเรือทุกมื้อ, กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ, **มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง

ไม่รวม : ค่าวีซ่าอเมริกา,วีซ่าแคนาดา

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป, โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ: ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ, กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 11-21 พฤษภาคม 67, 15-25 มิถุนายน 67 , 7-17 กันยายน 67

วันแรก :กรุงเทพ – แวนคูเวอร์

13.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน EVA Air
16.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบินEVA Airwaysเที่ยวบินที่ BR068 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
23.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์
โดยเที่ยวบิน BR010(ใช้เวลาบิน 10.55 ชั่วโมง)
*** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ***
สายการบินมีบริการอาหารบนเครื่องบิน
19.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Empire Landmark Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่สอง :แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – เชคอินลงเรือสำรา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมสวน สแตนลีย์ ปาร์ก (Stanley Park)ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี  ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนนักท่องเที่ยวมาชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียน มาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองทำขึ้น
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรือข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
17.00 น.  เรือสำราญออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่ เมืองซิตกา
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่สาม : Inside Passage (Cruising)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room  : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities  : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness  : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
(ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรือสำราญแห่งนี้)
ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรือสำราญตามอัธยาศัย
แนะนำ.....ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกำลังกายในห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกเรือผ่านกระจกใส
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่สี่ : ซิตกา

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนภายในเรือสำราญตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ
11.59 น   เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองซิตกา
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติซิตกา ในฐานะอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดของ Alaska เต็มไปด้วยวัฒนธรรมพื้นเมืองของ Alaska และความงามของธรรมชาติป่าฝนที่โดดเด่นด้วยต้น Sitka Spruce สูงตระหง่าน อีกทั้งสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดการสู้รบในปี ค.ศ. 1804 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทะกันระหว่าง  ชาวรัสเซียและชนเผ่าพื้นเมือง Tlingit ชมพวกเขาสร้างงานแกะสลักไม้ประดับด้วยลูกปัดสิ่งทอและโลหะแกะสลัก โดยเสาโทเท็มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักรบที่เป็นผู้นำกองกำลัง  ในการสู้รบ เดินเล่นไปตามบริเวณเพื่อดูเสาโทเทมที่ได้รับการบูรณะประมาณ 20 เสาบนเกาะ และเรียนรู้ความสำคัญของนกอินทรีกาและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่แกะสลักด้วย
ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองซิตกา เมืองเล็กๆน่ารักบนเส้นทางการล่องเรืออล้าสก้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและน่ารักของตัวเมืองซิตกา
17.00 น.  เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเรือซิตกา มุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่ห้า :จูโน่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์ เมาท์โรเบิร์ต

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
09.00 น.   เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬโดยชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้ำ ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ โดยล่องเรือผ่านน่านน้ำซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้านที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งนี้พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในเรือ
ท่านต้องขึ้นเรือก่อนเวลา 20.30 น. เนื่องจากท่าเทียบเรืออยู่ใกล้บริเวณเมือง ท่านสามารถเดิน เล่นได้ตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกพักผ่อนบนเรือก็ได้
21.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเคทชิแกน

วันที่หก : ไฮน์ส - ตามรอยหมีสีน้ำตาล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองไฮน์ส
นำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบชิลคูท (Chilkoot Lake State Park) นำท่านสัมผัสประสบการณ์การชมหมีสีน้ำตาลในธรรมชาติ หากโชคดีท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นหมีสีน้ำตาล (Brown Bear) ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่อาศัยในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ โดยหมีสีน้ำตาลจะออกหาอาหารหลังจากการจำศีลในช่วงฤดูหนาว และบางครั้งจะพบเจอแม่หมีสอนให้ลูกหมี จับปลาแซลมอน เพื่อใช้เป็นอาหาร ดังนั้นช่วงฤดูร้อนของอล้าสก้าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ท่านจะได้มีโอกาสเห็นหมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้บริเวณนี้ ยังสามารถเห็นสัตว์ป่าได้อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น มิงค์, กวาง, บีเวอร์, นกนานาชนิด และ เหยี่ยว อีกด้วย   สมควรเวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ
บ่าย   นำท่านเที่ยวชมเมืองไฮน์ส (Haines) เมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติพิสุทธิ์ และ ยังเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ทำให้สามารถพบเห็นสัตว์นานาชนิดบริเวณใกล้เมืองอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และซื้อของฝากหรือ จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในเรือ
19.00 น.เรือมุ่งหน้าสู่เทรซี่อาร์มฟยอร์ด 

วันที่เจ็ด : เทรซี่อาร์มฟยอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
06.00 น.   เรือสำราญล่องเข้าสู่ เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ซึ่งเป็นบริเวณฟยอร์ดที่สวยงามและขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอลาสก้า เรือจะค่อยๆล่องผ่านบริเวณนี้ ท่านสามารถเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หรือหากโชคดี อาจสามารถพบเห็นปลาวาฬ, โลมา หรือ แมวน้ำ ออกมาแหวกว่ายให้ได้ยลโฉมกัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities   : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่แปด : Inside Passage (Cruising)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
-Public Room   : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
-Entertainment: ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นใน คลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
-Sport and Activities  : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
-Spa and Wellness     : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรือสำราญแห่งนี้)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหาร  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่เก้า : แวนคูเวอร์ – แกสทาวน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแวนคูเวอร์
**นำท่านขึ้นจากเรือสำราญและนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งท่านต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ
นำท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town)เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำ  จะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย นำท่านสู่ แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น
21.00 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน

วันที่สิบ: แวนคูเวอร์

02.00 น.ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR009 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง)
*** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ***
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

วันที่สิบเอ็ด : กรุงเทพมหานคร

05.20 น.  เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
08.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)
11.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

…Cruise Vacations Start Here…Cruise Tour eXperts by Chic Journey

หมายเหตุ : ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆแทนได้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

11 พ.ค. / 7 ก.ย.

15 มิ.ย.

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ อัตราห้องพักแบบภายในเรือ
(Inside Cabin) ท่านละ

145,000

145,000

พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์ (ห้อง Inside) ท่านละ    

38,000

38,000

เด็กอายุ 2-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     

140,000

140,000

พัก ห้องมีระเบียง Balcony เพิ่มท่านละ

20,000

36,000

พักห้องหน้าต่าง Ocean View เพิ่มท่านละ

8,000

8,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) หักค่าตั๋วเครื่องบิน
(BKK- YVR -BKK)

35,000

35,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

120,000 – 170,000

ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการวีซ่าแคนาดา
(ไม่รวมในรายการ)

6,000

ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการวีซ่าอเมริกา
(ไม่รวมในรายการ)

9,000

Visitors: 133,170