Fly+Cruise Costa neoRomantica 21-25 เม.ย.63 บินBR 5วัน3คืน ล่องเรือสำราญ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น เที่ยว คีลุง(ไทเป) ฮัวเหลียน มิยาโกจิมา โอกินาว่า เที่ยวเรือ เอเชีย Japan Taiwan เมษายน2563

รหัสสินค้า : CHIC-ZZTP-FC-COSTA NeoRomantica3N-BR

ราคา

37,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 37,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แพคเกจเดินทางเอง : ล่องเรือสำราญ เที่ยว 2 ประเทศ ไต้หวัน ญี่ปุ่น Costa neoRomantica - ห้องพักบนเรือ + ตั๋วเครื่องบิน

เส้นทาง : คีลุง (ไทเป) - ฮัวเหลียน - มิยาโกจิมา - โอกินาว่า 5วัน 3คืน

ราคา : เริ่มต้น 37,900.-บาท

โดยสายการบิน : Eva Air ( BR )

รวม : ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ– ไทเป / โอกินาว่า – กรุงเทพ / ห้องพักบนเรือ 3 คืน / ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ /อาหารทุกมื้อบนเรือ / ประกันภัยการเดินทาง

ไม่รวม : รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ท่าเรือ /ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 ,เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 23.25/ Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure /ต่อท่าน]

>>โปรโมชั่นพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัด!!!

>>ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป ,โปรแกรมการท่องเที่ยว Shore Excursion ของเรือ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเข้าออกของตารางเดินทางเรือ

**หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือและสายการบินที่ยังว่างอยู่ ,กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

วันเดินทาง : 21 - 25 เมษายน 2563

 
                             

#Costa neoRomantica ระวางขับน้ำ 57,100 ตัน / ความยาวของเรือ 725 ฟุต / ความกว้างของเรือ 101 ฟุต / จำนวนผู้โดยสารสูงสุด1,800 ท่าน /จำนวนห้องพัก 789 ห้อง / จำนวนลูกเรือ  622 คน / จำนวนชั้นให้บริการ (Deck)12 (10 ชั้นสำหรับผู้โดยสาร) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 1993  (restyling 2012)
แพคเกจล่องเรือสุดหรู เส้นทาง 2ประเทศ ไต้หวัน ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
โดยสายการบิน Eva Air ( BR )
**เส้นทาง : คีลุง ( ไทเป ) - ฮัวเหลียน - มิยาโกจิมา - โอกินาว่า
**เดินทาง 21 - 25 เมษายน 2563 : ราคาเริ่มต้น 37,900.-บาท
 
วันแรก : 21 เมษายน 2563  กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22:00  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 8 แถว Qเคาน์เตอร์สายการบิน Eva Air
**กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์ และ โหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง
วันที่สอง : 22 เมษายน 2563 กรุงเทพ – ไทเปประเทศไต้หวัน
01:45  ออกเดินทางโดยสายการบินEva air เหินฟ้าสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบิน BR206(บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
06:35  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน, ประเทศไต้หวัน
หลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมือง และ พิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วเดินทางสู่ท่าเรือ คีลุง เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ
>>Welcome to Keelung Port<<
** ทางเรือจะเปิดให้ทำการเช็คอินขึ้นเรือได้ประมาณ 5 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า **
*** เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน***
 1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน
 2. ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa

>>Welcome on board Costa neoRomantica!<<
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญสุดหรู คอสต้า นีโอโรมานติก้า
หลังเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ที่ห้องบุฟเฟ่ต์ได้ตามอัธยาศัย
**เวลาอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลักในเส้นทางนี้แบ่งเป็น 2 รอบ **
รอบแรก เริ่มเวลา 17:30 // รอบสอง เริ่มเวลา 20:00
ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรอบเวลาอาหารที่แน่นอนจากเอกสารยืนยันที่แจกอยู่ภายในห้อง  
17:00  ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพไปร่วมฟังการสาธิตระบบเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง กับเรือสำราญ (Emergency Drill) โดยกรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจาก “Today”อีกครั้ง
18:00  เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เมืองฮัวเหลียน”, ประเทศไต้หวัน
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่สาม : 23 เมษายน 2563  ฮัวเหลียนประเทศไต้หวัน

