ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน บิน DD เดินทาง ธ.ค.65 - เม.ย.66

รหัสสินค้า : CJN-B001BT-BETONG-TH40-DD

ราคา

7,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรแกรม : มหัศจรรย์ เบตง ชมที่สุดของทะเลหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน

ราคา : เริ่มต้น 7,999.-บาท

คลิกดูโปรแกรม

โดยสายการบิน : Nok Air( DD )

หาดใหญ่•ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว•มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี•อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์•สตรีทอาร์ทเบตง•ถนนคนเดินเบตง•อุโมงค์ปิยะมิตร•สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง•บ่อน้ำร้อนเบตง•ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม•วัดพุทธาธิวาส•ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก•หอนาฬิกาเบตง•จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวงขึ้น Skywalk•สะพานแตปูซู•เขื่อนบางลาง• วัดช้างให้•มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา•ตลาดกิมหยง•สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 

**พิเศษ!!!ลิ้มรสเมนูไก่เบตง ต้นตำหรับ

เดินทาง : ธันวาคม 2565 - เมษายน 2566

หมายเหตุ กรุณาเชคที่นั่งว่างก่อนทำการจอง

(อัตราค่าบริการและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม)

วันแรก  กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง (อาหาร : -/กลางวัน/เย็น)

03.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 14โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
05.50 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเที่ยวบิน DD 500(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*
07.15 น.   ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื่อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นขวัญถุงได้ เมื่อค้าขายได้กำไรงอกเงยให้นำเงินมาคืนเป็น 2 เท่า ของที่ได้ยืมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไป  จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2500 โดยพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ก่อนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่มีความสวยงาม แปลกตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544
จากนั้น พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ทที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตงที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง
เย็ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก  โรงแรมโมเดิร์นไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง (อาหาร : เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เมนูติ่มซำ)
เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตรสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม
จากนั้น  เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงหรือสวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ แต่ที่เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้เช่นกัน โดยแรกเริ่มนั้นเป็นโครงการที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำแนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ้น ในปัจจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี่ เบญจมาศ เป็นต้น
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาท่านแวะ น้ำพุร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน
จากนั้น   แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย  จากนั้น พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาสวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน
พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตงตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่เบตง)
ที่พัก  โรงแรมโมเดิร์นไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู • เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (อาหาร : เช้า/อิสระ/-))

05.00 น.  ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวงหนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสู่ Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย
แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซูสะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  
มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชม เขื่อนบางลางที่อำเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524
จากนั้น เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ทำให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง
เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาที่ใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก
***อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง
จากนั้น ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยงสถานที่ที่ถูกขนานนามว่า "มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซื้อมาจากตลอดแห่งนี้
สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภาระ
20.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 507
21.35 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*****Travel Around The World by Chic Journey*****
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ไฟท์บิน

รถตู้

จำนวน

ราคาปกติ
ต่อท่าน

ราคาเด็ก
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

02 – 04 ธ.ค. 65

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

2,500

09 – 11 ธ.ค. 65

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

9,999

9,499

2,500

23 – 25 ธ.ค.65

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

2,500

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

10,999

10,499

2,500

10 – 12 ก.พ. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

17 – 19 ก.พ. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

24 – 26 ก.พ. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

03 – 05 มี.ค. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

9,999

9,499

1,500

10 – 12 มี.ค. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

17 – 19 มี.ค. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

24 – 26 มี.ค. 66

DD500 05.50-07.15
DD507 20.10-21.35

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

31 มี.ค. – 02 เม.ย.66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

05 – 07 เม.ย. 66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

7,999

7,499

1,500

07 – 09 เม.ย. 66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

13 – 15 เม.ย. 66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

10,999

10,499

1,500

14 – 16 เม.ย. 66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

9,999

9,499

1,500

21 – 23 เม.ย. 66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

28 – 30 เม.ย. 66

DD500 06.00-07.25
DD509 20.50-22.15

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

8,999

8,499

1,500

** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ **
กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

**กรณีพัก 3 ท่าน เสียค่าบริการเพิ่มห้องละ 500 บาท**

Visitors: 68,041