ทัวร์กรุ๊ป 16ม.ค.-7 ก.พ.68 ล่องเรือSwan Hellenic – SH Diana Cruise เที่ยวขั้วโลกใต้ บิน TK 23วัน17คืน มกราคม2568 : ทัวร์เรือสำราญ ANTARCTICA

รหัสสินค้า : CTX-H001-TK-23D-ANTARCTICA

ราคา

850,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 850,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Luxury Expedition Cruise

ทัวร์กรุ๊ป : มหัศจรรย์ครั้งหนึ่ง ณ ขั้วโลกใต้ 23 วัน

กับเรือ Swan Hellenic – SH Diana (เรือใหม่ ปี 2023)

ราคา : เริ่มต้น 650,000.-บาท

เส้นทาง : อูซัวยา (อาร์เจนตินา) • หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ •หมู่เกาะเซาท์ จอร์เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว) •เกาะเชลท์แลนด์ • เกาะพอลเลท • อ่าวโฮปเบย์ • แอนตาร์กติกา •อ่าวปลาวาฬ

**พิเศษ... ฟรี อินเตอร์เนต (Wifi) และ เครื่องดื่ม Soft drink & Alcohol ตลอดทริป

**สัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้ำแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac) 

สายการบิน : Turkish Airlines (TK) 

รวม : ที่พักบนเรือ-โรงแรม ตลอดการเดินทาง ,ตั๋วเครื่องบินตามเส้นทาง,รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ พร้อมทัวร์บนฝั่งตามที่ระบุ ,ภาษีท่าเรือ , อาหารบนเรือทุกมื้อ , กิจกรรมตามที่ระบุในตั๋วเรือ , ค่าทิปต่างๆ,**เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย)ดูแล

ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุ

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยวของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

เดินทาง : 16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2568 ( กรุ๊ปเดียวเท่านั้น)

ประสบการณ์ร่วมเดินทางครั้งหนึ่งสู่ขั้วโลกใต้กับเรือหรู SH Diana ปี 2023  
ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้ำแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)

16 มกราคม 2568 :กรุงเทพ – อิสตันบูล

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.15 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.55 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
*** หมายเหตุ ท่านที่เดินทางในชั้นธุรกิจ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส มีบริการ wifi on board ฟรี ตลอดการเดินทาง, สำหรับชั้นนักท่องเที่ยว มีบริการไวไฟ ฟรี 30 นาที ***

17 มกราคม 2568 :อิสตันบูล – บัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา)

06.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย
10.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนติน่าโดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารบนเครื่อง
(ใช้เวลาบินประมาณ 18.10 ชั่วโมง)
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
22.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีปสู่ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต้
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Sofitel Buenos Aires Recoleta Hotel ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

18 มกราคม 2568 :บัวโนสไอเรส

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอเมริกาใต้ รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางใต้ของแม่น้ำริโอเดอลาพลาตา (Rio de la Plata) บัวโนสไอเรส ถือว่าเป็นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปเอาไว้เป็นจำนวน นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เคยมาเที่ยวเมืองนี้ ต่างก็ขนานนามให้ บัวโนสไอเรส เป็น "ปารีสแห่งอเมริกาใต้" เมืองนี้มีความเจริญเติบโตและมีความสมัยใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบประเทศลาตินอเมริกา นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบประธานาธิบดี หรือที่มีชื่อเรียกว่า “คาซา โรซาดา”(Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้า จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตกรรม อาคารสำนักงานต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป นำท่านเข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า (The Metropolitan Cathedral)สร้างขึ้นในปี 1677 และได้พังทลายลงในปี 1753 ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นักปฎิวัติผู้ยิ่งใหญ่และผู้นำอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) นำท่าน ผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม(Avenida 9 de Julio)ซึ่งชาวอาร์เจนตินาอ้างว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลกผ่านชมที่ตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่นกลางของถนนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรก เป็นที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านสู่ย่านลาโบกา (La Boca)เมืองที่เต็มไปด้วยแทงโก้และความโรแมนติก เสน่ห์ของ ลา โบกาคือบ้านเรือนที่มีสีสันสวยงามสดใสที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ท่าเรือ ด้วยการนำเหล็กที่เหลือจากการต่อเรือมาสร้างบ้านและนำสีที่เหลือใช้มาทากำแพงและหลังคา อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ ลา โบคา ก็คือการเต้นแทงโก้ ซึ่งแทงโก้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากที่นี่ ผู้อพยพจากยุโรป เต้นกันเพื่อให้ลืมความคิดถึงบ้านและลืมความยากลำบากในชีวิต จนกลายเป็นวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของที่นี่ไปแล้ว ทุกวันนี้สามารถพบเห็นคนเต้นแทงโก้ได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ของ ลา โบกา สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้คนที่นี่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นำท่านชมที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง(Tomb of  Evita Peron)หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศอาร์เจนตินา ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง  ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินา ด้วยคำแนะนำต่างๆของเธอ เอวิต้า เปรอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ด้วยโรคมะเร็งมดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปีเท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจกับประชาชนขาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก ประวัติชีวิตของเอวามีคนนำไปทำหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่อง เรื่องหนึ่งที่ฮอลิวู้ดได้เคยนำมาทำเป็นภาพยนตร์นำแสดงโดยมาร์ดอนน่าและเพลงที่รู้จักกันทั่วโลก อย่าง Don’t Cry for me Argentina
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Sofitel Buenos Aires Recoleta Hotel ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