เรือจอดเทียบท่าเวลา 08:00 น. – 17:00 น.
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
08:00  เรือเทียบท่าเมือง“ฮัวเหลียน,”ประเทศไต้หวัน หรือ “ฮวาเหลียน” ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันติดมหาสมุทรแปซิฟิค ฮัวเหลียนเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์   จึงทำให้ความเจริญทางวัตถุเดินทางเข้าสู่ที่นี่ช้ากว่าเมืองอื่นๆ  และด้วยทัศนียภาพสวยงามของแนวชายฝั่งผนวกกับวิถีชนบทที่ผู้คนเปี่ยมน้ำมิตรไมตรี  จึงกลายเป็นเสน่ห์ของฮัวเหลียน  จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สวยที่สุดในไต้หวัน และได้รับการตั้งฉายาให้เป็น“สวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน”
เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
**สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง
**อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
(หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ : (Taroko National Park)
 • ทะเลสาบเจ็ดดาว – หาดซีซิงถัน : (Qixingtan)
 • ทะเลสาบหลีหยู่ หรือ ทะเลสาบปลาคาร์ฟ : (Liyu (Carp) Lake)
 • วัดชิงซิ่วเยี่ยน  : (Qing-Xiu Temple)
 • สวนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมฮัวเหลียน(Hualien Cultural Creative Industries Park)

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
17:00  เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เกาะมิยาโกะจิมะ” ประเทศญี่ปุ่น
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่สี่ : 24 เมษายน 2563  เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าเวลา 09:00 น. – 17:30 น.
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
09:00  เรือจอดบริเวณด้านนอกของ “เกาะมิยาโกะจิมะ” (Miyakojima) เกาะใหญ่อันดับที่สี่ของโอกินาว่า   มีชายหาดที่งดงาม และ เป็นจุดดำน้ำเพื่อชมแนวปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  โดยมีเมือง “ฮิราร่า” (Hirara) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะนี้  มีร้านอาหารและบาร์เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยว  (หมายเหตุ  เนื่องจากเรือจอดลอยลำ ต้องนั่งเรือTender หรือเรือเล็กเข้าสู่ฝั่ง กรุณาเผือเวลาในการเดินทางด้วย)
เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
**สำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง
**อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง
(หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

 • Maehama Beach, Sunayama Beach :หาดมาเอฮามะ, หาดซุนะยามะ
 • Tuyumya Grave: สุสานทูยูมิยะ
 • Higashi Hennazaki  : แหลมฮิกาชิเฮ็นนะซากิ
 • Irabu Ohashi Bridge : สะพานอิราบุโอฮาชิ
 • Miyakojima Botanical Garden : สวนพฤกษศาสตร์มิยาโกะจิมะ

** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **
เย็น  รับประทานอาหารกลางวัน และ ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือ หรือ อิสระตามอัธยาศัย
17:30   เรือล่องออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เมืองโอกินาว่า”, ประเทศญี่ปุ่น
คืนนี้ ขอให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่ ที่ผูกป้ายติดกระเป๋าใหม่ เรียบร้อยแล้ว วางไว้หน้าห้อง ภายในเวลาที่เรือกำหนด(ตรวจสอบเวลาจาก “Today”) ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำไปเก็บ และ นำลงจากเรือให้ท่านเพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง
**เรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa neoRomantica

วันที่ห้า 25 เมษายน 2563   โอกินาว่าประเทศญี่ปุ่น

เรือจอดเทียบท่าเวลา 07:00 น.

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร Botticelli  หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
07:00  เรือเทียบท่าเมือง “โอกินาว่า” ประเทศญี่ปุ่น
โอกินาว่า  เป็นจังหวัดทางใต้สุดของประเทศ  ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่พักตากอากาศเขตร้อนหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น
หลังจากทุกท่านลง จากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**
19:55  ออกเดินทางโดยสายการบิน Eva air เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR185 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
20:30  ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
22:30  เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva air เที่ยวบิน BR061 

26 เมษายน 2563   สุวรรณภูมิ,กรุงเทพ

01:10  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

….Cruise Vacations Start Here….Cruise Tour eXperts by Chic Journey
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสายการเดินเรือ และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

หมายเหตุ ***กระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่าง ผู้เดินทางต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากเกิดการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนได้**

อัตราค่าบริการ : เดินทาง 21 - 25 เมษายน 2563

ประเภทห้องพักบนเรือ Classic

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี ***
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

Inside
ห้องด้านใน

Outside
ห้องมีหน้าต่าง

Balcony
ห้องมีระเบียง

37,900

39,900

42,900

32,900

23,900

ห้องพัก Premium Class ~ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

** ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50  / เด็กอายุ 12 – 04 ปี USD 23.25 
*** ราคาโปรโมชั่นที่นั่งจำนวนจำกัด 

Visitors: 65,021