ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน แทกู 5วัน 3คืน บิน BX เดินทาง ม.ค.-มี.ค.2566 นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์ : BUSAN

รหัสสินค้า : CJN-I001 BUSAN-DAEGU5D-KBX14

ราคา

19,888.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 19,888.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : ปูซาน แทกู 5วัน 3คืน

นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์ ริมทะเลปูซาน

ราคา : เริ่มต้น 19,888.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : Air Busan ( BX )

•ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ•เมืองแทกู•หมู่บ้านอซกล • 83 TOWER •วัดดงฮวาซา•ถนนดงซองโน•เมืองแทกู•เมืองปูซาน•ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง •OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable car •หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน•ปูซานทาวเวอร์ •นั่งรถไฟจิ๋วสกายแคปซูล•ตลาดแฮอึนแด•ศูนย์โสมรัฐบาล •ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu •หมู่บ้านฮวิลยออุน •Shinsegae Duty Free •ตลาดปลาจากัลซี•ถนนนัมโพดง•ร้านสมุนไพร Red Pine•วัดแฮดงยงกุงซา•Local Super Market

**พัก ปูซาน 2 คืน , แทกู 1 คืน

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2566

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

( อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม )

วันแรก  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

19.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์สายการบิน AIR BUSAN (BX)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า
22.30 น.  นำท่านเดินทางออกสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX726

วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองแทกู- หมู่บ้านอซกล 83 TOWER –วัดดงฮวาซา ถนนดงซองโน (อาหาร :เที่ยง,เย็น )

06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู (Daegu) เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ล้อมรอบด้วยขุนเขาและธรรมชาติอันสวยงาม เป็นมหานครใหญ่อันดับ 3 ของเกาหลีใต้ เดินชม หมู่บ้านอซกล (Otgol hanok village) หมู่บ้านโบราณที่มีอายุกว่า 400 ปีของตระกูลอายุเก่าแก่ที่ชื่อตระกูลชอยหรือชเว (Choi) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มการปกครองกวังจองพ่าท ที่ย้ายมาอาศัยอยู่รวมกันในหมู่บ้านแห่งนี้ หมู่บ้านนี้ต่างจากหมู่บ้านโบราณอื่นๆ คือ ที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริง ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี้ ทางเดินบางจุดมีระยะทางกว่า 2-3 กิโลเมตรด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของเหล่าขุนนาง ดูมีเอกลักษณ์มากเลยทีเดียว จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้า 83 TOWER หรือ หอคอยแทกู เดิมใช้ชื่อว่า Woobang Tower ตั้งอยู่ใน สวนสนุก E-World หอคอยแดกูมีความสูง 202 เมตร มีรูปทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟต์ขึ้นหอคอยแทกู)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมักด้วยสาลี่และน้ำมันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน้ำจิ้ม
พาทุกท่าน เยี่ยมชม วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) วัดเก่าแก่อายุกว่า 900 ปี โดยมีไฮไลท์เป็น พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่, Seolbeopjeon Hall, Daeungjeon Hall และ Bongseoru Pavilion นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าบันไดยังมีไข่ 3 ใบ ที่เชื่อกันว่าเป็น ไข่นกฟีนิกซ์ หากได้แตะไข่ครบทั้ง 3 ใบและขอพรจะทำให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นจริงจากนั้นพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนนดงซองโน (Donsongno Street) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในแทกู แถมยังใหญ่กว่าย่านเมียงดง (Myeongdong) ที่กรุงโซลกว่า 5 เท่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เมืองแดกู ไม่ใช่เมืองหลวง ดังนั้นคนที่มาเดินช้อปปิ้ง ส่วนมากจะเป็นคนท้องถิ่น เวลาเดินช้อปปิ้ง ก็จะไม่พลุกพลานเหมือนในกรุงโซล เดินเลือกซื้อสินค้ากันได้แบบสบายๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
ที่พัก :Encore Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม  เมืองแทกู - เมืองปูซาน ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable car –  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - นั่งรถไฟจิ๋วสกายแคปซูลตลาดแฮอึนแด (อาหาร: เช้า , เที่ยง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองปูซาน (Busan)หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพที่มีเทือกเขาสูง และแม่น้ำต่าง ๆ ที่สวยงาม อากาศที่นี่ดีมากทำให้เหมาะกับการมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษพาทุกท่านไปที่ ซงโด สกายวอล์ค (Songdo Skywalk) เช่นกัน ถือเป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปูซาน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าชมวิวเมืองและทะเลได้จากมุมที่ไม่เคยมีมาก่อนในปูซาน แถมที่นี่ยังมีกระเช้าที่เป็นพื้นกระจกใส สามารถมองทะลุได้รอบทุกทิศทาง ทำให้มองเห็นวิวได้ 360 องศา กระเช้า Busan Air Cruise มีให้เลือกนั่ง 2 แบบ แบบธรรมดาพื้นทึบ และ แบบ Crystal Cruise พื้นใส สถานีปลายทางด้านบนเป็นจุดชมวิว รอบๆดาดฟ้าแห่งนี้ก็มีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปได้หลายจุด (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า cable car โดยราคา Crystal cruise ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เที่ยวทั้ง ไป-กลับ สามารถแจ้งกับไกด์ได้ ณ วันเดินทาง)
จากนั้นพาทุกท่าน เดินชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  Gamcheon Culture Village หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดเด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นที่สวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ที่พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ทำให้มีความสวยงามแปลกตา ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีอีกด้วยอิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4) บูเดชิเก Budae Jjigae หม้อไฟเกาหลี ประกอบด้วยเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลี เนื้อสัตว์ และผักมากมาย รสชาติจัดจ้านแบบเกาหลีแท้ๆ ผสมผสานกับวัตถุดิบสมัยใหม่ เมนูนี้ก็เลยยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง
พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งเมืองปูซาน เป็นจุดชมวิวที่สูง 120 เมตร ของเมืองปูซาน (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นปูซานทาวเวอร์) SKYCAPSULE.....พาท่านไปตื่นตาตื่นใจกับ รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล อันโด่งดัง Sky capsuleHaeundae Blue Line Park อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว ชายหาดแฮอึนแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี เป็นภาพของบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาปูซานและไม่ได้มาที่นี่ ก็เหมือนมาไม่ถึงนั่นเอง
**ราคาค่าทัวร์รวม สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line Park 1 เที่ยว
พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดแฮอึนแด (Haeundae Market) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายหาด เพียงแห่งเดียวของประเทศเกาหลีใต้ โดยตลาดอยู่ใกล้ชายหาดแฮอึนแด ภายในตลาดแห่งนี้สะอาด ประกอบไปด้วยร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟู้ด ร้านอาหาร และร้านค้าจำหน่ายขนมท้องถิ่น
***อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***
ที่พัก :No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – หมู่บ้านฮวิลยออุน - Shinsegae Duty Free - ตลาดปลาจากัลซีถนนนัมโพดง (อาหาร : เช้า , เที่ยง )