19 มกราคม 2568 :บัวโนสไอเรส - อูซัวยา – เชคอินขึ้นเรือ SH Diana (Luxury Expedition Cruise)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินบัวโนสไอเรส
09.45 น.ออกเดินทางสู่เมืองอูซัวยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน...... (ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.)
13.25 น.  เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต้”
นำท่านเช็คอิน เพื่อขึ้นเรือ SH Diana เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ต้องใช้เวลาในการเช็คอิน และขนกระเป๋าเดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ทำการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่าย  ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ้อมการเตรียมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรือแบบเอ็กซ์เพดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนำท่านขึ้นเหยียบแผ่นน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้  นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ภายในห้องอาหารของเรือ
เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้

20 มกราคม 2568 :เรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์

เช้า   รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรื
เรือล่องสู่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) โดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (South Atlantic Ocean) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้พักผ่อนและปรับตัวกับอุณหภูมิก่อนเข้าผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ทั้งนี้ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่เกาะฟอล์คแลนด์ ท่านจะได้มีโอกาสเห็นฝูงปลาวาฬและปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทางสู่หมู่เกาะฟอร์คแลนด์)
แผนการเดินทางของเรือ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับการตัดสินใจของกัปตันและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

21-22 มกราคม 2568 :พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island)

West Point Island / Sauders Island / Port Stanley
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือ
นำท่านท่องเที่ยวในหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หรือ หมู่เกาะมัลบีนัส เป็นกลุ่มเกาะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแอตแลนติกใต้บนไหล่ทวีปปาตาโกเนีย หมู่เกาะหลักอยู่ห่างจากชายฝั่งปาตาโกเนีย ไปทางตะวันออกราว 500 กิโลเมตร กลุ่มเกาะมีพื้นที่ 12,173 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก ฟอล์คแลนด์ตะวันตกและเกาะอื่นๆที่เล็กกว่าอีก 776 เกาะ หมู่เกาะดังกล่าวเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มีระดับการปกครองตนเองภายในสูง เมืองหลวง คือ สแตนลีย์บนเกาะฟอล์คแลนด์ตะวันออก นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตและประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์
นำท่านสัมผัส นกเพนกวินพันธุ์เกนตู (Gentoo Penguins) และ นกเพนกวินจักรพรรดิ (King Penguins) ซึ่งมีกว่าพันตัวในบริเวณนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปกับฝูงนกเพนกวินนานาพันธุ์แบบใกล้ชิด
นำท่านสัมผัส วิถีการดำรงชีวิตของนกอัลบาทรอส (Albatross)ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติของนกอัลบาทรอสพร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
(อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม Soft Drink/ Alcohol มีบริการบนเรือ ระหว่างการเดินทาง)

23-24 มกราคม 2568 :At Sea – หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ
เรือ SH Diana นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะ เซาท์จอร์เจีย หมู่เกาะแห่งสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิด และเป็นแหล่งของแมวน้ำ, เพนกวิน, สิงโตทะเล, นกนานาชนิด โดยระหว่างทางเรือจะล่องผ่านมหาสมุทรใต้ (Southern Ocean) และผ่านหน้าผารังนก หรือที่รู้จักในนาม หินชัค (Shag Rocks) ระหว่างการเดินทางผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆจะให้ความรู้ความเข้าใจท่านในเรื่องธรรมชาติและการดำรงชีวิตของสัตว์ขั้วโลกใต้
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

25-27 มกราคม 2568 :หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) กับ เพนกวินนับล้านตัว!!!

#หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (South Georgia) เป็นหมู่เกาะที่อุดมไปด้วยสัตว์ขั้วโลกใต้นานาชนิดซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นอาณาจักรใหญ่และกินพื้นที่หลายเกาะ ดังนั้นการเดินทางเพื่อให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่นี่หลายวัน โดย Expedition team จะนำท่านขึ้นสัมผัสธรรมชาติของแต่ละเกาะ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาศัยกันเป็นอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น นกอัลบาทรอส, เพนกวิน, แมวน้ำงวงช้าง, ซึ่งอาศัยอยู่ในเกาะนี้กว่าแสนตัว  นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ บริเวณโดยรอบยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาวาฬอีกด้วย

28-29  มกราคม 2568 :At Sea

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือ
เรือ SH Diana นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้  ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวสำหรับการลงเรือ Zodiac เพื่อขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต้  ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้  ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกใต้ (Antarctica Zone)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 :ขั้วโลกใต้ (South Shetland Island)

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

-Half-Moon Island   นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกับเพนกวินรูคคารี่  (Rookery penguin) แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island)ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีลำตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดำ และนกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเรือ
-Whales Bay นำท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay)ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น  เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทำให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะนำวาฬที่ล่าได้ ไปชำแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด
-Elephant Island เรือนำท่านมาถึงเกาะช้าง (Elephant Island, Antarctica) ลักษณะเกาะคล้ายภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งของผืนแผ่นดินแอนตาร์กติกา ทางตอนใต้ของหมู่เกาะเซาท์เชวท์แลนด์ (Shetland Island) หมู่เกาะแห่งนี้ได้รับการขนานนามจากผู้คนพบยุคแรก เนื่องจากเกาะในพื้นที่แอนตาร์กติกาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของแมวน้ำช้าง หรือ Elephant sealsเกาะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งขั้วโลกใต้อีกแห่ง “Elephant Glacier” ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและธารน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ หากโชคดีอาจสามารถพบเห็น แมวน้ำช้าง หรือ Elephant seals ที่อาจขึ้นมานอนอาบแดดบนเกาะแห่งนี้
-Brown Bluff, Hope Bayเส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรสร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของ ทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี
-Danger Island, Paulet island ผืนแผ่นดินขั้วโลกใต้ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลนับล้านปี ที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเพนกวิน อะเดลิ  (Adelie Penguins) ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะนี้กว่า 300,000 คู่เลยทีเดียว ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศกับฝูงนกเพนกวิน อะเดลิ  

**ข้อดีของการล่องเรือ ExpeditionCruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้ำแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้ ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด

3-5 กุมภาพันธ์ 2568 :อูซัวยา

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือ
เรือล่องเข้าสู่น่านน้ำแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอิ่มกับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) แนะนำให้ท่านเตรียมกล้องให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน้ำมากมาย และนกประจำถิ่นจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบท่านำท่านเช็คเอาท์ รับสัมภาระ
10.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินอูซัวยา……
13.15 น.   ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินบัวโนสไอเรส
16.40 น.   เดินทางถึงสนามบินบัวโนสไอเรส
18.00 น.   นำท่านเชคอิน สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส
***อิสระอาหารค่ำในสนามบินบัวโนสไอเรส ตามอัธยาศัย**

6 กุมภาพันธ์ 2567 :บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล

00.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST)โดยเที่ยวบิน TK16
(ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารระหว่างเที่ยวบิน
22.45 น.    เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

7 กุมภาพันธ์ 2567 : อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

01.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง)
15.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

อัตราค่าบริการ

16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2568

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

ห้องพักคู่หน้าต่าง ห้อง OD4 cabin ท่านละ

850,000

พักเดี่ยว ห้อง OD4 ห้องหน้าต่าง ชั้น 4 เพิ่มราคาท่านละ (ต้องเชคห้องว่าง)

280,000

กรณีพัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน ห้องแบบ OD 4 ราคาทัวร์ ท่านละ

800,000

อัพเกรดเป็นห้องพัก ระเบียงชั้น 5 แบบ BD 5 ห้องพักคู่  เพิ่มเงินท่านละ

200,000

อัพเกรดเป็นห้องพัก ระเบียงชั้น 6 แบบ BD 6 ห้องพักคู่  เพิ่มเงินท่านละ

350,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST- EZE-IST-BKK หักคืน

50,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

190,000

Visitors: 118,491