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรม (มื้อที่5)
พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล Ginseng centerซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝากและ ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herbรวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้นHuinnyeoul culture village หมู่บ้านที่น่ารักและฮิตที่สุดในปูซาน ออกเสียงว่า หมู่บ้านฮวิลยออุนเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ หมู่บ้านริมทะเลเล็กๆ น่ารักมากๆ มีมุมฮิตๆคือ ที่เป็นเหมือนอุโมงค์แล้วด้านหลังเป็นวิวทะเล กับตรงช่องแคบๆทางเดินลงไปริมทะเล ที่นี่มีทั้งร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหาร ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเล่น ถ่ายภาพ เช็คินคาเฟ่สวยๆ หรือนั่งมองทะเลเพลินๆ ภายในหมู่บ้านยังมีตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์สไตล์เกาหลีไว้อีด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุง เวลาจะรับประทานต้องนำมาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ พอคำ รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้วจิ้มน้ำจิ้ม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (ShinsegaeDuty Free) แหล่งจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอาง ,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเครื่องใช้อิเลกทรอนิกส์ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่  พาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาจากัลซี (Jagalci market) แหล่งรวมซีฟู้ดสดๆ ตลาดปลาชื่อดังเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ และช้อปปิ้งกันต่อที่ นัมโพดง (Nampo Dong market) ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อของกัน
***อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า    ร้านสมุนไพร Red Pine – วัดแฮดงยงกุงซา -  Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (อาหาร :  เช้า , เที่ยง )

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรม (มื้อที่7)
ก่อนเดินทางกลับนำท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่าน ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซาHaedong Yonggungsa Temple เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่วัดเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปี และไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8)Pork gukbap อาหารชื่อดังของเมืองปูซาน เป็นซุปจากกระดูกหมูต้มจนเป็นสีขาว มากับหมูสามชั้นต้มจนเปื่อย เปื่อยแบบมันสามชั้นละลายในปากเลยทีเดียว
และLocal Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
17.00 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725
21.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****Travel Around The World by Chic Journey*****

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
**ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)

ราคาเด็ก
(บาท)

พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว
เพิ่ม (บาท)

ที่นั่ง

04-08 มกราคม 66

20,888

  

ไม่มีราคาเด็ก
(Infant ไม่เกิน 2 ปี ราคา 4,500  บาท)

 

5,500

25

05-09 มกราคม 66

20,888

25

06-10 มกราคม 66

20,888

25

11-15 มกราคม 66

21,888

25

12-16 มกราคม 66

21,888

25

13-17 มกราคม 66

21,888

25

18-22 มกราคม 66

21,888

25

19-23 มกราคม 66

21,888

25

20-24 มกราคม 66

21,888

25

25-29 มกราคม 66

21,888

25

26-30 มกราคม 66

21,888

25

27-31 มกราคม 66

21,888

25

01-05 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

02-06 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

03-07 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

08-12 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

09-13 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

10-14 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

15-19 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

16-20 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

17-21 กุมภาพันธ์ 66

21,888

25

22-26 กุมภาพันธ์ 66

19,888

25

23-27 กุมภาพันธ์ 66

19,888

25

24 กุมภาพันธ์ –01 มีนาคม 66

19,888

25

02-06 มีนาคม 66

19,888

25

03-07 มีนาคม 66

19,888

25

08-12 มีนาคม 66

19,888

25

09-13 มีนาคม 66

19,888

25

10-14 มีนาคม 66

19,888

25

15-19 มีนาคม 66

19,888

25

16-20 มีนาคม 66

19,888

25

17-21 มีนาคม 66

19,888

25

Visitors: 128,681